De bekoring van Venus (de Venustransmissies)

De bekoring van Venus (de Venustransmissies)

Door Wytske Jónás, 11 mei 2018

De roep van Venus

Venus Towel door Henri Courtney Selous

Nog altijd in verbinding met de Venusiaanse energie pen ik onderstaande woorden, zinnen en alinea´s neer. Ik laat me leiden door de zachte, diffuse energie die inmiddels heel vertrouwd voor me voelt en waarvan ik weet dat zij altijd haar doel vindt. Zij heeft het niet nodig te weten waar ze naartoe gaat, noch behoeft ze kaders om haar af te bakenen of in goede banen te leiden.

Mijn aanraking met de energie van Venus vindt ieder jaar rond deze periode plaats en waarschijnlijk is dat ook niet gek wanneer ik me bedenk dat ik zelf op de grens van twee sterrenbeelden geboren ben, op het snijvlak van de astrologische tekens Ram en Stier, respectievelijk verbonden met Mars en Venus. Ik heb altijd onthouden dat het kind van Mars en Venus (of Ares en Aphrodite) Harmonia genoemd wordt. Alsof ook in mijn leven een heilige en harmonieuze verbinding tussen beide energieën tot stand mag worden gebracht.

Toch is mijn verbinding met Venus dit jaar anders te noemen: niet alleen is het een bewustere verbinding, maar ook heeft mijn ziel de roep gehoord, een heilige belofte ingelost om me nog dieper met haar te verbinden en deze energie naar de aarde te brengen; de boodschap die ik daarbij ontving was dat haar roep uitgaat naar een ieder die er klaar voor is en die ook bereid is dit te gaan doen. Dat wil zeggen dat ze zich eraan toewijden, om een volledige belichaming van Liefde op aarde te worden. Een Liefde voorbij de angst. Ik kom hier later nog op terug.

Weelderige tuinen

Geen woorden kunnen werkelijk omschrijven wat er met je gebeurt wanneer de Venusenergie met je aan het werk is. Hooguit kan ik impressies geven, een gevoel van herkenning opwekken in degene die de moeite neemt deze woorden te lezen of er diep mee resoneert. De energie van Venus is een energie die heel graag nu op aarde gebracht wil worden, maar het vergt ook moed om haar te belichamen en hier te ankeren. De moed –vooral- om heel erg stil te worden van binnen en te luisteren naar het lied van je ziel, je hart en om dit zingen ook in de wereld te laten horen. Als nimfen die voorbijgangers naar een magische wel in een weelderige tuin lokken, om ook aan hen het ware lied van hun hart en ziel te laten horen.

Welnu, die weelderige tuin speelt een sleutelrol wanneer je contact wilt maken met de Venusenergie, die door sommigen ook wel de straal van Venus wordt genoemd. Stel je nu eens voor dat je bij de toegangspoort van deze tuin staat. Er gaat zo’n licht en zachtheid van dit natuurschoon uit dat je geen moment aarzelt om naar binnen te gaan. De meest betoverende kleuren en oogstrelende plant- en bloemenvormen tonen zich aan je en je snuift de weldadige geuren op die omhoog kringelen van perken en borders die volop in bloei staan. Een zachte melodie welt aan en lieflijk vindt zij haar weg niet alleen naar je oren, maar ook dieper naar binnen in je hart.

Toilet of Venus door KE Makovsky

Daar, binnenin je hart, ontvouwen de bekoorlijke klanken zich één voor één en hoor je de stem van Venus zeggen: “kom binnen in mijn hof van Eden. Je bent welkom. Maar voordat je verder gaat naar het binnenste van mijn tuin, mijn tempel, wil ik eerst dat je van alle schoonheid en liefde hier geniet. Zie en erken alles wat er is. Laat dankbaarheid voortvloeien uit jouw wezen naar het wezen van alles wat groeit en bloeit om je heen. Pas wanneer je daarvoor klaar bent, haal ik je weer op, en zal een golf van bloemenmeisjes je verder meevoeren naar mijn inner sanctum, de heilige kern van mijn wezen.” En weldra vind je jezelf middenin Venus’ tuin, mijmerend, genietend, en je dankbaarheid en zegeningen uitend ten opzichte van alles wat leeft en teder zijn en haar schoonheid met je deelt.

Gouden tijd

Venus is een dimensie, een frequentie. Het is een energie die zich ooit thuis voelde op aarde maar die gedurende duizenden jaren niet meer geheel veilig terug kon keren op onze planeet. Zij is niet alleen verbonden met de Godin Venus of Aphrodite en de planeet Venus, maar ook rechtstreeks afkomstig uit het kosmische Hart van de Schepper. Zij inspireert tot Liefde, Wijsheid, Schoonheid, Weelde, Vreugde, Genieten, Ease & Grace en nog vele andere dingen meer. De godin en de planeet Venus zijn haar doorgeefluiken en verder een ieder die zich eraan toegewijd heeft om deze energie op aarde te brengen. Bijvoorbeeld priesteressen en vrouwen die in het verleden met haar hebben gewerkt maar die niet zelden op een gegeven moment geleidelijk hun eigen connectie hiermee kwijtraakten omdat de tijden en de energieën op aarde begonnen te veranderen.

Een van die veranderingen was dat we op aarde een patriarchale tijd tegemoet gingen en de proactieve mannelijke energie meer gewaardeerd begon te worden. De tijd van oorlog voeren brak aan en er zijn maar weinig mensen die zich kunnen voorstellen dat we op aarde ooit een era hebben meegemaakt waarin geen oorlogen voorkwamen en –sterker nog- dat we opnieuw op weg zijn naar een gouden tijd waarin oorlogen tot het verleden zullen behoren.

Een utopie? Nee, niet wanneer je in ogenschouw neemt dat het harts- en liefdesraster rondom onze planeet steeds stabieler wordt en er steeds meer Christusenergie doorheen begint te vloeien. Deze energie wordt door steeds groter wordende groepen lichtwerkers opgevangen en geankerd. Een grote rol in dit alles speelt de natuur: zij heeft inmiddels zo’n transformatie ondergaan dat reeds hele gebieden de zuivere, nieuwe frequenties dragen. Zeker bloemen en vogels, die heel makkelijk deze frequenties kunnen doorgeven, hebben een gigantische ‘upgrade’ ondergaan via de elementen waarmee ze in verbinding zijn.

Priesteressen en priesters van Venus, ontwaakt!

The mirror of Venus door Edward Burne Jones

“Welkom in mijn zielentuin”, zegt Venus opnieuw. “De tuin die je kunt ontmoeten in je hart en die met mij verbonden is. Alles in deze tuin is met mijn energie, mijn hartstroom geïmpregneerd. Je kunt hier tot rust komen, je laven aan alle schoonheid, van de fontein van verjonging drinken, de stralen die God hier rechtstreeks naar toestuurt opvangen en een lichtbad nemen in de meest onvoorwaardelijke liefdesenergie die je je maar kunt voorstellen. Het zal alle cellen in je lichaam vernieuwen en de elektronen van al je (licht)lichamen herschikken naar hun oorspronkelijke staat, want Liefde is de bron waar ze vandaan komen.

Priesteressen en priesters die ooit mijn goddelijke energie op aarde hebben gebracht, word wakker en herinner je. Eeuwenlang zijn jullie mij vergeten of hebben jullie mij verkeerd begrepen. De planeet die met mij verbonden is, heeft inmiddels haar eigen ascentie doorgemaakt en dat betekent dat zielsdelen van jullie die met haar of met mijn energie verbonden zijn, een heropwaardering kunnen ontvangen van deze energie. Je kunt hier terugkeren om je steeds opnieuw op te laden. En om je zielsdelen die nog in mijn ‘oude’ energie hangen, dat wil zeggen de lading van dualiteit en polariteit nog in zich dragen, schoon te maken. Het is belangrijk dat je dat proces nu voltooit om de zuivere energie van het Kosmische Hart vollediger op aarde te kunnen brengen. Ik en de hogere zielsdelen van je Wezen, die reeds in deze goddelijke frequenties vertoeven, zullen je hierbij helpen.”

Plots worden mij beelden getoond, beelden van de meest weelderige, pompeuze en goed onderhouden kasteel- en paleistuinen en landgoederen. In de tuinen bevinden zich beelden, die echter geen levenloze beelden zijn, maar de bezieling dragen van het wezen waarmee ze verbonden zijn. Ze dragen de energie van de sfinx, of Cupido, of Venus, Apollo, Hermes en Quan Yin –wie ze ook maar uitbeelden. Dat wil zeggen: de tuinen die ook werkelijk met hogere zielsenergie bezield zijn, of het nu via de energie van de eigenaar, de architect of de tuinonderhouders is. Het lijkt alsof de tuinen een exacte replica zijn van tuinen op Venus en ook de Plejaden, waarbij de ‘beheerder’ van de tuin een deel van zijn essentie achterlaat bij deze beelden en een ander deel meeneemt naar de aarde wanneer het weer tijd is hier een leven te belichamen.

Het deel dat zich op aarde bevindt kan zich makkelijk verbinden met het achtergebleven deel van zijn energie in de hogere dimensies en inspiratie ontvangen voor de tuinen. Dit laatste is niet iedereen op aarde (meer) gegeven, bijvoorbeeld omdat ze de verbinding met hun multidimensionale delen vergeten zijn. Om die reden zijn ook deze tuinen in het leven geroepen, die functioneren als openbare tuinen waar zielen enige tijd kunnen verpozen en de verbinding met de Bron en (bijvoorbeeld) de Venusiaanse schoonheid nieuw leven kunnen inblazen.

Door dit alles ontwaar ik een diepere betekenis van de term ‘zielenadel’. In een tijd dat ego’s nog niet zo op de voorgrond traden en aanstoot namen aan een zekere hiërarchie, was er juist behoefte aan deze trapsgewijze vertegenwoordiging en doorgifte van de energie vanuit de Bron. Aan tuinen waarin men zich kon opladen met deze energie. Architectonische hoogstandjes die een herinnering opriepen aan onze eigen schepperskwaliteiten toen we zelf nog dichter bij de Bron stonden en/of verbonden waren met onze hogere zelven. Dit is adel op haar best, een betekenis die zij in de loop der tijden begon te vergeten, net als de farao’s en vorsten die hen voorgingen.

De Venusenergie herstelt deze tuinen weer in ere. Het herinnert ons er zelfs aan dat onze eigen harten tuinen kunnen worden waar andere zielen tot rust kunnen komen en opladen. Mensen met deze harten- en zielentuinen zijn nu meer dan ooit nodig omdat dit een van de fasen is in onze ontwikkeling naar de belichaming van Christus- (of Boeddha)bewustzijn. Hiervoor is het nodig dat deze mensen de meeste van hun persoonlijkheidspatronen hebben opgehelderd en getransformeerd en ook dat ze hun hart voldoende hebben geopend voor onvoorwaardelijke liefde. Een harten- of zielentuin dragen en onderhouden doe je niet alleen: geïncarneerde wezens die hier in hun ontwikkeling aan toe zijn, worden op hun beurt weer overvleugeld door andere meesters en bodhisattva’s. Zo leren ook wij een wandelende meester of bodhisattva op aarde te worden.

Liefde voorbij de angst

Dit hele proces gaat over het belichamen van Liefde voorbij de angst. Wanneer ons wezen meetrilt op deze frequentie, hoeven we ook niet meer bang te zijn dat onze energie vervuild raakt omdat we zelf weten hoe we dit kunnen voorkomen en reinigen. Het is de Liefde in ons hart die deze energieën ogenblikkelijk transformeert. Een volledig open hartchakra, dat alle andere chakra’s in evenwicht houdt, is onze beste energetische bescherming. Dat is wat de Venusenergie ons leert.

Zo ontdekte ik een tijdje terug dat mijn gewoonte, om aan het einde van de dag mijn aura helemaal op te schonen en (dolende) zielen die aan waren komen haken weg te halen, niet helemaal meer klopte. Het was alsof ik inwendig hoorde, dat het goed was voor sommige van hen om een tijdje bij me te zijn en tot rust te komen of inspiratie op te doen. Daar zaten ook verrukkelijke innerlijke kinderen bij van andere mensen, die werkelijk hun hart begonnen op te halen in mijn zielentuin en opmonterden van het ‘even uit logeren gaan’. Dit alles wil overigens niet zeggen dat we iedereen maar moeten toelaten: we mogen regels stellen en overtreders, amokmakers en vervuilers mogen we de toegang ontzeggen. Dat gebeurt immers ook in de tuinen in de subtielere, hogere frequenties.

Ondersteund vanuit de Venusenergie kunnen we niet alleen anderen helpen helen, maar ook delen van onszelf die nog in oude angst of pijn verkeren. Zo ervoer een cliënte onlangs hoe haar energie heel flexibel werd tijdens de herbeleving van een vorig leven waarin zij als man niet de weg naar het licht wist te vinden als gevolg van een abrupte dood. Tussen de brokstukken van het gecrashte vliegtuig bleef hij zoeken naar zijn geliefde, die hem zoveel van haar warmte had geschonken. De ruimte om hem heen veranderde en werd steeds leger en killer; de man voelde zich hopeloos verloren. De ruimte was weliswaar een weerspiegeling van de kilheid in zijn eigen hart die hij gedurende dat leven had ervaren, maar zijn lichtpunt was toch zijn echtgenote die warmte in zijn hart had weten te brengen.

De man wilde graag met zijn geliefde herenigd worden en we brachten de twee daarom in contact met elkaar. Vanaf dat moment vloeide de energie voortdurend in elkaar over: mijn cliënte werd zowel de vrouw als de man, de persoon die veel warmte uitstraalde als degene die deze warmte ontbeerde. Met haar ‘eigen’ energie in deze vrouw kon zij toen de man helpen, en hem naar een plek brengen waar hij tot rust kon komen en de oude pijn geleidelijk kon beginnen los te laten. Het was van binnenuit de man zelf dat de omgeving vervolgens begon te veranderen in een prachtige tuin waar hij een tijd kon vertoeven, en het deel van mijn cliënte dat verbonden was met de vrouw, kon deze tuin voor hem energetisch dragen en hem daarmee in haar zielentuin helpen helen.

Dit is Venus op haar best: we worden onze eigen genezers met de delen van onszelf die in onvoorwaardelijke liefde zijn. De hoeders van onze eigen harten- en zielentuinen. Een mooi vooruitzicht voor een ieder die zich met deze energie wil verbinden en onvoorwaardelijke liefde op aarde wil manifesteren. De Venusenergie is zo soepel en flexibel dat zij zich voort kan bewegen en de dans aan kan gaan met andere energieën. In feite is dat wat zij voortdurend doet, wanneer ze niet belemmerd of afgeremd wordt (en helaas gebeurt dit bij velen die zich op zielsniveau hadden voorgenomen om deze energie op aarde te brengen). Ze vindt haar weg en weet precies waar ze naartoe moet gaan: naar de mensen die haar het hardste nodig hebben om opnieuw van zichzelf te leren houden. Naar een ieder die is gaan leven met een hart dat steeds meer gesloten is geraakt. Ze waant zich een weg door maskers en pantsers heen, gaat de dans met de ander aan en ontsteekt een vlammetje in de harten van diegene bij wie ze binnenkomt.

Dit is een heel natuurlijk proces voor Venusenergie! Echter, in onze aardse realiteit kan het gebeuren dat mensen die deze zachte, verbindende en verenigende energie met zich meebrengen, daarbij al te dikwijls het gevoel hebben dat ze zichzelf verliezen of kwijtraken in de ander. De ander lijkt er dan met delen van hun energie vandoor te gaan en/of de energie vervuild aan hen terug te geven. Voor deze mensen is het daarom heel belangrijk om te leren om hun delen terug te halen en schoon te maken. En om te leren hoe ze spelenderwijs met de flow van hun energie kunnen omgaan (want zij zullen al gauw merken dat hermetische bescherming of afgrendeling van hun energie niet de oplossing is).

Aphrodite door Hans Zatka

De zachte, diffuse energie van Venus weet zonder weten welke route zij moet afleggen om precies op die plekken te komen waar zij haar werk kan doen. Zij vindt net als water moeiteloos haar weg en heeft geen kaders nodig om haar af te bakenen of in goede banen te leiden. Venusenergie is overigens zelf ook nauw met het element water verbonden: van de godin Venus wordt verteld dat ze uit het water naar de aarde kwam en ook de ondines en zeemeerminnen zijn met haar verbonden. Wie haar magische energie door zich heen voelt werken, zal nooit meer de oude zijn. Als van een bekoorlijke nimf hebben haar betoverende klanken je naar haar toe gelokt, en heb je aan haar roep gehoor gegeven. Die roep is om onvoorwaardelijke liefde op aarde te belichamen, en je harten- en zielentuin te openen voor een ieder die er eveneens aan toe is om zijn of haar eigen harten- en zielenlied weer te horen.

Venus: een godin, een zusterplaneet, een dimensie. Een rechtstreekse verbinding met het Kosmische Hart. Venus, die ons hart opent voor Liefde, Schoonheid, Wijsheid, Weelde, Vreugde en nog vele dingen meer. Wie wil aldus niet door haar bekoord worden?

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie- & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga steeds meer een staat van Grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel en ontvang een korte healing. Ideaal voor de kleinere beurs of om uit te proberen of dit bij je past… klik hier.

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).