De cirkel is rond… heling van de seksuele energie op aarde

Hoe de priesteressen van de Godin de seksuele energie op aarde helpen transmuteren

Door Wytske Jónás, 9 oktober 2016

praying-1319101_960_720We leven werkelijk in een wonderbaarlijke tijd! Door de hoogfrequente energiegolven die we in ons lichaam opvangen, herinneren we ons wie we waren, wie we zijn en altijd zullen zijn. Hoe we ooit vanaf de Bron onszelf afsplitsten als zielen, en hoe deze zielen ervaringen aangingen op verschillende plaatsen binnen en buiten ons zonnestelsel- waaronder de aarde. Een belangrijke splitsing die plaatsvond was die in mannelijke en vrouwelijke energie. Beiden hebben elkaar nodig om te creëren en te scheppen, een groot meesterwerk voortbrengen is haast ondenkbaar zonder een ontvankelijke geest om het zaadje in te laten groeien. Zo is en was het heilige vrouwelijke er altijd geweest als voedingsbron en kiemingsgrond om het oude in te ‘composteren’ en het nieuwe uit voort te brengen.

Tempelkennis

Seksuele energie speelt een belangrijke rol in de schepping. In het begin, toen er nog geen verdichte materie bestond, zong het universum zichzelf in creatie. Er was een grondtoon, een grondvibratie, en er was licht dat in specifieke kleuren uiteenviel en zich voegde bij dat wat gecreëerd wilde gaan worden. En er waren vormen, patronen en –op onze aarde- een ontvankelijke matrix met de vijf elementen en een krachtig magnetisch veld om de energie in een verdichte vorm te gieten en houden. Het ging erom de juiste ingrediënten bij elkaar te brengen en het juiste moment –de juiste constellatie van de sterren- af te wachten alvorens de creatie ‘gebaard’ kon worden. Deze kennis werd in de oude tempels van verschillende beschavingen zorgvuldig behoed door vrouwelijke priesteressen, die niet zelden ook werden ingewijd voor het vinden van de juiste klanken, tonen, kleuren, vibraties en energieverzorging bij iemands overlijden.

Ook de kennis en wijsheid rondom seksuele energie werd in die tijd door vrouwelijke priesteressen zorgvuldig behoed. Seksuele energie, wanneer evenwichtig gebruikt, kon iemand doen ontwaken tot zijn of haar eigen grootsheid. Het kon ook degeneratie veroorzaken wanneer iemand de seksuele energie op een onjuiste manier hanteerde, bijvoorbeeld uit egoïstische motieven (karmische binding). Maar het kon ook iemand helpen meer op aarde te komen, om zich op deze manier te verbinden met zowel de hemel als de aarde. Daarbij werd eerst iemands trilling verhoogd, zodat de verbinding vanuit het hart gemaakt kon worden. Soms werd uitsluitend energetisch, soms ook lichamelijk gewerkt met de seksuele energie. Hier bestond lange tijd geen taboe op, omdat alles –ook de seksuele liefde- een uiting was van de goddelijke scheppingskracht.

Priesteres van de Liefde

ancient-art-764930_960_720Er is veel geschreven over de priesteressen van de Liefde, hun bestaan wordt tegenwoordig afwisselend bevestigd en ontkend. De Bijbel bevat echter duidelijke aanwijzingen dat zij bestonden, en deze vrouwen worden soms de ‘dochters van Kanaän’ genoemd. Mijn eigen zoektocht naar wat ‘heilige prostitutie’ (de term vind ik niet helemaal juist) genoemd wordt, begon met een herinnering aan zo’n leven tijdens een regressie-ervaring.  Die ervaring heb ik in mijn afstudeerscriptie voor Trance Art (opleiding voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie)  opgenomen en later ook in een blog voor Levonah’s Delights. De regressie viel zo ongeveer samen met mijn ontwaken voor het Heilige Vrouwelijke:

Priesteres van Aphrodite-Astarte
“[Tijdens de regressie] kwam ik terecht in het oude gebied van Kanaän/Phoenicië, en was ik een priesteres van een Aphrodite-achtige godin wier naam klonk als A-S-T (ik kreeg alleen de medeklinkers goed door. De klinkers stonden niet vast. Het zou Astarte, Astoreth of ook Aset, de Egyptische naam voor Isis geweest kunnen zijn). De omgeving deed mij Grieks aan, maar ik was heel duidelijk in het gebied ter hoogte van het huidige Libanon. Samen met andere priesteressen was het onze taak jonge mannen in te wijden en hen te helpen zich te ‘verfijnen’ opdat ze klaar waren voor een leven als ‘goed’ echtgenoot. Zo’n inwijding –waar overigens veel meer energetisch dan puur lichamelijk gewerkt werd- duurde ongeveer een week. Het was niet de bedoeling dat we emotioneel bij deze jongemannen betrokken raakten. Dit overkwam mij echter wel, want ik werd plotseling ‘verliefd’ en mocht met deze jongeman niet verder gaan. Ik wilde hem voor mezelf houden en werd jaloers. Natuurlijk werd de jongeman aan iemand anders overgedragen en ik moest een test ondergaan waarbij ik in een bassin tussen grote kristallen gelegd werd. Deze moesten uitwijzen in hoeverre ik nog de onzelfzuchtige, goddelijke energie kon geleiden.
De test was verschrikkelijk: het voelde alsof ik een enorme stroomstoot door mijn lichaam kreeg en deze niet meer aankon. Ik was voor mijn gevoel een gevallen vrouw geworden omdat ik nu nog dieper geïncarneerd was in het menszijn –iets waartegen ik me gedurende vele levens verzet had-, met menselijke emoties als jaloezie, wraakzucht, razernij en natuurlijk diep hartenzeer.”

goddess-1500599_960_720Door deze ervaring incarneerde de vrouwelijke energie van mijn ziel nog dieper in het aardse leven. Ik leerde alle menselijke emoties steeds beter doorvoelen, en door de verschillende levens heen bleef ik ofwel van mijn lichaam houden of wees ik het af (bijvoorbeeld in het geval van seksueel misbruik dat ik in enkele van die levens meemaakte. Veel ‘voormalige Aphrodite-priesteressen’ kregen in dat of in latere levens te maken met seksueel misbruik). Dat wat eerst als ultiem heilig door ons werd ervaren (het vrouwelijke lichaam, seksualiteit en de vrouwelijke energie) ging door de ervaring van ontheiliging, iets wat op zielsniveau door deze vrouwen geweten werd. De aardse ervaring van dualiteit en het leven in de derde dimensie brengt nu eenmaal met zich mee, dat iedere ervaring ook in de tegenpool opgedaan wordt. Geen licht zonder donker, geen eenheid zonder afscheiding, geen liefde zonder haat, enzovoort. Het symbool van de lemniscaat, waarin twee polaire energieën soepel in elkaar overvloeien als twee delen van één geheel, is een van de mooiste symbolen voor het uiteindelijk ontstijgen van de dualiteit en het bereiken van meesterschap op aards niveau.

Zuiveren

Het mooie is: ik ontving dit weekend een helder beeld over de manier waarop oude priesteressen nu opnieuw de verstoorde seksuele energie van de planeet helpen zuiveren! Daarvoor is het wel nodig dat hun chakrasysteem voldoende gezuiverd is, zodat meerdere chakra’s reeds op vijfdimensionaal niveau functioneren (het 12 chakra-systeem). Daarbij gaat het in elk geval om het hartchakra en het sacraal chakra en het zuiveren gebeurt op energetisch niveau:

crystal-1582014_960_720Tijdens de meditatie verbond ik me met Moeder Aarde en daalde ik in haar af naar de Lichtstad. Het vreemde was, dat ik voelde hoe mijn energetische en fysieke lichaam in de meditatie enorm seksueel werden opgeladen, terwijl daartoe op dat moment geen reden was. Ik was met een groep samen en het thema van de meditatie was afstemming op en opening van meesterkristallen. Hoe dan ook, ik  voelde dat ik iets met deze energie moest gaan doen- alsof ik een emmer vol met water veilig naar de overkant moest brengen. De emmer was tot de rand gevuld en dreigde over te stromen, en hoe graag ik ook wat van mijn lading eruit wilde gieten, ik wist dat als ik hem ook maar een beetje zou laten kiepen de hele emmer zou leegstromen. En dat was niet de bedoeling. Jeetje, dit voelde als een verantwoordelijke taak- wat moest ik met die energie gaan doen?
Het werd me duidelijk toen ik het doel van mijn afdaling in de aarde in het oog kreeg: een heel groot kristal dat zich daar bevond en dat hielp alle meegebrachte energie te zuiveren en te transmuteren. Ik stelde geen vragen hierbij, het was meteen helder wat ik aan het doen was: de aarde helpen alle seksuele energie, die niet in liefde geuit was, naar dit kristal te brengen met het doel deze te laten reinigen. De aarde moest voldoende gereinigd zijn van verkeerd gebruikte seksuele energie om de planetaire verschuiving naar de vijfde dimensie te kunnen maken. Ik was een levend vat geworden voor deze taak, en niet door de fysieke liefde te bedrijven met jan en alleman (dat zou ook niet te rijmen zijn in mijn leven). Maar wel door met mijn hart- en sacraalchakra deze energie af te voeren de aarde in, om deze daar te laten transmuteren tot zuivere seksuele of liever ‘scheppende liefdesenergie’.
Nog maar net drong dit tot me door, toen ik een voor mij inmiddels vertrouwde aanwezigheid bij me voelde- die van Saint Germain. ’Nee maar’, dacht ik bij mezelf, ‘natuurlijk dat ik je hier weer tegenkom. We kennen elkaar al vele levens lang.’ En ik kende Saint Germains betrokkenheid bij het proces van transmutatie en de ‘vrouwelijke zaak.’

Heilig

girl-1675857_960_720Na deze meditatie voelde ik me heel helder; ik zag beter in wat er met heling van de seksuele energie op aarde bedoeld werd. En tevens begreep ik de reden waarom sinds enige tijd tijdens sommige (hypno)therapeutische sessies (zowel bij mannen als vrouwen) tegelijkertijd mijn hartchakra en sacraalchakra gaan ‘aanstaan’ en vibreren. Daarbij ervaar ik overigens geen seksuele energie, dat zou ook niet gepast zijn tijdens de sessies. Maar ik weet nu voor mezelf, dat het te maken heeft met een stukje aardeheling. Op deze manier help ik (zij het merendeels onbewust) de aarde en mijn cliënten om oude energie, die te maken heeft met bijvoorbeeld seksueel misbruik of liefdeloosheid in dit of vorige levens, te helen.

Welkom terug priesteressen van Aphrodite, Astarte, Isis en de andere grote godinnen! Welkom terug Dakinis! De essentie van het uitzuiveren van de sacrale energie op aarde is het vrijmaken van jullie erfenis voor de aarde: de erfenis dat ieder schepsel, ieder levend wezen op deze planeet weer leert te leven in vreugde en plezier en te genieten van het scheppen met creatieve energie! Heilig, heilig, heilig!* De cirkel is rond… wat eens heilig was is opnieuw heilig en heeft in de grond nooit opgehouden heilig te zijn…

*Kadosh! Kadosh! Kadosh! In mijn tienertijd kwam ik in aanraking met deze uitdrukking en die raakte mij diep. Zowel in de kabbalistische traditie als in de koran staat dat alles op aarde (de natuur, de vogels, de gehele schepping) voortdurend de schepping looft en de woorden “Heilig! Heilig! Heilig!” zingt.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact.

italy-1214421_960_720