De ‘highest yoga tantra practice’ van Vajrayogini

O.a. over Dakini’s en de yoga’s van slapen, wakker worden en ons eten & drinken als nectar ervaren.

dakini
Dakini

Wat is een dakini? Kort gezegd is een dakini (Sanskriet) een vrouwelijke boodschapper van wijsheid, een vrouwelijke belichaming van verlichting. Ze wordt dikwijls afgebeeld als een lucht- of hemeldanseres en dit is ook symbolisch voor haar natuur: ze is intuïtie, wijsheid; je kunt haar niet vastgrijpen, want als flits van inzicht zal zij altijd aan je greep ontsnappen. Haar spel is de draak te steken met intellectuele of intellectualistische denkkaders. Wil je haar bereiken (of eigenlijk is het andersom), dan is dat ook het eerste wat ze vraagt: dat je je intellectuele bagage overboord zet. En ook dat je met een blik van schoonheid, puurheid en gelukzaligheid naar de wereld kunt kijken. Want wie dat niet kan en in alles alleen maar ‘ordinaire’ of alledaagse dingen ziet, krijgt haar zeker niet te zien.

Dit is meteen een van de diepste wijsheden van het tantrisch boeddhisme: het drukt ons op het hart om het goddelijke in het meest eenvoudige of gewone te zien. De meest gewone man of vrouw in onze omgeving kan een Buddha zijn, of een dakini. Het is aan ons om dit te herkennen, en niet aan die ander om te bewijzen dat hij of zij er een is. Het is zelfs zo, dat die ander het niet eens hoeft te weten van zichzelf, omdat het erom gaat dat de lichtvonk in onszelf de goddelijke lichtvonk in de ander herkent en hiermee de goddelijke paringsdans aangaat. De tantrische overleveringen bevatten vele verhalen over spontane ontmoetingen van waarheidszoekers met misvormde, bedelende, slonzige of simpele mensen; in plaats van dezen af te wijzen of de rug toe te keren, aanvaardden en zagen de spirituele zoekers het goddelijke licht in deze mensen en raakten daarop dikwijls terstond verlicht. In dezelfde trant zijn er vele verhalen over op het eerste gezicht zeer gewone huisvrouwen, die jarenlang de kwellingen van een mishandelende echtgenoot schijnbaar lijdzaam ondergingen; totdat ze ineens spontaan uit hun lijden verlicht werden en onsterfelijkheid bereikten. De tantrisch-boeddhistische overleveringen zijn uitzonderlijk fel over mannen die het boeddhalicht in deze vrouwen niet herkend hebben en in plaats daarvan het heilige vrouwelijke in hun partner jarenlang vernederd of onteerd hebben.

dakini 2
Dakini

Het heilige vrouwelijke, of het goddelijk vrouwelijke: we raken hier aan een essentieel punt binnen het tantrische boeddhisme. Eigenlijk is een dakini niet puur vrouwelijk, of gescheiden van haar mannelijke partner. Het mannelijke en het vrouwelijke gaan samen en liggen in elkaar besloten. Net zoals we eigenlijk over Vader/Moeder God (of Geest, of Schepper, of welke naam we er ook aan willen geven) zouden moeten spreken. De twee zijn één en brengen samen het goddelijke Kind voort (dit is een heilige waarheid in vele spirituele tradities, waaronder het christendom). Je zou kunnen zeggen dat het vrouwelijke aspect van God of Schepper wijsheid en liefde uitdrukt. Deze wijsheid en liefde liggen vanaf het vroegste begin IN de Schepper of God besloten. Het ene werd twee en vanaf dat moment was er dualiteit: het mannelijke en vrouwelijke werden ‘vrijgemaakt’ uit dit ene. Om die reden kun je zeggen dat de allerhoogste Schepper of God vrouwelijk noch mannelijk is; zij is beiden en geen van beiden.

Omdat het vrouwelijke en het mannelijke in elkaar besloten liggen, wordt in bepaalde tantrische meditaties het vrouwelijke aspect als rode mantra binnen het mannelijke (vaak een witte maan) gevisualiseerd (andersom kan ook). We zien het ook in onze eigen psyche terug: als vrouw hebben we altijd een mannelijk deel, en als man een vrouwelijk deel in ons. De geschiedenis van onze wereld is er echter een geweest van langdurige ontkenning en onderdrukking van het vrouwelijke. Zelfs de meeste geloofssystemen –waaronder het boeddhisme zelf- zijn daar niet gevrijwaard van gebleven. Het mannelijke is door de millennia heen zichzelf gaan ontwikkelen, ontplooien. Daarvoor richtte het zich met name op de bovenste chakra’s en de ontwikkeling van het verstand. Het richtte zich kortgezegd omhoog, naar de hemel (dit is in essentie ook de symboliek van de fallus). Het vrouwelijke daarentegen gaat diep de buik van de aarde in, diep naar binnen en het is binnenin de warmte van haar schoot dat nieuw leven tot ontwikkeling komt.

Binnen het tantrisch boeddhisme is veel aandacht voor beide aspecten van het goddelijke –zowel het vrouwelijke als het mannelijke. Binnen deze traditie –vooral die van de hoogste yoga tantra van Vajrayogini- zijn het juist ook de ontvankelijke vrouwelijke natuur (in vrouwen, maar ook in mannen) en de vereniging van gelukzaligheid (met behulp van de zintuigen) met leegheid (geest) die belangrijk zijn voor groei op dit pad. Waar andere vormen van boeddhisme vrouwen dikwijls ongeschikt of minder geschikt achtten voor het pad naar verlichting, stelt het tantrische boeddhisme deze vrouwelijke predispositie juist voorop. Overigens niet zonder het mannelijke te veronachtzamen: de twee moeten weer één worden, het mannelijke en het vrouwelijke moeten zich verenigen, opdat Waarheid of Verlichting gerealiseerd kan worden.

Ook als je niet meteen naar Waarheid of Verlichting streeft, kunnen de elf yoga’s van Vajrayogini je een flink eind op weg helpen om meer geluk in je leven te creëren. Ze zijn o.a. bedoeld om onze ‘body, speech and mind’ te zuiveren. Ik licht hier de eerste drie yoga’s beknopt en vereenvoudigd toe.

DE ‘HIGHEST YOGA TANTRA PRACTICE’ VAN VAJRAYOGINI (DEEL 3)

Dit is een aanvulling op het voorafgaande.

dakini afbeelding
Dakini

De kern van het pad van de hoogste tantra yoga is het creëren van spontane gelukzaligheid en vanuit deze ‘mind’ te mediteren op leegheid, en de onlosmakelijke eenheid van deze twee: geluk en leegte. Daarbij zijn de zintuigen en ons lichaam van groot belang, omdat het mede met behulp van ons lichaam is dat we uiteindelijk onze goddelijke oorsprong en het kosmisch eenheidsbewustzijn ervaren. Vooral voor vrouwen is dit pad zeer geschikt, omdat zij van nature intuïtief en ‘ontvankelijk’ zijn en zij van oudsher in de mystieke tradities worden beschouwd als de hoeders van (seksuele) wijsheid, die via het lichaam en de seksuele ervaring worden verkregen. Deze mystieke tradities stonden reeds vroeg met elkaar in verbinding, en het is zeer waarschijnlijk dat dezelfde technieken voor seksuele alchemie zowel in Egypte, Mesopotamië, India, Tibet en China bekend waren. Zo heeft Muata Ashby de overeenkomsten tussen de oude Egyptische en Indiase tantrayoga bestudeerd (zie ook mijn blog van 9 december 2014) en wordt aangenomen dat de technieken van bijvoorbeeld het ophouden van de mannelijke ejaculatie en het minimaal bewegen tijdens de coïtus (ook wel met de modernere term karezza aangeduid) vanuit Perzië en de Arabische karavanenroute verder naar het oosten werden doorgegeven. Opgehouden ejaculatie was binnen de haremgemeenschappen voor de man een ideale methode om zich  gedurende één nacht bij zoveel mogelijk vrouwen met vrouwelijke energie op te laden en deze aan het eind bij zijn favoriete vrouw of concubine te ‘ontladen’. Daarbij kwam ook nog dat op deze manier het zaad niet verspild werd, maar juist in kracht opgebouwd werd  (veel klieren en organen voegen immers hun beste mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren samen in het sperma teneinde nieuw leven op de wereld te zetten. Op deze manier werd de seksuele kracht van het sperma verhoogd en hoog opgeladen).

Steeds meer vrouwen worden zich in deze tijd bewust van de power van hun seksuele energie en de wijsheid van hun lichaam om emotionele en psychische blokkades op te heffen en sterker in het leven te komen staan. Er is een hausse aan praktijken en coaches die zich met tantra en taoïstische (seksuele) oefeningen bezig houden; de praktijk van de hoogste yoga tantra van Vajrayogini reikt echter verder en stelt dat seksuele alchemie niet zonder spirituele groei en heelwording bereikt wordt en legt daarom een grote nadruk op innerlijke mindsets, meditaties en ‘offerings’ aan de goddelijkheid binnen en buiten ons zelf. Daarbij zijn de belangrijkste middelen:

vajrayogini_mandala_by_shroombaybe-d4m0om5
Vajrayoginimandala

Een ander belangrijk middel binnen Vajrayogini´s hoogste yoga tantra is, dat we

vajrayogini practice
Vajrayogini

Tot slot: vertrouwen houden in je eigen pad betekent ook, dat je er vertrouwen in houdt dat de leiding die je kiest, er ook echt voor je is –ook al zie je deze niet. En ook al zien andere mensen (nog) niets aan jou. Zelfs al zou je verlicht zijn, of zogezegd het boeddhaschap bereikt hebben, dan verschijn je nog steeds aan anderen als een gewoon mens. Gewone mensen, die er niet op uit zijn zich door middel van introspectie, meditatie en oefening te verfijnen, zullen het niet herkennen wanneer hun medemens inmiddels in ‘het Pure Land’ vertoeft (en bijvoorbeeld het pure kind in zichzelf omarmd heeft of zelf weer dit pure kind geworden is, kijkend naar de wereld met de ogen van liefde, schoonheid, verwondering en vertedering). Ze kunnen dit niet, aangezien ze zelf niet in dit pure land vertoeven en dus ook deze ervaring niet met je kunnen delen. Naarmate je vordert op je pad, is dit geen enkel probleem en kun je het makkelijker accepteren–maar in het begin kan het ontmoedigend zijn (vooral als uiterlijke gebeurtenissen en personen door jezelf ervaren worden als tegenstrevers, terwijl ze in feite gebeurtenissen en personen zijn die je helpen je eigen illusies en pijnpunten op te lossen of te helen).

Het is altijd onze eigen ervaring die telt, en die ons de weg wijst. Daarbij moeten we ons niet laten misleiden door rituelen en spirituele of religieuze voorschriften. Deze zijn er om onze aandacht te helpen richten maar vervangen nooit de praktijk zelf –ons innerlijk proces, het innerlijke proces naar onze eigen Verlosser/verlossing). Een eenvoudige ziel, of een lamme en een blinde (spreekwoordelijk gesproken) kunnen wellicht makkelijker verlichting bereiken–het HET ervaren- dan menig serieuze spirituele of religieuze beoefenaar. In wat in onze ogen alledaags of zelfs onontwikkeld lijkt, kunnen zij ineens de grote geest achter alles ontwaren. Met diezelfde kijk kunnen zij een god of goddelijke emanatie in een gewone man of vrouw zien. Dit geldt ook zeker voor vrouwen (en mannen) die op hun intuïtie vertrouwen. In die zin kan alles en iedereen om ons heen goddelijk worden. Het gaat er immers niet om of zij dit werkelijk zijn of niet, maar om wat er in onze binnenwereld gebeurt: de revelaties die hierbinnen plaatsvinden. De ontvouwing van onze intiemste lotus, ons persoonlijke pad. Daarom is de wereld ons laboratorium, en zijn al onze relaties met anderen mogelijke samenwerkingsverbanden waar tegenstrevers ons uiteindelijk sterker kunnen maken.