De Portal van Venus en Adonis

De Portal van Venus en Adonis

Door Wytske Jónás, 9 december 2017

I would die in your arms…

Venus zuchtte. Liefdevol en met een edelmoedig hart nam ze afscheid van haar geliefde, Adonis. Ze wist wat het betekende om hem te laten vertrekken naar de onderwereld, waar Persephone op hem zou passen. Ze zou hem een hele tijd niet terugzien. En Persephone zou niet alleen op hem passen, maar ook liefde voor hem gaan opvatten. Ze zou hem mogelijk zelfs niet meer willen laten gaan. En hoe lang zou hij wegblijven, bij haar? Dat zou millennia kunnen duren. Hij zou immers naar de onderwereld gaan, waar zijn licht en vrijheid nodig waren. En de regels van het spel waren nu eenmaal, dat wie daar naartoe ging, niet zomaar vrij zou worden gelaten. Ze zouden net als de sterfelijke schepselen gebonden zijn aan de wetten van deze plek. Ze zuchtte nogmaals; in een visioen zag ze hoe haar geliefde jaar na jaar even bij haar zou terugkeren omdat zijn hart naar haar uitging. Vervolgens zou hij weer teruggaan naar de onderwereld waar de banden met deze plek hem ‘vasthielden’.

Ook Adonis slaakte een zucht. Zijn liefde en edelmoedigheid hadden hem ingegeven om de afdaling naar de onderwereld te maken. Dat zou kunnen betekenen dat hij zijn kracht, licht en vrijheid zou moeten offeren om de wezens hier te bevrijden. Wie weet of die kwaliteiten ooit bij hem terug zouden keren? Menig goddelijk wezen was het reeds overkomen dat ze die voor lange tijd waren kwijtgeraakt. Dat zou hem ook kunnen gebeuren. Dan zou hij sterven en net als de sterfelijke wezens worden waar hij naartoe ging. Innig omhelsde hij zijn geliefde Venus en voor zijn geestesoog zag hij hoe hij jaarlijks zou sterven in haar armen omdat hij nu eenmaal een gelofte had gedaan aan de onderwereld. Hij zou hier namelijk blijven terugkeren totdat alle schepselen bevrijd zouden zijn.*

Sprookjes en mythen hebben altijd de kracht gehad om herinneringen en sluimerende oude wijsheden in ons omhoog te halen, omdat ze rechtstreeks ons onderbewuste aanspreken. Ze bevatten vaak meerdere lagen die zichzelf vanzelf als portals voor ons openen om ons toegang hiertoe te verschaffen. Ooit zijn ze als zaadjes van wijsheid in ons geplant opdat we ons altijd zouden blijven herinneren waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Het verhaal van Adonis en Venus (of Aphrodite) waar ik later op terug zal komen, opent ook zo’n heilige portal om ons te herinneren aan onze oorsprong.

Eenmaal door zo’n portal lijkt er bijna geen eind te komen aan ons uitdijend bewustzijn. We worden verbonden met grotere bewustzijnslagen van ons eigen onsterfelijke wezen die we mogen integreren: onze vorige incarnaties op aarde maar ook elders; de herinneringen van onze ziel en onze zielenfamilie; onze schepperzelven en het moment waarop ons bewustzijn ‘individueel’ werd; onze multidimensionale lagen en het goddelijke plan voor dit universum. Bij dit alles is het wel belangrijk om de richting van onze ziel te volgen, omdat zij het voertuig is van onze ervaringen in dit universum en deze heeft opgeslagen in haar eigen akasha’s. Anders kunnen we ook makkelijk stuurloos raken. Onze ziel is daarom ons navigatiesysteem en een belangrijke schakel tussen onze verbinding met ´Spirit´ of de Grote Geest.

In deze blog zal ik enkele portals openhouden voor hen die eraan toe zijn om hier doorheen te gaan. Het is wel heel belangrijk om te voelen hoe je er van binnen op reageert. Wanneer het niets met je doet, kun je gerust de informatie terzijde leggen (of toch ‘souperen’ als je dat zelf graag wilt); wanneer je merkt dat iets in je resoneert of je zelfs emotioneel reageert, kan het betekenen dat je daar mogelijk schatten voor jezelf mag terughalen (soul retrieval). Een emotionele reactie kan een hint van onze ziel zijn. De oorspronkelijke betekenis van een emotie is dat het energie is die ons in beweging brengt; ook is het een communicatiemiddel voor de ziel om ons op dingen te wijzen, zoals waar we nog geen onvoorwaardelijke (zelf)liefde ervaren. Dat we nu in een fysiek lichaam zijn in deze bewogen tijden is een unieke kans om onze ziel naar heelheid en die onvoorwaardelijke liefde te brengen –een mogelijkheid die zij niet in die mate heeft wanneer ze niet belichaamd is en geen emoties kan ervaren.

De volgende informatie beoogt niet uitputtend te zijn, maar is met name bedoeld als een ‘stille reminder’. Als lichtwerkers herinneren we ons nu dat we vaak met krachtige Lichtwezens zijn meegereisd of er zelf deel van uitmaken. Voor velen keert nu zelfs de herinnering terug dat hun bewustzijn niet van dit universum afkomstig is, maar van een andere plek (universum). En dat we op oerniveau zelf meegedaan hebben aan het scheppen en creëren van melkweg- en sterrenstelsels. In onze lichtlichamen worden we soms voorbereid om dit creatieve proces opnieuw op te pakken en ook om alle zaadjes die we ooit hebben verspreid in dit universum, terug te brengen in de kern van ons Wezen en deze met licht, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde te overgieten. Dit geldt ook voor schaduwdelen van onszelf die te maken hebben met ervaringen die we ooit als ziel of vonkje bewustzijn hebben opgedaan buiten de aarde.**

What’s your story? 

Hieronder volgt een aantal manieren waarop we dit universum binnenkwamen en bij de aarde terechtkwamen…

On Angel’s Wings…

Vaak gebeurde dit onder de hoede van machtige aartsengelen. De bekendste ‘recruiter’ onder hen is aartsengel Michaël, aan wiens oproep velen gehoor hebben gegeven om hier te komen. Het krachtige lichtbewustzijn van aartsengel Michaël overvleugelt nu sterk de aarde. We kunnen hem/haar altijd vragen voor bescherming en het helpen losmaken van energetische koorden die ons niet meer dienen opdat we in onze zuiverheid kunnen blijven voor ons lichtwerk. Aartsengel Michaël ‘bedient’ de eerste goddelijke straal van goddelijke wil, macht en kracht en vooral in deze tijd zijn dit kwaliteiten die we weer als goddelijk licht in ons wezen mogen terugbrengen (vaak hebben we hiermee veel polaire ervaringen opgedaan op zielsniveau, zeker op aarde***).

Een andere aartsengel met wie velen zijn meegereisd is aartsengel Uriël. De laatste tijd is Uriël steeds vaker aanwezig tijdens mijn sessies. Uriël dient op de zesde straal van vrede, devotie, vergeving, genade en wederopstanding. Het is de straal die destijds ook door de meester Jezus werd geankerd op aarde. Ook Rafaël, die verbonden is met Maria, overvleugelt momenteel veel zielen met de kwaliteiten van de vijfde straal van heling, genezing en manifestatie. Hij ondersteunt vooral hen die de oproep gehoord hebben om de aarde en haar rijken te helpen helen. Maria zelf is er al vanaf het begin van het ontstaan van de aarde bij. Hoewel haar energie het bekendst is geworden als de moeder van Jezus op aarde, is ze al heel wat keren op aarde geweest met haar liefde en licht en heeft ze ook andere grote wezens met haar essentie overstraald; hierdoor is ze bekend geworden onder vele namen van de Godin.

Op Goddelijke stralen…

Ook de goddelijke stralen zelf zijn het voertuig waarmee we onze ervaringen in dit universum begonnen. Wie op weg is naar meesterschap en verlichting leert steeds meer deze stralen te integreren in zijn of haar wezen, dat wil zeggen hun kwaliteiten te verinnerlijken en te ‘belichamen’. We kunnen daarbij zelf de diamant worden die al deze facetten uitstraalt en deze voor het hoogste goed van Al aanwenden. Vooral de violette straal van transformatie, transmutatie en vrijheid is bijzonder actief op dit moment en wordt door talloze zielen als belangrijkste hoofdstraal gebruikt. Er mag immers veel worden opgeruimd van de oude energie, die teruggebracht wordt naar haar oorspronkelijke zuivere staat van zijn. Krachtige wezens die op deze straal dienen zijn o.a. meester Saint-Germain en aartsengel Zadkiël-Amethyst.

Met de Elohim…

Elohim (Hebreeuws)

Er zijn ook zielen die verbonden zijn met de Elohim, de krachtige vormgevers van dit universum. Zij staan bekend als de scheppersgoden of scheppersengelen. Ook zij zijn gekoppeld aan één of meerdere stralen, aan de bron waarvan zij zich bevinden. Toen ik in meditaties diverse malen heen en weer reisde tussen het rijk van de Elohim en het rijk van de deva’s, was dit aanvankelijk erg verwarrend voor me. Ik voelde me thuis bij de deva’s en mijn bewustzijn en lichaamscontouren leken moeiteloos te versmelten met de godinnen, rivieren, dalen, bomen, bloemen en bergen van de aarde. Tegelijkertijd voelden ook de Elohim als mijn thuis en ervoer ik weemoed naar een verloren paradijs waar ik ooit vandaan kwam maar al lange tijd niet teruggekeerd was.

Een tijdje terug echter begreep ik dat er een sterke connectie bestaat tussen het devarijk en de Elohim, die ook de aarde hebben geschapen.**** Een keuze die we namelijk ooit allemaal op scheppersniveau hebben gemaakt, is om in onze eigen scheppingen te stappen en deze creaties van binnenuit te ervaren. We hebben daarvoor vrijwillig ons bewustzijn teruggebracht tot het niveau waarop dat paste voor de gekozen bestaansvorm (ook dieren) en de mate waarin dit afgescheidenheid van onze eigen Bron impliceerde. Op het allereerste niveau van de schepping zijn we allemaal één met het Al Wat Is en kunnen we dus ervaren dat we zowel de boom zijn als de schepper ervan.

Via Melchizedek…

Eveneens heb ik in meditatie mogen ervaren hoe een groep lichtwerkers als afgezant van het bewustzijn van Melchizedek hier kwam en nu terug is op aarde. Deze priesterorde werkt ook veel samen met de Elohim en de aartsengelen. Melchizedek is een grote stuwende kracht in ons universum en wanneer je motivatie en intentie zuiver zijn, kun je als leerling worden aangenomen. Mijn ervaring is dat je wijsheid en bewustzijn steeds groter worden omdat je vooral tijdens je slaap veel inzichten (‘lichtpakketjes’) ontvangt die zich gedurende de daaropvolgende dagen één voor één voor je ontvouwen. Het is een fijne en wijze energie om mee te werken, en tevens een bewustzijn dat met oudere universa verbonden is.

Via Sirius…

En dan zijn er nog de sterren en planeten, die zelf ook bezield worden door krachtige wezens. Zo speelde Sirius een belangrijke rol bij het wordingsproces van de aarde en ook nu weer bij haar huidige transformatieproces. Een grote groep zielen is via dit sterrensysteem naar de aarde gekomen. Bij Sirius hebben we dikwijls veel geleerd over scheppen van vormen in een verdichte dimensie. Zo schreef ik in The Serpent in the Sky:  “We zijn nieuwe levensvormen aan het ontwerpen om in een dichtere dimensie tot uitvoering te brengen en we hebben het grootste plezier bij het creëren. We werken met de etherische vorm of voorloper van water en de soorten die zich hierin thuis zullen gaan voelen. Het is één groot feest waarbij we volop experimenteren en elkaars creatievormen uitproberen. Één groot plezier gecentreerd rondom de vreugde van het scheppen.”

…en de Plejaden…

Ook de Plejaden spelen een belangrijke rol in het transformatieproces van de aarde en stonden reeds aan de wieg van het leven op deze planeet. Stel je een lang liefdevol engelwezen voor, dat zonder oordeel van dichtbij meekijkt en ervaart wat op aarde gebeurt. Zijn/haar enige doel is om ons tot wijsheid en liefde te inspireren, en je handelingen, woorden en gedachten op de goddelijke liefde af te stemmen. Hij/zij is een liefdevolle gids of leraar met een eindeloos geduld en zal zich er nooit over beklagen wanneer je niet naar hem/haar luistert. Hun enige doel is jou te inspireren vanuit deze onvoorwaardelijke liefde, en om je gewonde hart te helpen helen. Met de Plejaden is veel godinnenenergie verbonden, om deze ‘heart healing’ aan te kunnen bieden. Velen van jullie zijn met zo’n lichtwezen verbonden of zijn het zelf in hun lichtlichaam. Een aantal van hen is ook opnieuw onder de mensen geïncarneerd.

Venus en Sanat Kumara…

Een moderne weergave van Sanat Kumara

Nog zo’n plek is Venus, waar velen van ons een tussenstop hebben gemaakt om godinnenenergie op te halen. Dit werd onder andere naar het gebied van Egypte-Kanaän-Mesopotamië-India gebracht waar de cultus van de Venusiaanse Godin en de Goddelijke Moeder een belangrijke rol zou spelen. Veel ‘Venusianen’ voelden niet alleen een innige verbinding met de Godin Venus (of lady Venus), maar ook met haar geliefde Sanat Kumara. Volgens de legende is dit krachtige wezen afgedaald naar de aarde om de planeet en haar bewoners te helpen terugkeren naar het licht. De twee geliefden moesten toen voor een lange tijd afscheid van elkaar nemen en een team van bereidwillige zielen ging vrijwillig met Sanat mee om een tempel voor hem te bouwen. Sanat Kumara bracht veel licht naar de aarde en werd als ‘Heer van de Wereld’ verwelkomd door de aardbewoners. Hij werd deel van de overziel van de Aarde tot hij terug kon gaan naar Venus. De tempel zelf moest tot drie keer toe herbouwd worden en bestaat nog altijd in de etherische wereld van Shamballa.

Idem, voor zijn geliefde Lady Venus

Onlangs realiseerde ik me de gelijkenis in het verhaal van Venus en Adonis en de legende van Sanat Kumara en Venus. Ook van Sanat wordt gezegd dat hij altijd jong en ‘good looking’ blijft en door een paar sessies met cliënten leerde ik dat Adonis een krachtige en liefdevolle energie is. De naam Adonis is verwant met het Hebreeuwse ‘Adonai’ (Adon = heer, adonai = mijn heer). Het ritueel van Adonis en Venus werd jaarlijks opgevoerd in het gebied van Kanaän (waar ze werden geëerd als Adon en Astarte/Venus). Adonis sterft in de armen van Astarte/Venus en vertrekt naar de onderwereld. Eens in het jaar wordt hij weer tot leven gewekt en ziet zijn geliefde weer. Ook voor Sanat betekent zijn vertrek naar de aarde een afdaling naar een stratum van lager bewustzijn, naar de derde en vierde dimensie van onze aarde. Veel van de mythen die verhalen over de onderwereld, vertellen eigenlijk over de daling in het bewustzijn van de mensen, waardoor ze dolende zielen en sterfelijke wezens worden. Er is een grote parallel tussen dit verhaal en het verhaal van Sanat en zijn geliefde Venus, zeker als je de naam Adonis leest als ‘(Mijn) Heer’. Dat was ook de naam die aan Sanat gegeven werd.

Een spannende ontdekkingsreis

Adonis en Aphrodite door Pierre-Paul Prud’hon

Door het openen van de vele portals wordt het nu steeds makkelijker om ons te verbinden met de krachtige energieën die ook betrokken waren bij het ontstaan van onze wereld en ons universum. Zeker wanneer we hierbij ooit zelf betrokken waren en in het verleden met hen samengewerkt hebben. Met de aartsengelen, met de grote Godin, met de bouwmeesters (de Elohim), met de priesterorde van Melchizedek, met de kraamkamers van de aarde bij Sirius en de Plejaden, met Sanat Kumara en Venus en met de goddelijke stralen. Vaak ontvangen we tijdens onze slaap belangrijke lessen van deze plekken of zijn we in ons lichtlichaam aan het toepassen wat we geleerd hebben. We leven in een ongekend mooie en krachtige tijd; ons bewustzijn reikt nu verder en verder, voorbij het punt waar de meeste oude tradities kwamen, omdat de aarde daar toen nog niet klaar voor was. We zijn op een spannende ontdekkingsreis terug naar onze eigen Bron!

Noten:

*vrije interpretatie naar één van de verschillende versies van de mythen die over Adonis en Venus circuleren…
** Daarom is het altijd belangrijk om je af te stemmen op de richtsnoer die je eigen ziel je biedt, om niet nodeloos te verzanden in een wirwar aan informatie over buitenaardse inmenging of energetische aanvallen. Het is waar dat we contracten kunnen hebben gemaakt met deze wezens die niet altijd liefdevol en goedwillend zijn, maar we bezitten de kracht en soevereiniteit om deze te ontbinden wanneer dat voor ons hoogste goed is. Wanneer we ons opnieuw verbinden met onze oorsprong ontdekken we namelijk dikwijls dat we zelf mede deze werelden hebben gecreëerd en dat nu van ons gevraagd wordt om liefde te voelen voor deze afgesplitste delen van ons wezen.
*** ervaringen die gaan over Kracht en Macht gebruiken dan wel verliezen; deze voor het hoogste goed van allen of voor egoïstische doeleinden gebruiken; in de goddelijke wil blijven of hieruit stappen…
****Beresjiet bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets:  ‘in het begin schiepen de goden de hemel en de aarde’.
*****In een jaar tijd kreeg ik dit verhaal tot drie keer toe te horen en alle drie de keren kreeg ik kippenvel en voelde ik tranen in mijn ogen. Dit maakte me duidelijk dat deze ervaring diep in mijn eigen zielenakasha gegrift stond.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). 

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: tijdelijke aanbieding verlengd t/m 31 december 2017! Klik hier:

 

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.