Grace

Door Wytske Jónás, 28 juni 2017

Grace…

… is één van de mooiste eigenschappen van God of de Bron die we op aarde mogen ontvangen en ankeren. Wij hebben allemaal –niemand uitgezonderd- de kans om goddelijke eigenschappen op aarde te brengen en door te geven, als wij dat willen. Deze eigenschappen en kwaliteiten zijn verbonden met één of meerdere stralen. De stralen zijn de energieën waarin de grote goddelijke stroom van Liefde, Eenheid en Creatie is opgedeeld, omdat deze stroom anders te krachtig zou zijn om rechtstreeks in één keer ons universum binnen te brengen*. Dat is ook de symboliek van de Ene Oerbron of Grote God(in), die zichzelf opdeelt in vele andere goden en godinnen om de krachtige energie trapsgewijs en veilig naar de aarde te geleiden.

Over de Stralen

Er is op andere plekken al veel over de Stralen en hun bijzondere kwaliteiten en eigenschappen geschreven. Voordat onze ziel een aards leven aangaat, beraadt ze zich (meestal met behulp van gidsen, wijzen en/of leden uit haar zielengroep) over de vorm en de hoeveelheid energie die ze meeneemt naar de aarde, en over het soort werk of taak dat ze hier zou willen doen/zijn. Er is geen kwaliteit of handeling op het aardse vlak die niet ook op een hogerdimensionaal en zuiverder niveau (dichterbij de Bron) bestaat; er bestaat slechts een andere, meer aardse invulling hiervan. En die aardse invulling was altijd onderhevig aan de energie van dualiteit en polariteit op onze planeet, omdat hier de sluier van vergetelheid en afgescheidenheid hing.

Zo zijn Heling, Genezing, Wijsheid, Wil, Kracht, Liefde en Zuiverheid enkele van de Goddelijke Eigenschappen waarmee we op aarde kunnen ‘werken’. Ze zijn gekoppeld aan een straal en het hangt dan van de sfeer of dimensie waarin men zich bevindt af hoe zuiver deze kwaliteit nog blijft, of dat het onderhevig raakt aan dichtheid (onhelderheid), persoonlijkheid, ego, belangen, dualiteit en zelfs polariteit of strijd (zoals nog altijd op aarde gebeurt). Elk talent of gave kan zowel ‘positief’ als ‘negatief’ worden ingezet, waarbij positief en negatief overigens niets meer zijn dan de twee polen van een batterij of de symbolische lemniscaat.**

Wil je Goud, Platina, Kristal of Diamant?

Lange tijd –zo wilde o.a. de theosofische overlevering- is er maar een beperkt aantal stralen ‘actief’ geweest op onze planeet; deze werden de Zeven Stralen van God genoemd. Het meesterlijk beheersen van (leren omgaan met) deze zeven stralen wordt nog altijd gezien als een belangrijke deur naar Verlichting op Aarde. Wanneer iemands bewustzijn begint toe te nemen, begint hij/zij de wereld meer vanuit zijn hogere mentale en emotionele lichamen te ervaren. Wanneer de poorten eenmaal open en helder genoeg zijn, wordt het mogelijk rechtstreeks te channelen (wijsheid, informatie, liefde enzovoort) vanuit de Bron via onze hogere lichamen***.

Omdat het bewustzijn op Aarde momenteel zo aan het groeien is en steeds meer mensen de puurdere en hoogfrequente energieën vanuit de Grote Centrale Zon of de Bron kunnen ontvangen en doorgeven, worden naast de traditionele Zeven Stralen nu ook andere stralen meer ontsloten. Aangezien een straal een opdeling van de meest krachtige en liefdevolle energie van Één is die ons universum binnenstroomt, is het aantal stralen en combinaties van stralen potentieel talrijk. Er zijn mengvormen, doorspekt met lucide fonkelingen (diamant, platina, goud, kristal) vanuit de Bron. Dat maakt het mogelijk dat we meer heldere en prachtige, haast onbeschrijfelijk onaardse kleuren (=manifestatie van deze stralen) kunnen gewaarworden –niet zelden alleen met ons geestelijk oog.

… Terug naar Grace, waar ik mijn oorspronkelijke verhaal mee begon. Tijdens een zielsreis heb ik mogen ervaren hoe ik voorafgaand aan mijn huidige incarnatie langs de Raad van Wijzen werd geleid en me mocht aankleden met zoveel aspecten en stralen als ik maar wilde van The Divine Feminine. Het werd me duidelijk gemaakt dat het gebruik van deze aspecten en stralen bedoeld was een gunst voor de aarde te zijn, maar dat de energieën te krachtig zouden zijn voor mijn fysieke lichaam dat nog karmische patronen uit te werken had (die patronen waren nog als een blauwdrukstempel in mijn energie aanwezig). Met andere woorden: ik mocht de stralen gebruiken voor anderen om me heen, maar moest er voor mezelf voorzichtig mee zijn. Op de vraag wat ik op Aarde kwam doen, kreeg ik daarop echter zeer duidelijk het antwoord: To Be God’s Grace on This Earth.

The Divine Feminine… again:-)

… Sindsdien blijft Grace als synchroniciteit steeds op mijn pad terugkeren. Ik sla bijvoorbeeld een boek open en lees daar als eerste het woord Grace. Grace begon zich vanzelf voor mij te ontvouwen, en ik ontdekte dat ze maar moeilijk eenduidig te vertalen is omdat haar energie uit meerdere facetten bestaat. Aanvankelijk probeerde ik nog haar essentie in één Nederlands woord te vatten, maar dit bleek schier onmogelijk omdat zo’n woord niet alles oproept wat het Engelse woord Grace wel doet. Grace is zowel genade als sierlijkheid –en hoewel ook het Nederlandse woord Gratie dit uitdraagt, is het voor mijn gevoel toch veel minder fluïde en transparant. Grace is ook ‘gunst’ en ‘respijt’ verlenen en ontvangen. En Grace is tevens schoonheid en elegantie.

Later ontdekte ik ook nog dat Grace een typisch ‘vrouwelijke’ energie is, dat wil zeggen dat ze zich manifesteert als vrouwelijke energie in onze wereld. Ze is een aspect van The Divine Feminine, het Heilige Vrouwelijke, en verbonden met de Zilveren Straal****. Ook wordt ze geassocieerd met de Maan. De Maan is een hoedster en draagster van vrouwelijke wijsheid, een reservoir dat er ten gunste van de Aarde is en nauw verbonden met de getijden van onze emotionele en intuïtieve aard. Zij is een ‘Keeper’ van tradities en door de oude priesteressen van Lemurië en Atlantis gebruikt als een energievijver waar ze niet alleen informatie en energie van downloadden, maar ook zelf energetisch naartoe brachten gedurende ceremonies en meditaties. De maan is opgeladen met ook deze energie en heeft vanuit het Kosmische Hart (of Hart van God) inmiddels zoveel upgrades gehad, dat zij zelf reeds geascendeerd is. En dat beïnvloedt ons op aarde ook weer, wanneer we ons hier in deze veranderende tijden met haar verbinden!

Grace is…

De terugkeer van het licht en het Goddelijke Vrouwelijke op aarde en het optillen van de aardse sluiers.

De uitdrukking van de Schoonheid en Vreugde van de hemelse sferen op aarde.

Het zilveren bruidskleed dat de bomen met laaghangende takken over het water dragen bij het eerste schijnsel van de Maan.

De zalvende energie die vanuit onze aura uitgaat wanneer we haar door willen geven aan allen die haar nodig hebben.

Het wonder van al het water dat in rap tempo wordt schoongemaakt opdat het meer en meer de goddelijke frequenties kan gaan doorgeven ten gunste van alles op onze planeet;

De Gratie die zij ons, wanneer wij ons voor haar openen, verleent waar het gaat om oud karma inlossen. Wanneer we onze (zelfgekozen) lessen hebben geïntegreerd, kunnen we vragen om haar genadevolle werking.

Grace is Dans en tevens de flow waarin mijn woorden over elkaar heen dansen en zich een voor een als waterlelies openvouwen in een meanderende rivier of vijver;

Grace zijn de sierlijke feeën en dakini’s in de lucht die talloze diamantjes en fonkelingen van de Goddelijke Stralen oppikken en doorgeven aan alles wat leeft op aarde.

Grace zijn alle schitterende reflecties van het zonlicht op het water die ons eraan herinneren dat vrijwel niets op onze planeet kan leven zonder de samenwerking van zonlicht en water. Onze eerste incarnaties waren veelal gewijd aan het ervaren van dit mirakel.

Grace is alles wat niet langer aan dualiteit gebonden is en ons vanuit een gul hart geschonken wordt, of dit nu door God of de Bron zelf is of door een medemens met een zuiver hart.

Grace zijn de talloze engelen en verlichte helpers die nu dichterbij dan ooit aanwezig zijn om ons en de aarde te helpen. Ze zijn tegenwoordig zo dichtbij en helder bereikbaar, dat uitgebreide rituelen niet langer nodig zijn. Ze komen af op de intenties in ons hart.

Grace is de Grote Dispensatie die ons verleend werd vlak na de Tweede Wereldoorlog waarbij honderdduizenden ‘vergevorderde’ zielen massaal vanuit de hogere dimensies op aarde begonnen te incarneren om ons door de Grote Transitie naar de Nieuwe Aarde heen te helpen.

Grace is ook de Gratie die ons verleend wordt in de vorm van het ascentieproces waarbij we onze oorspronkelijke twaalf DNA-strengen terug krijgen.

Grace helpt ons hierdoor herinneren wie we in wezen zijn.

Grace heeft mijn wereld een stuk simpeler gemaakt omdat ze me geholpen heeft te begrijpen wie ik ben en wat ik hier kom doen. Zij is de kern waarop ik altijd kan terugvallen.

Multidimensionaal

Tijdens mijn eigen ontwakingsproces heb ik gemerkt dat door het veranderen van mijn vibratie en trillingsfrequentie, ook mijn wereld om mij heen begon te veranderen. Omdat ik een andere ‘bandbreedte’ binnenging, waren er vanzelf mensen die (misschien tijdelijk) uit mijn leven verdwenen en anderen die er juist bijkwamen. Dat heb ik als een natuurlijk proces ervaren, en niet als een gemis of spijt. Vanuit een tamelijk rationeel en rationalistisch ingestelde wereld ben ik de meer mystieke wereld binnengegaan, een omgeving die altijd al goed bij mij paste. Helemaal toen ik op mijn 38e onverwacht te vroeg in de overgang kwam (en daar versneld doorheen ging). Het is voor mij één grote transitieperiode gebleken waarbij niet alleen mijn twee hersenhelften weer met elkaar in evenwicht werden gebracht, maar ook mijn oeroude spirituele verbindingen één voor één werden hersteld.

Daaronder valt ook het terugkrijgen van onze oorspronkelijke twaalf DNA-strengen, een proces dat nu volop aan de gang is bij veel mensen. Hierdoor is het mogelijk om multidimensionaliteit te ervaren, en vallen er voor mij ook veel oude ervaringen op hun plek, ervaringen die ik als kind had en die de laatste tijd alleen maar zijn toegenomen. Het is voor mij bijvoorbeeld steeds makkelijker geworden om het bewustzijn van een boom, plant, dier, steen of berg te ervaren. Of van ‘andere wezens’ als elfen en (water)draken. Ik herinner me dan soms dat ik zélf heel lang of parallel aan dit leven deze boom, elf, berg of waterdraak ben (geweest). Dat valt niet uit te leggen aan de meeste mensen, en dat hoeft ook helemaal niet. Het is veel makkelijker om dat onder de noemer ‘Mystiek’ onder te brengen, omdat de mystieke ervaring haaks staat op iedere rationele ervaring. Echter, waar mystiek voorheen vaak voorbehouden was aan de ‘happy few’, zal zij in de nabije toekomst voor de meeste mensen zo makkelijk bereikbaar en gewoon zijn, dat het niet langer als ‘mystiek’ bestempeld hoeft te worden.

In wezen zijn we állen op zielsniveau multidimensionaal, maar multidimensionaal worden op mensniveau maakt onderdeel uit van de Grote Transitie die onze planeet momenteel doormaakt. Het betekent dat het zaadje van je goddelijk bewustzijn zich ook volledig begint te ontvouwen in je huidige persoonlijkheid en fysieke lichaam, en dat je meer van de goddelijke stralen op aarde kunt ontvangen, ankeren en doorgeven. Niet alleen de zeven ‘traditionele’, maar ook de haast onbeschrijfelijk mooie andere stralen en de mengvormen ervan. Het voert te ver om daar hier over uit te weiden. Veel eenvoudiger is het om te zeggen dat ook jij daarmee een uitwerking wordt van Gods Grace on Earth, als je dat wilt…

Grace is, tenslotte…

de vrouwelijkste der energieën die niet alleen in staat is het Heilige Vrouwelijke terug op aarde te brengen, maar tevens het Heilige Mannelijke te doen ontwaken. Dat doet zij met zo’n gratie, dat je pas merkt dat ze langs is geweest wanneer ze al lang en breed naar de Maan terug vertrokken is. Als je het überhaupt al merkt.

Grace is subtiel en zit in de verleiding van een liefdevolle blik of gebaar en de betovering van een sensuele dans. Grace is ook te vinden in de sierlijkheid van de zwaan en de kat en de schoonheid in de natuur waar glooiend en rond het altijd met zachtheid winnen van recht en hoekig. Grace zit ook in de genade van diepe heling en verzoening tussen ruziënde partners. Ze is de bemiddelende en geruststellende tussenkomst van Isis, Maria, Quan Yin of welke godin dan ook die het voor de mensen opneemt. Grace is onmisbaar omdat ze de wereld zachter en liefdevoller helpt maken…

Noten:
*Dit ervoer ik tijdens een zielsprogressie (zielsreis) die ik mocht ondergaan bij een collega. Daarbij nam ik waar hoe in dit universum de stralen en de chakra’s als een soort raster of sluizen voor deze stralen nog gevormd moesten worden.
** het onderscheid willen maken tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ hoort bij onze eigen, menselijke ervaring. Op de tarotkaart van de Magiër zie je bijvoorbeeld het symbool van de lemniscaat boven het hoofd van deze figuur. Dit staat voor het ontstijgen en het in zichzelf in harmonie verenigen van de verschillende polaire (kanten van) energieën. Wanneer we alles als één energie kunnen ervaren, raken we aan de kern van verlichting. Vanaf dat moment ervaren we de lemniscaat als een dubbele lemniscaat, met twee lussen ook naar boven en naar beneden –wat staat voor de ervaring van ons Godwezen door alle dimensies heen en het vrij heen en weer bewegen door de sferen en dimensies: Zo Boven, Zo Beneden.
***hoewel deze energie dan nog altijd de aardse filters (persoonlijkheid, ego, belangen, dualiteit enzovoort) moet passeren. Echter hoe vrijer de weg, hoe makkelijker dit gaat.
****Op middeleeuwse alchemieplaatjes kun je vaak het samenbrengen van zon (goud, mannelijke energie) en maan (zilver, vrouwelijke energie) zien.

Zinderende Zomeractie Zielsreis

Profiteer van de Zomeractie Zielsreis! Meld je vóór 15 juli 2017 aan voor een zielsreis via het contactformulier, plan deze in de maanden juli en augustus in en profiteer van de korting: je betaalt slechts EUR 120,- voor de zielsreis van 3 à 4 uur in plaats van EUR 150,- of EUR 180,-! Voor meer info: Klik hier...

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces en uit regressiesessies en zielsreizen met cliënten. Daarbij werkt ze desgewenst samen met engelen, meesters en godinnen. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of contact wil maken met de ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).