Hart vol Licht

Hart vol Licht

De rol van mystici en heiligen in het collectieve verlichtingsproces van de aarde

Door Wytske Jónás, 22 april 2018
Teresa van Avila (1827, detail) door François Gérard

Wie denkt dat mystici en heiligen tot het grijze verleden behoren, heeft het mis: in onze tijd zijn we niet alleen getuige van een hernieuwde belangstelling voor deze fakkeldragers en lichtwerkers avant la lettre, maar lijkt hun rol zelfs belangrijker dan ooit. Zij wijzen ons de weg naar ons eigen Christusbewustzijn (of boeddhisch bewustzijn) en laten ons zien dat ook wij deze archetypen mogen belichamen.

Wij zijn mystici en heiligen in wording, zelfs zonder officiële beëdiging; niet omdat dit een status aparte of eindbestemming inhoudt, maar omdat dit logische stations op onze doorreis van spirituele groei zijn. Stations houden altijd keuzemogelijkheden in: we kunnen uitstappen en een tijdje op een bepaalde plek verblijven of simpelweg doorreizen. Dat komt omdat wij allemaal pelgrims op weg zijn en de reis zelf is onze bestemming.

De afgelopen weken werd ik wat dieper ondergedompeld in dit thema. Of liever: dieper doorschenen. Nauwelijks had ik mijn eerdere blog De Mystica en de Meester geschreven, of ik begon nieuwe informatie op te halen uit de akasha´s van de aarde, zowel die van mij persoonlijk als voor het collectief. Ik las ook enkele oude teksten door van met name vrouwelijke mysticae en realiseerde me dat mystiek een rode draad door mijn leven weeft: als kind was mijn eerste inspiratiebron de natuur; als tiener dook ik vervolgens in de joodse mystiek en sindsdien ben ik altijd intuïtief de mystieke kern van andere religies en levenswijzen gaan opzoeken, of het nou om christelijke, islamitische, boeddhistische of taoïstische mystiek ging.

Teresa van Avila

Tijdens het lezen van de oude teksten ervoer ik echter hoe nu niet alleen mijn persoonlijke zelf de woorden van binnen proefde, maar hoe ook mijn hogere zelf met mij meelas. Hierdoor veranderde het lezen van deze teksten: waar voorheen de woorden van de mysticae inspiratie en herkenning in mij opriepen, was het nu alsof het archetype van de Mystica zelf in mij ingedaald was. De woorden riepen geen herinnering of herkenning meer op, ik wás de woorden. Ze openden geen poorten meer voor mij, ik wás de poort en het gebied erachter. Ik begreep hoe belangrijk de rol van de Mystica was en hoe deze als een lint door de geschiedenis van de aarde aan de mensen een verbinding met het Goddelijke was blijven aanreiken. Zelfs of misschien ook vooral juist tijdens de meest duistere tijden op onze planeet.

Zelf de woorden en het gebied achter de poort wordend, realiseerde ik me dat ik nieuwe en aanvullende informatie mocht doorgeven. Het was alsof de zaadjes vielen in een reeds geploegde akker en een stem mij voortdurend influisterde: ‘dit is belangrijke informatie, die door velen die zich op het ascentieproces richten gemist wordt omdat zij zich vooral op glamour-berichten van de New Age verlaten. Berichten die gericht zijn op alle hulp van de lichtwezens in jullie tijd, of gebeurtenissen waarvan iedereen hoopt dat die plaats gaan vinden. Wij vertellen jullie dat er veel waar is, maar dat niemand –geen enkel groot en stralend Lichtwezen- jouw pad voor jou kan lopen. Jij bent de enige die jouw innerlijke weg naar je Godwezen kan wandelen, en jouw eigen kompas hierin dient te vinden. Deze weg gaat meer over alchemie en perfectie, dan over glans en schittering. Die laatsten leiden af, terwijl de eerste twee je helpen inzien dat zelfs de minst luisterrijke en eenvoudige van alle dingen volmaakt kunnen zijn.’

Wie zijn nou die mystici en heiligen, wier licht de woorden, zinnen en alinea’s in deze blog doorschijnt? We kennen hen bij vele namen wereldwijd. Binnen elke religieuze of spirituele traditie hebben ze het hart en het wezen van het goddelijke getracht te belichamen en te leven. Er is door alle eeuwen heen een lijn van vrouwen en mannen ingedaald in een aardse incarnatie om het licht van God(in) en de Bron hoog te houden. Om de lamp te dragen binnen het schijnsel waarvan de mens zijn eigen goddelijkheid –al was het maar in een glimp- kon herinneren en aanschouwen.

In deze blog volg ik de lijn van deze lichtdragers in een poging hun essentie door te geven. Daarbij sta ik niet of nauwelijks stil bij individuele namen, hoewel ik tijdens het schrijven zeer voelbaar werd ‘overschenen´ door enkele vrouwelijke mysticae en heiligen wereldwijd. Het ging hierbij met name om de vrouwelijke, receptieve energie, niet om mannen of het mannelijke uit te sluiten, maar omdat via deze vrouwelijke, receptieve kant van onze energie het goddelijke licht opgevangen en doorgegeven werd. Het lichaam, de emoties en de ´overgave in het Zijn´ spelen hierbij een belangrijke rol. Ook mannelijke mystici en heiligen hebben dit gedaan -zelfs in tijden waarin eenzijdig de mannelijke, actieve en mentale kant benadrukt werd. Anders hadden we daar bijvoorbeeld ook niet zoveel prachtige literatuur, kunst en muzikale composities uit de voorgaande eeuwen aan over gehouden!

Eeuwenlang hebben deze mystici en heiligen ons (en zichzelf) bijgeschenen op ons pad dieper de verstoffelijking in. Zij hielden het licht hoog als een waaklampje voor onze reis door de materie en de dualiteit heen en terug. Nu trekken zij hun nieuwe mantel voor ons aan, voeren zij het licht van de kleine waaklamp op en stroomt er voortdurend nieuwe energie naar de erfenis die zij aan ons hebben nagelaten. Daarom is het voor ons nu ook veel makkelijker geworden om hun essentie zo levendig te voelen wanneer wij ons met hen in verbinding stellen. De waakvlam is een vuurtoren geworden, een baken van licht voor zoekers en vinders op de Weg.

Wij helpen zelf deze bakens te voeden en wij zijn ook degene die de mystici en heiligen weer naar ons toehalen omdat wij op dit moment de handen en de voeten van de Bron/God(in) op aarde zijn. Ieder mens kan God(in) helpen indalen op aarde, maar het zijn juist de mystici en heiligen die ons laten zien hoe door middel van focus een krachtigere concentratie van de goddelijke stralen opgevangen, gebundeld en verspreid kan worden. Hieronder lees je hoe het archetype van de mysticus en de heilige ons spirituele groeiproces kan dienen en uit welke stof hun ´nieuwe mantel´ geweven is. Een patchwork om je eigen goddelijke gewaad van licht mee te weven.

Gewaad van Licht

Wat hierboven staat is waar: wij zijn altijd in ruimen getale geïncarneerd om het licht voor de wereld levend te houden. Door de eeuwen heen zijn we niet allemaal door jullie herkend, maar dat was ook niet nodig want bescheidenheid en nederigheid (of deemoed om een mooiere term te gebruiken) altijd belangrijke zielendeugden geweest op ons pad.

Lighting the way home (David Hoffrichter)

Wij kunnen je helpen om je eigen verbinding met het Goddelijke Zelf terug te vinden en ook kunnen wij licht schijnen op de kwaliteiten die je ziel graag wil verwerven, en de uitdagingen die je daarbij kunt tegenkomen. Wij maken hieronder overigens geen onderscheid tussen de termen ‘Mysticus/Mystica’ en ‘Heilige’. Heiligen zijn wat jullie van ons gemaakt hebben nadat wij ons stoffelijk lichaam loslieten en veel Heiligen hebben het mystieke pad bewandeld. Daarbij komt dat het goddelijke intrinsiek heilig is, jouw goddelijke kern ook, dus wanneer wij onszelf als jullie Heiligen in herinnering roepen, zouden wij liever zien dat je de focus van ons wezen beschouwt als een afdruk die wij voor je achtergelaten hebben ter herinnering aan je eigen heiligheid.

Wij voeden voortdurend deze heilige ‘foci’ –plaatsen van gebundelde energie- en sommigen van jullie zouden verbaasd kunnen zijn om te ontdekken dat zij, behalve de persoonlijkheid die ze op aarde zijn, tevens zelf hierbij aanwezig zijn. Momenteel worden jullie je allemaal bewust van jullie meervoudige aanwezigheid (of multidimensionaliteit) en dit betekent in veel gevallen dat jullie bewustzijn vaker heen en weer reist binnen de verschillende werelden, door jullie ´dimensies´ genoemd. Wij zien deze dimensies als sferen van licht en lagen geprojecteerde energie waarin het licht minder of meer doorkomt, en een minder of meer verdichte vorm aanneemt.

Om een voorbeeld te geven van meervoudige aanwezigheid: je kunt ontdekken dat je ‘jij’ bent in je huidige persoonlijkheid met alles wat zich daarbinnen ontvouwt, en tevens dat een deel van je energie aanwezig is op diverse krachtplekken zoals een vallei, berg, wateroppervlak of tempel; in een in jullie ogen niet-levend wezen als de Sfinx en in die van een god of godin in bijvoorbeeld een tuin bij de Plejaden of Venus; en nog vele andere plekken meer.

Soms kan deze verdeling van energie over meerdere plaatsen betekenen dat je een gebrek aan energie in je aardse leven ervaart, doordat je een tijdje meer op de waakvlam gaat omdat je niet zoveel energie naar de aarde kunt brengen. Dat kan tijdelijk zijn, maar voor sommigen begint hier het langzame terugtrekken uit de wereld en we willen jullie erop wijzen dat dit niet voor iedereen even goed is. Zeker als je ziel hier gekomen is om deugden en kwaliteiten te verwerven waar ze al haar energie voor nodig heeft. Weet wel, vanuit het Goddelijke Wezen dat je bent ligt hier geen oordeel op –alleen het besef van benutte of onbenutte kansen voor zielengroei.

Yeshe Tsogyal door Cynthia Moku

Net als jullie zijn wij de weg van verpersoonlijking en individualisering gegaan –dikwijls stap voor stap. Een van de eerste zielendeugden die we daarbij wilden leren was die van nederigheid (deemoed) en dienstbaarheid. Hoevelen van jullie (en ons) hebben niet een herinnering aan luxueuze levens in oude beschavingen, aan een weelderig bestaan als goden op plekken op en buiten de aarde?

Jullie diepste wens is het echter om jullie met de Eerste Oorzaak, met de Al-God(in) te verenigen. Dat is een God(in) die noch man noch vrouw is (maar beiden ineen) en die tevens onpersoonlijk is; dat wil zeggen dat God(in) geen persoonlijke eigenschappen heeft (of eigenlijk alles-in-één is, het Grote Alles dat opgaat in het Niets) en zich ook niet heeft geïndividualiseerd –zoals ‘later’ in de schepping van deze wereld steeds meer gebeurde als een natuurlijk gevolg van het verder uitrollen van de scheppende stralen van de Al-God(in).

Rumi en de dansende derwishen

De Al-God formuleerde dit als dat “Hij/Zij zichzelf in al zijn/haar facetten wilde leren kennen” en daarom heeft Hij/Zij zichzelf opgedeeld als de ontelbaar vele facetten van een mooie, glinsterende diamant. Jullie zijn nu hier om die vele facetten terug te brengen in die diamanten ‘discobal’, om het maar zo te zeggen.

Jullie ego is jullie ongelooflijk gedienstig geweest om jezelf als apart facet, losstaand van het geheel, te laten voelen. Maar dat ego is ook te ver doorgeschoten, omdat het in de angst bleef hangen –de angst om nooit genoeg te hebben: nooit genoeg erkenning, waardering, liefde, macht, materieel comfort, bevrediging, noem maar op. Het begon al deze dingen naar zich toe te halen, maar daarbij versterkte het alleen maar meer het gevoel van afgescheidenheid en dat er ‘wezenlijk iets mis met hem was.’

Wij helpen je graag dit patroon om te keren; om niet meer het deel ten dienste te zijn, maar het geheel. ‘God, gebruik mij als een kanaal en instrument om goed te doen in deze wereld. Om je genade en liefde door te geven aan alles wat leeft op aarde. Om alle wezens op aarde verlichting te helpen bereiken.’ Zo ongeveer zou je je gebed –of offerande van licht- kunnen richten. Ga echter niet op de woorden af, maar voel liever de essentie ervan en laat je inspireren tot je eigen woorden.

Moeder Theresa

Behoed je ervoor om erkenning te verlangen van je wens om God/het Al te dienen, want erkenning is een behoefte van de persoonlijkheid en God/Godin IS gewoon, ongeacht de reacties uit de omgeving. Er zijn vele spirituele leiders op aarde voor wie het een inwijding is om ‘hun’ verdiensten te leren zien als niet van hen of hun persoonlijkheid zelf, maar als het Wezen van God(in)/Spirit die door hen heen komt. Dat geldt niet voor iedereen, maar vinden wij wel belangrijk om te vermelden omdat veel zielen op aarde nog duale aspecten van hun ziel onder deze straal aan het uitwerken zijn.

Ook is het belangrijk voor een ieder die zich op een spirituele leider richt, om zijn eigen goddelijkheid te leren inzien. Wandel mee zolang dat nodig of zinvol is, maar blijf niet de hand van de meester vasthouden: laat hem naar de achtergrond verdwijnen zodra zijn lessen geïntegreerd zijn. Een echte meester zal je daar dankbaar voor zijn!

Franciscus van Assisi

Status en glamour zijn in onze ogen geen deugden voor de ziel maar eerder afleiders van haar wens om tot het Diepste Inzicht te komen. Hou ook voor ogen dat echte meesters geen krans behoeven. Bezocht worden door een aartsengel of ander lichtwezen en van de daken roepen dat je zijn of haar licht doorgeeft, maakt je geen betrouwbaardere healer of kanaal voor goddelijk Licht dan iemand die in stilte een inwijdeling of adept is van bijvoorbeeld de Grote Meesters en die zich realiseert dat hij meer en grotere werken kan doen wanneer hij een houding van deemoed en no-glamour in acht neemt.

Toen wij nog in een menselijk lichaam op aarde rondwandelden, was devotie een ander belangrijk streven voor ons. Toewijding aan het pad dat wij kozen, los van de reacties uit de omgeving en los van alle afleidingen in de wereld. Soms wezen wij deze wereldse afleidingen af, soms ook bleven wij volledig gericht op onze heilige missie terwijl wij ons in de wereld begaven en niet zelden een gezin draaiende hielden. Op aarde wilden wij de handen, voeten, oren, ogen en de mind van God/Godin in de wereld zijn. Zo gaven wij uitdrukking aan ons verlangen om ‘het licht in de wereld’ te zijn. Wij wisten dat God/Godin ons hun bewustzijn, lichaam en aura hiervoor uitleenden.

Dit laatste is heel belangrijk, want het is een menselijke eigenschap om goden en heiligen te vereren, maar dit is nimmer de bedoeling geweest. Elke focus van goddelijke energie, of het nou Maria, Jezus, Mohammed, Quan Yin, aartsengel Michaël of wie dan ook is staat tot jullie beschikking om zijn/haar wezen en aura aan je uit te lenen zolang jij je nog niet volledig verenigd hebt met je Goddelijke Zelf (die IK BEN genoemd wordt in sommige tradities). Wanneer je een zuiver kanaal leert zijn, kan deze energie ongehinderd door je heen komen en kun je wonderen verrichten. Zo simpel is het. En zo kun je ook ons zien, als intermediaires tussen jou en je God-Zelf.

Het is dus waar dat wij in deze tijd waarin zoveel van jullie dit proces doormaken, meer dan ooit aanwezig zijn en tot jullie beschikking staan. Het is echter niet waar dat wij of welk lichtwezen dan ook jullie redders zijn. De afdruk die wij van onze aanwezigheid op jullie aarde-akasha’s hebben achtergelaten, is bedoeld als een reminder voor jullie eigen goddelijkheid. Wij brengen er nog steeds licht naar toe en een ieder van jullie die zich met ons in verbinding stelt, komt met dit licht in aanraking.

Mag dit licht jullie hart beroeren? Mag het jullie eraan herinneren dat wij slechts geïndividualiseerde vertegenwoordigers van God/Godin in jullie wereld zijn? Net zoals jullie dat leren te zijn? Op die manier kan ieder van jullie leren om op zijn beurt zijn brother’s (or sister’s) keeper te zijn. Om net als wij ‘foci van energie’ te scheppen als wegwijzers voor hen die jullie voorbeeld volgen. Deze foci van energie kunnen tot prachtige zielentuinen uitgroeien waar zielen een tijdje kunnen toeven om zich te laven aan alle licht, liefde en wijsheid die hier gebundeld wordt.

Voor nu vinden wij het even genoeg voor deze transmissie. Je hebt genoeg om de komende dagen over te mijmeren, ‘to ponder’ zoals de Engelsen zo mooi uitdrukken. Een volgende keer nemen wij je graag verder mee in ons verhaal. Dan gaan we dieper in op de zielentuin, het zielenkasteel en de rol van vrouwelijke mysticae (onder anderen in de vroege islam). We spreken ook over Venus en over de rol van het lichaam in de mystiek. In deze blog hebben wij bewust onze namen niet genoemd omdat wij als een collectief veld willen doorkomen voor jullie. Wordt vervolgd!

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com, behalve het schilderij van Teresa van Avila, Yeshe Tsogyal en de foto van Moeder Theresa.

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie- & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga steeds meer een staat van Grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel en ontvang een korte healing. Ideaal voor de kleinere beurs of om uit te proberen of dit bij je past… klik hier.

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).