Sacred Heart Technology

Sacred Heart Technology en de Levensboom

(Over de wijsheid van het Goddelijke Hart dat zich in een ieder van ons bevindt)

Door Wytske Jónás, 22 mei 2020

EEN MOOIE AFBEELDING VAN APHRODITE * om alle visionairen, mystici en lichtwerkers onder jullie te helpen herinneren dat de Glans van het Goddelijke Vrouwelijke momenteel krachtig aanwezig is op onze planeet. Zij is hier niet als doel op zichzelf, maar als noodzakelijke brug om ons weer in de oorspronkelijke en pure Eenheid van de Bron te helpen binnenvoeren. Om de harmonie en eenheid van het Heilige Mannelijke en Heilige Vrouwelijke in onszelf te helpen herstellen. Zonder deze harmonie en eenheid is terugkeer naar de Bron niet mogelijk.

Het Heilige, Goddelijke Vrouwelijke is juist ook in deze tijden van crisis en maatregelen bijzonder krachtig aanwezig. Zonder haar zouden we als visionairen, mystici en andere begunstigers van de Goddelijke Liefde het Oneindige Licht van de Schepper niet kunnen ontvangen en doorgeven. De Schepper is noch mannelijk noch vrouwelijk; echter, waar goddelijk inzicht doorgaans als een mannelijke bliksemflits bij ons inslaat, is het ‘doorleefd begrip door ervaring’ dat, gerijpt als in een baarmoeder, ons de weg naar harmonie, verbinding en de (goddelijke) Liefde wijst.

Zij, in haar aspect van Moeder, weet de Liefde van de Bron te richten en de energie van de Vader ontvankelijk te maken met haar liefde en aanwezigheid. Op deze manier werken de Vader- en Moederenergie samen om in liefde te creëren. Op aarde, maar ook als het gaat om het scheppen (verwekken en baren) van sterren, galaxies en universa. Daarbij werken ze voortdurend harmonieus samen om de (universele) creatieve en receptieve energie in evenwicht te houden.

Dus kun je je wel voorstellen hoe ongelooflijk krachtig de energie van de Goddelijke Moeder en het Heilige Vrouwelijke nu op onze planeet moet zijn, wanneer er juist in deze tijd (2020) ongekend krachtig licht van de Schepper voortdurend onze kant opstroomt. Zeker in de aanloop van Hemelvaart naar Pinksteren, de periode waar we nu doorheen gaan, zullen dit Oneindige Licht en deze Glorieuze Samenwerking voor velen van ons bijzonder voelbaar zijn.

Ja, Zij -het Goddelijke Vrouwelijke- is inmiddels krachtig genoeg nu om deze Grote Omwenteling te dragen en te bevorderen. Dat is het goede nieuws aan allen die haar de afgelopen decennia in haar kracht hebben helpen terugkeren! Zowel mannen als vrouwen die, als goddelijke vonk teruggekomen naar de aarde, haar licht en glans hebben doen toenemen door de innerlijke olielamp vol toewijding op te poetsen. Door moedig de akasha van hun individuele ziel en van de collectieve ziel van de aarde (op het hoogste niveau is daar immers geen onderscheid tussen) te hebben doorvorst en opgeschoond. En door oude pijn en wonden te hebben geheeld alsook oude ballast te hebben losgelaten, zodat het gelaat van het Heilige Vrouwelijke weer in haar volle luister aanschouwd kon worden. Door dit alles heeft Zij opnieuw het medeschepperschap met de Goddelijke Vader, het Heilige Mannelijke, kunnen oppakken.

Woorden als Glorie, Luister, Heerlijkheid, Pracht, Schoonheid, Glans, Grootsheid, Majesteit en Gelukzaligheid en dan met name de energetische vibratie die erbij hoort, zullen de komende tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren een belangrijke rol gaan spelen en ontvangen en gevoeld kunnen worden door hen wier harten hiervoor reeds voldoende geopend zijn . Deze vibraties dienen niet ter meerdere glorie van het ego of de persoonlijkheid, maar om deze trilling van de Goddelijke Glorie door te geven aan de schepping om ons heen. Met deze trilling kunnen we de hele wereld vullen en vervullen, want dat is waar moeder Aarde (Gaia, Terra) om vraagt. Niet alleen voor haarzelf- maar voor alle schepselen die van, in en op haar leven.

Op deze manier worden ook wij medescheppers en ‘goddelijke mensen’, iets waar we heel zorgvuldig en verantwoordelijk mee om zullen gaan, omdat we weten hoe krachtig deze energie werkt; we weten dat zij in een moment van onoplettendheid of aandachtsverslapping, of egoïsche trillingsverlaging, verspild kan raken en zich ook tegen onszelf kan keren. Een ‘goddelijke mens’ is daarom iemand die voortdurend zijn/haar woorden afweegt, zijn/haar emoties en gedachten ‘meestert’ en de dingen die hij/zij doet, liever zorgvuldig en weloverwogen als in een gebed voltrekt, dan haastig en in alle snelheid uitvoert (voor we die snelheid kunnen hanteren, moeten we immers eerst meester worden in de verstilling en het liefdevol en aandachtig aanwezig zijn. Of dat nu tijdens het verzorgen van planten, het bereiden van een maaltijd, het uitlaten van de hond of het voeren van een gesprek is).

En ja, we zullen in deze periode ook zien dat er vele tegenbewegingen zijn. We kunnen deze herkennen als tegenstrevers die uit ons eigen onderbewuste omhoog komen of deze voornamelijk als een strijd tussen Licht en Donker buiten onszelf zien en plaatsen (‘satan’ betekent niets anders dan ‘tegenstrever’ en ‘dat wat ingaat tegen onze oorspronkelijke goddelijke aard’).

We zullen de laatste stuiptrekkingen meemaken van oude energie die zich niet durft of wenst over te geven aan de allesvervullende Vrede en de Liefde en Glorie van God. Dit is vaak de oude, ‘ontaarde’ masculiene energie die alle verbinding met de Liefde is kwijtgeraakt en de wereld om zich heen in een (houd)greep probeert te houden door controle uit te blijven oefenen op alle processen die op het lichaam van de Aarde plaatshebben. Ontaarde mannelijke energie belandt hiermee niet zelden in het spectrum van rigiditeit en onbuigzaamheid. Overgave is het meest bedreigende wat het ego kan overkomen dat zelf nog volop in de greep is van het spel van macht, begeerte en overleving op onze prachtige planeet, die op het punt staat haar ware Luister, Gelukzaligheid en Glorie te onthullen.

We horen dit bijvoorbeeld teruggespiegeld in de woorden van onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die, tijdens een recente persconferentie, een viriel en zelfs virulent metaforisch taalgebruik hanteert **. Zijn boodschap van ‘maximaal controleren’, ‘zo scherp mogelijk inzicht krijgen’, ‘indammen’, ‘onder controle krijgen en houden’, ‘de kop indrukken’, ‘op de hielen zitten’ en ‘testen-traceren-isoleren en rapporteren’ is door miljoenen mensen in ons land beluisterd. Om nog maar te zwijgen over de metafoor van de ‘dashboard, de routekaart, het gas geven en remmen, versnelling kiezen, de kilometerteller en de batterij aan controlelampjes’.

Ik denk eveneens aan een artikel uit ‘The Guardian’, dat vorige week verscheen (‘How big tech plans to profit from the pandemic’). Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe grote IT-bedrijven en ‘techbazen’ op dit moment zoveel mogelijk proberen te profiteren van de mondiale lock-down om hun plannen voor een door technologie geregeerde samenleving door te voeren. Ook daarbij is de strekking ‘maximale controle’ en de manier waarop ze dat willen bereiken, stemt niet bepaald tot vrolijkheid (het is hier echter niet mijn bedoeling om op dit artikel in te gaan, wie het wil lezen, kan hem zelf even googelen).

Als het aan deze technobazen ligt, verandert onze maatschappij in no-time in een technocratische samenleving en om dit te bereiken, mikken zij op een omzeiling of zelfs buiten spel zetten van democratische waarden en principes. Dit alles onder het vaandel van “het verhogen van de wereldvolksgezondheid” waarbij het doel in hun ogen de middelen heiligt. De ironie is echter dat zo’n maatschappij -precies conform het perspectief van deze big tech organisaties -nooit op volledig vertrouwen gefundeerd kan worden, maar daarentegen inderdaad ‘maximale controle’ nodig heeft om uitgevoerd en in stand gehouden te kunnen worden.

Het creëren van een samenleving die zoveel mogelijk op technologie en kunstmatige intelligentie is gebaseerd en waarbij van het geloof uitgegaan wordt dat ‘there is no problem that technology cannot fix’, is echter een wereld die niet Levensvatbaar is. Zij is een uitdrukking van dezelfde oude, ontaarde mannelijke energie die afgesneden is geraakt van het Goddelijke Mannelijke. Zij kan niet scheppen, maar is steriel omdat zij behalve de Goddelijke Vader ook de Goddelijke Moeder ontkent.

Het is uit één Hart dat dit Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke, samenwerkend en tegelijk opgegaan in die Oneindige Eenheid die God is, nu de volgende boodschap uitdraagt:

“De meest geavanceerde technologie hoeft niet meer door jullie uitgevonden te worden. Zij bevindt zich in jullie zelf. Uiteindelijk zijn jullie allemaal op zoek naar (het geheim van) Leven. Deze vonk van Leven hebben jullie echter allemaal reeds in jullie bezit en is de goddelijke vonk die zich diep in ieder van jullie bevindt.

 

Deze vonk staat rechtstreeks met het Grootse Hart van jullie Schepper in verbinding en het is van hieruit dat jullie eeuwig Leven kunnen putten en jullie ziel haar onsterfelijkheid zal realiseren. Het is hier dat zich de knop ‘game over’ bevindt, en niet op één van jullie technologische vernuften. ‘Game over’ staat hierbij voor Innerlijke Realisatie, de realisering dat het ‘Spel van de Dualiteit’ klaar is.

 

Steeds meer van jullie zullen, zich bevindend in dit absolute nulpunt van Goddelijke Vrede, straks de keuze maken om uit het spel te stappen. Op die manier zullen jullie als een ‘batterij van lampjes’ anderen met dit voorbeeld inspireren.

 

Vader/Moeder God heeft jullie van het begin af aan reeds toegerust met de meest geavanceerde technologie die er bestaat: jullie Heilige Hart, dat verbonden is met het Onze. Kom en verblijf steeds meer in deze heilige ruimte in jezelf, in het volledige vertrouwen dat zich hier de vonk van Leven bevindt. Erken (dat wil zeggen: heilig) de Levensboom die in jullie aanwezig is en waarheen de reis voert die jullie maken als zielen in tijdelijke behuizingen: zelf opnieuw deze Levensboom te worden -de Boom van het Leven, nadat jullie alle vruchten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad hebben geproefd.

 

Technologie die niet geworteld is in deze Boom van het Leven in jullie Heilige Hart, is niet levensvatbaar en bereidt jullie niet voor op jullie belangrijkste levenstaak: zelf een doorgever en Schepper van het Leven te worden vanuit dit Goddelijke Hart. Vanuit liefdevolle en aandachtige aanwezigheid en steeds met het hoogste goed voor alle schepselen voor ogen. Alleen dan kan de goddelijke Glorie, waar jullie via jullie harten deel aan hebben, zich verspreiden in de wereld en deze tot in elke uithoek en elke cel van bestaan vullen en vervullen.”

Nb: veel woorden in deze tekst zijn met Hoofdletters geschreven om de verbinding met het Leven en het Goddelijke te versterken die als energie door deze woorden heenstroomt…

NOTEN:

*’Aphrodite’ (1879) door William-Adolphe Bouguereau

**Ik beweer hiermee geenszins dat onze minister Hugo de Jonge rigide of onbuigzaam is, noch dat hij een ego heeft dat bang is voor overgave. Wanneer hij in het laatste deel van zijn speech (19 mei jl.) over de verpleeg- en verzorgingshuizen spreekt, laten zijn woorden en non-verbale uitdrukking juist een zekere zachtheid zien. Ik heb het hier dan ook uitsluitend over de energie die onze minister met zijn woorden neerzet. Er zit power ín en áchter talige en non-verbale communicatie en het is interessant om te ontdekken door welke vonk deze worden aangedreven .