Sacred Womb, Sacred Service

Sacred Womb, Sacred Service (vervolg op the Holy of Holies)

Door Wytske Jónás, 29 oktober 2017

Mannelijk en Vrouwelijk, Mannelijk noch Vrouwelijk

Deze blog opent je voor het meest machtige en zuivere wat jij als vrouw bezit. Dit ´heilige instrument´ is zowel een versterking van het Goddelijke Vrouwelijke in jou als een krachtige ondersteuning voor de terugkeer van het Goddelijke Mannelijke in de wereld. Wanneer je dit instrument van transformatie ontwikkelt, nodig je bovendien het ´heilige huwelijk´ uit om plaats te vinden in meerdere lagen van je wezen -zowel op zielsniveau als op aards en kosmisch niveau. Dit heilige huwelijk vindt plaats tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, maar kijken we dieper, dan houdt dit onderscheid op te bestaan. Er is alleen de harmonie tussen dynamische, projecterende en receptieve, ontvankelijke energie.

Een mooi voorbeeld van de harmonieuze vereniging tussen mannelijke en vrouwelijke energie vormen de engelen en aartsengelen, wier energie ons vergezelt op onze reis door de verschillende dimensies. In een hoogfrequente vibratie zijn deze engelen zowel mannelijk als vrouwelijk, oftewel androgyn. In lager frequente vibraties of tijdens het ‘downgraden’ van hun energie kunnen ze ons echter voorkomen als mannelijk óf vrouwelijk. Ze tonen zich zo aan ons (of beter: wij nemen hen zo waar) al naargelang de goddelijke kwaliteit die ze vertegenwoordigen en die door ons als mannelijk of vrouwelijk wordt ervaren. Hoe meer echter ons bewustzijn zich verruimt, hoe meer ze zich aan ons zullen tonen zoals zij zijn: de uitvoerders en waarborgers van de vervulling van het goddelijke plan in ons universum, en specifiek dit zonnestelsel.

De engelen worden wel eens de rechterhand of het verlengde deel van God/Godin genoemd. Door hen voert God/Godin zichzelf als het ware uit –de Schepper wordt het proces van scheppen en zijn/haar schepping tegelijk. Oorspronkelijk was dit ook het plan voor de mensheid. Op een inniger niveau heb je ooit jezelf geschapen en ben je ‘in je eigen schepping’ gegaan om jezelf als schepper van de andere kant te ervaren –de kant van de schepping. Als doel had je om van je schepping op haar beurt ook weer een medeschepper te maken – schepper die schept die schept ad infinitum. Ascentie gaat onder anderen over het je weer herinneren van je oorspronkelijke doel om hier te zijn. Onderweg zijn we dit vergeten en raakten we verwikkeld in het spel van karma.

Echter, nu steeds meer van ons beginnen te resoneren met de oorspronkelijke blauwdruk van hun wezen, realiseren we ons dat ook wij de verlengstukken van God/Godin op aarde mogen zijn. We worden ons bewust van onze rol als medeschepper. Het is zelfs zo dat als wij in een bepaalde staat van zuiverheid geraken, wij met ease and grace gebruik mogen maken van de vele helpers van God –de engelen en de elementale rijken. Zij staan als het ware ‘at our command’. Om die reden komen deze rijken ons ook steeds dichterbij, een proces dat al enige tijd aan de gang is. Omdat deze rijken bij goddelijk contract in onze tijd alleen nog maar reageren op het licht in ons hart, is misbruik van hun energie voor persoonlijke doeleinden (zoals vroeger nog kon gebeuren) momenteel vrijwel uitgesloten.

De Holy of Holies

Veel nadruk is de laatste tijd al gelegd op het ontwikkelen van een zuiver en liefhebbend hart, het openen van ons hartchakra en het ons verbinden met het kosmische hart. Energetisch kan dit worden waargenomen als een uitgebreid hartchakra dat de chakra’s eromheen verenigt. Minder bekend is dat elke vrouw zich, wanneer ze daar klaar voor is, ook via haar baarmoeder kan uitlijnen met het Heiligste der Heiligen. Een tijd geleden schreef ik reeds over deze ´plek´ -zonder verwijzing overigens naar de baarmoeder- in mijn blog getiteld ´The Holy of Holies´. Ik ontving daarop reacties van vrouwen die een diepe snaar in zichzelf geraakt voelden. Ze waren daar ook geweest, herkenden de energie, en waren soms wanhopig op zoek om de glimp die ze van deze bewustzijnsstaat hadden mogen ontvangen, als permanente ervaring te ankeren. De Holy of Holies is namelijk niet zozeer een plek, maar een staat van zijn die we bereiken wanneer we volledig belichaamd en ´vrij´ van wonden zijn.

De Holy of Holies is de meest zuivere staat van zijn die we kunnen terugvinden in en buiten onszelf (want binnen en buiten zijn daar niet langer gescheiden). Ze is kwetsbaar en krachtig tegelijk. Om haar zuiverheid en heiligheid te behoeden, trekt ze een etherisch ondoordringbare sluier om zich heen. Deze sluier dient ook om haar krachtige licht af te schermen van oningewijden, die hierdoor verblind en verschroeid kunnen worden wanneer ze haar onvoorbereid zouden aanschouwen en betreden. De Holy of Holies is de volmaakte mix van de goddelijke receptieve en projecterende energie. Onze baarmoeder is een portaal hier naartoe, omdat zij verbonden is met de Kosmische Baarmoeder, waar schepping en herschepping plaatsheeft. Deze kosmische baarmoeder heeft niet alleen een volmaakt beeld van zichzelf geprojecteerd in de vrouwelijke baarmoeder, maar ook in de Aarde: uit haar schoot worden wij geboren, en in haar schoot keren wij terug omdat wij net zo cyclisch zijn als al het andere zolang we haar geheim niet doorgronden.

The Holy of Holies: eenmaal op deze plek is er zogezegd geen binnen of buiten meer en ervaren we onszelf vrij van wonden. Dit lijkt een voorwaarde te zijn om hier permanent te kunnen verblijven. Dat betekent niet dat je geen wonden hebt of nooit hebt gehad, maar dat je ze hebt getranscendeerd en getransformeerd door liefdevolle aanwezigheid in jezelf. Een wond wordt namelijk heilig wanneer je deze ziet als een spiegel om je eigen goddelijkheid en heelheid te herstellen. Ook wordt dit een voortreffelijk instrument tot transformatie van wonden in de wereld die jou omringt. Een vrouw die haar Heiligste der Heiligen heeft teruggevonden en volledig het Heilige Vrouwelijke belichaamt, is bijvoorbeeld ook in staat om het gewonde Heilige Mannelijke naar zijn eigen goddelijkheid en heelheid terug te voeren. En dit maakt de weg vrij naar iedere laag van het Heilig Huwelijk, of dit nu de goddelijke versmelting tussen het mannelijke en vrouwelijke deel van onze ziel, de vereniging van Ziel en Heilige Geest of de goddelijke versmelting tijdens de seksuele gemeenschap is.

De kracht van de baarmoeder

Art by John Pitre

Maar hoe komen we hier? Hoe kunnen we leren om in zo’n staat van transcendentie te komen dat we deze Holy of Holies op aarde kunnen belichamen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het is de bedoeling dat we haar eerst in onszelf terugvinden (bijvoorbeeld door meditatie en een innerlijk transformatieproces) en vervolgens hier op aarde belichamen. Toen ik voor het eerst in contact kwam met deze bewustzijnsstaat, voelde het voor mij als een diep thuiskomen. Dit is het, voelde ik, hier kom ik vandaan. Het was een moment van diepe realisatie, maar tegelijkertijd ook een ‘quick scan’ door mijn vele incarnaties heen. Veel van deze incarnaties gingen over het doorgeven van deze frequentie in een vrouwelijke vorm–iets wat ik vermoedelijk heel lang heb proberen te doen- totdat er geen weg terug meer leek en ‘mijn’ grootste kracht gaandeweg gewond raakte. En dat gold niet alleen voor mij, maar voor grote groepen vrouwen en het collectieve vrouwelijke dat als geheel ontkracht werd.

Net als zoveel andere vrouwen, herinnerde ik mij levens waarin ik God/Godin diende en de frequenties van Het Heiligste der Heiligen doorgaf. Soms door handoplegging of door het uitdragen van de goddelijke vlam, soms ook door sacrale seksualiteit die men later wel heilige prostitutie is gaan noemen. De zegeningen van de kosmos en in het bijzonder de Goddelijke Moeder gaven we o.a. via onze baarmoeder door. Dat gebeurde wanneer een stroom energie tussen gever en ontvanger ontstond en beiden voor een bepaald moment even boven hun menselijke condities konden uitstijgen. Onze baarmoeder was de zetel van de sacrale energie die zowel ongerept en wild als vol gratie kon zijn. Hier was de violette vlam van transformatie op haar krachtigst actief; de zetel van de ziel zoals het chakra van deze plek door sommigen ook wel genoemd wordt.

Een vrouw wier baarmoeder (opnieuw) met deze oorspronkelijke vibraties harmonieert, is een krachtige transformator. Wanneer haar baarmoeder open en geheeld is, kan deze haast elke energie in zich opnemen en transmuteren. Hier vindt het oerproces van de kosmische schepping en herschepping plaats. Hier geeft de inwijdeling zijn laatste ‘résistances’ op –zijn ego of oneigenlijke zelf. Of zijn angsten voor God en Godin. Het is de plek van geboorte, dood en wedergeboorte waarbij iets van het oude zelf wordt opgegeven –en dikwijls dat volledige oude zelf. We maken hier tevens contact met de meest oorspronkelijke baarmoeder die we kennen: het punt waar wij als afzonderlijk bewustzijn de kosmische goddelijke eenheid of symbiose verlieten of er uit ‘verdreven’ werden (oertrauma). Denk je eens in: op deze manier is een baarmoeder die tot haar volledige potentie ontwaakt is zelfs in staat ons oertrauma te helen, het trauma van de ogenschijnlijke afscheiding van onze eenheid in en met God/Godin!

Deze traditie werd begrepen en toegepast door de priesteressen uit het oude Egypte, Midden-Oosten en verder landinwaarts Azië. De baarmoeder in haar zuivere vorm en essentie doet de naam Holy of Holies daarbij alle eer aan: als innerlijke heiligdom ligt zij verscholen in het diepste van ons binnenste en wordt haar toegang ‘verzegeld’ door meerdere sluiers of poorten. Als Salomé die door haar zeven sluiers danste, spreken sommige mystieke tradities van een zevental poorten –beginnend met de uitwendige schaamlippen via onder anderen de G-spot en de baarmoedermond– die eerst respectvol gepasseerd en op de juiste manier geopend moeten worden vooraleer ze haar geheim prijsgeeft; alleen zielen en goddelijke ideeën, die in haar ontvangen worden, hebben rechtstreekse toegang tot haar, omdat zij kostbare goddelijke schatten zijn die in de vrouwelijke schoot tot ontwikkeling komen. Deze creatieve functie heeft zij ook wanneer ze geen kinderen (meer) baart. Zo ervaar ik dikwijls de instroom aan inzichten, inspiraties en ideeën die bij mij binnenkomen als ‘mannelijk’, maar is het mijn vrouwelijke natuur en in het bijzonder mijn baarmoeder die daar de parels van vormt tijdens mijn meditaties.

Hart-baarmoederverbinding

Art by Sue Halstenberg

De kracht van de baarmoeder valt niet te onderschatten; regelmatig ervaren vrouwen dat het belangrijk is deze te verbinden met het hart. Het is alsof een spiralende doorgang of trap ons via deze baarmoeder naar de heilige ruimte in ons hart leidt. We weten dat een nieuwe tijd is aangebroken en dat ook onze hart-baarmoederverbinding haar ascentie maakt. We ontdekken dat we rechtstreeks verbonden zijn met onze kosmische oorsprong –met de maan, de sterren en de planeten in het universum. Onze baarmoeder is Heel en Al –het Heelal. Hemel en Aarde verenigd. In de tijd dat een vrouw dit in zichzelf ontdekt, gaat ze niet zelden een periode van seksuele onthouding in, die weken en soms ook maanden of zelfs jaren kan duren. Het is een periode van uitzuivering van oude energieën, transformeren van diepe wonden en het in verbinding komen met haar eigen Holy of Holies.

Wat ik in mijn therapeutische praktijk merk, is dat dit uitzuiveren ook het loslaten van banden met seksuele magie en seksuele manipulatie uit het verleden (en uiteraard ook heden) betreft. Juist vrouwen die zich sterk verbonden voelen met de Holy of Holies, zijn vaak op de een of andere manier hiermee verbonden geraakt in de loop van vele incarnaties. Ze kennen de kracht immers maar al te goed, maar realiseren zich ook dat seksuele magie of manipulatie vanuit een behoefte (aan liefde bijvoorbeeld) niets met liefde te maken heeft. De hart-baarmoederverbinding wil in een hogere octaaf komen en goddelijke wezens als Isis en haar helpsters staan bij wijze van spreken te juichen voor iedere ‘sacred’ dochter die haar eigen zuiverheid herovert. En oude haakjes verwijdert die haar gevoelig maken voor seksuele (astrale) manipulatie door anderen. Dat dit nodig is, heb ik zelf aan den lijve ondervonden. En ook hoe ik ervan af kon komen. Één ding is mij daarbij wel duidelijk geworden: de oude mythische verhalen over het aftappen van seksuele energie en seksueel vampirisme zijn absoluut geen fabeltjes!

Vrouwen met een baarmoeder vol potentie voor transformatie hebben het overigens niet automatisch ‘makkelijker’. Op gezette tijden kan het eenvoudiger lijken om de poort te vergrendelen, om niet met dit alchemistische vat geconfronteerd te worden. En om niet voortdurend Cerridwens (een Keltische godin) ketel van transformatie op het vuur te zetten, waar alles wat met haar inhoud in aanraking komt een verandering ondergaat. We hebben altijd de vrije wil om deze keuze te maken; wanneer het echter je heilige taak of wens van de ziel is om met de violette vlam te werken en je ‘sacred womb’ tot ‘sacred service’ te verheffen, kun je er haast niet omheen dat dit betekent dat op de momenten waarop jij het meest in je ‘Zijn’ zakt, je baarmoeder vanuit de diepte begint te werken. De dans van transformatie en wedergeboorte begint, en ook partners worden hierin mee genomen. In feite is dit wat ze in het diepst van hun ziel verlangen, ook al kan het ego anders reageren. Overigens: seksuele hereniging is slechts één van de uitingsvormen hiervan, een ontwaakte baarmoeder is op vele manieren actief!

Lady of the Lake

Een aantal jaar geleden zat ik in een relatie met een partner die vrouwen duchtte en vreesde en als natuurlijke neiging had om hen te kleineren en onderuit te halen. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, juist deze relatie hielp mij om mijn Goddelijke Vrouw terug te halen uit de diepten van het meer waar ze verscholen lag. Nog niet zo lang geleden ging ik in meditatie over wat ik destijds van deze moeilijke relatie had moeten leren (temeer omdat het de enige relatie is waarin ik deze dynamiek ervoer). Ik voelde hoe een soortgelijke krachtige mannelijke energie uit mijn eigen diepe onderbewuste omhoog kwam. Het leek of hij me naar de keel greep, en ik nog nauwelijks lucht kon happen. Het was duidelijk dat ik hem deze ruimte niet moest geven. Hoe kon ik hem in toom houden? Deze man had duidelijk een hekel aan vrouwen, en geen zachtheid ter wereld (mijn natuurlijke aard) kon hem tegenhouden. Integendeel, die werd hierdoor juist verstikt!

Tegelijkertijd zag ik hoe zij opdook uit mijn innigste diepten… een vat van transformatie en ontvankelijkheid, en van kracht en schoonheid. Ze was de Lady of the Lake (wederom) die haar volledige terugkeer voorbereidde. Ze was van een ongelooflijke schoonheid, het ene moment etherisch en niet van deze wereld, het andere moment tegelijkertijd zo vrouwelijk en aards (en water). Ze is de Vrouwe voor wie allen (mannen en vrouwen) ontzag hebben vanwege haar bekoorlijkheid, wijsheid en oneindige kracht. De Lady of the Lade keert pas terug als het draagvlak sterk genoeg, dat wil zeggen de schaal van de baarmoeder voldoende krachtig, leeg en ontvankelijk is. Ik realiseerde me dat ik haar al jaren zie opduiken in mijn blikveld. Niet voor mij, maar achter mij. Ze is altijd omringd door water en sterren, of de maan en zwanen. Ze is de kracht die alles doet wijken wat niet zuiver en liefdevol is.

Ik zag dat ze krachtig genoeg was om de brute man uit mijn onderbewuste in toom te houden. Ze wist zelfs zijn hart te beroeren en ik zag hem smelten en verzachten door haar komst. Dit was waar hij in het diepst van zijn wezen op gewacht leek te hebben. Zijn mannelijke energie was uit balans omdat zij er ook niet meer voor hem was (of leek te zijn). Zij was voor hem de Goddelijke Moeder en zijn kans op kosmische wedergeboorte, de grote transformatie naar wie hij in essentie was. Tegelijkertijd was ze voor hem niet te ‘vangen’ en diende haar komst vanwege haar zuiverheid en oerkracht zorgvuldig voorbereid te worden. Bereidwillig gaf hij zich over aan haar transformerende krachten. Een paar dagen later zag ik hoe hij zichzelf op zijn eigen ‘stoere’ wijze opwierp als beschermer van deze zuivere energie.

Ook van ons vrouwen wordt gevraagd om ons bereidwillig over te geven aan de transformerende kracht van onze baarmoeder en baarmoeder-hartverbinding. Alleen op die manier kunnen we ons volledig verbinden met de Kosmische Baarmoeder, haar goddelijke kwaliteiten belichamen en een zuiver, open kanaal voor haar zegeningen en transformaties worden. We hebben allemaal één of meerdere parels in onze baarmoeder. Verbind je daarom met haar, mediteer met haar. Ontdek waar de parels over gaan. Ontdek wat er nodig is om je met je Holy of Holies te verbinden en haar op aarde te brengen. Het mooie is dat je baarmoeder dit allemaal zelf rechtstreeks kan vertellen. Ze geeft haar geheimen daarbij in stappen prijs, omdat ze als geen ander weet hoe belangrijk het is dat iets in haar binnenste alle tijd krijgt om te rijpen en tot ontwikkeling te komen. En ook dat het belangrijk is om van het proces van scheppen zelf te genieten.

Je baarmoeder is heilig en kan een heilige dienst op aarde leveren. Op deze manier worden we medescheppers met een prachtige bijdrage aan de schepping en daarmee tevens het verlengde deel van God/Godin (die we op een hogerdimensionale laag zelf zijn) op aarde. We worden de gouden, zilveren of kristallijnen schalen of vaten die de Goddelijke energie opvangen en deze naar goddelijk inzicht en met hulp van de engelen en meesters doorgeven of vorm geven. De priesteressen van Isis –waar Maria Magdalena naar verluidt één van was- hoedden in het verleden deze wijsheid en gaven haar door via hun ingewijden. Om die reden zou je hen ook kunnen eren met een andere, mooie naam die zeker niet minder bij hen past: de Priesteressen van de Heilige Graal.

De meeste foto’s in deze blog zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay, op de afbeeldingen van Sue Halstenberg, John Pitre en de violette vlam na.

Nieuw! Tijdelijke Aanbieding: een healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’. Klik hier 

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). 

Bewerken