Vrouwen van Venus

Vrouwen van Venus

Door Wytske Jónás, 31 mei 2018

Voorwoord van de Zusters van Al Tijd

The mirror of Venus door Edward Burne Jones

Wat we je gaan vertellen, is eigenlijk heel simpel. Het is zo eenvoudig dat je je wellicht zult afvragen waarom je nu pas helemaal klaar hiervoor bent. En toch is het ook heel logisch omdat je gaandeweg op je zielsreis door de tijden en dimensies heen veel bepakking en conditioneringen met je mee bent gaan dragen. Deze hebben ervoor gezorgd dat dát wat het meest eenvoudig, maar tegelijkertijd het meest stralend en waardevol is, aan het zicht onttrokken en voor het oog van de wereld verborgen werd. Dat alleen al was een daad van liefde van jezelf voor jezelf, voor je meest stralende godskern. Je wilde het beschermen voor wat er zou gebeuren vanaf het moment dat je de keuze maakte om de werelden van polariteit te exploreren.

Jouw stralende godskern is tevens je diamanten Godcel: zoals ieder ander heb ook jij deze meegekregen en zorgvuldig trachten te koesteren en hoeden. Soms zelfs zó goed, dat je zelf vergat waar je het verstopte. In bepaalde tijden, vooral donkere tijden van vervolging, ervoer je dat het beter was dat je zelf ook niet meer wist waar het was. Je voorvoelde dikwijls dat bange mensen, die inmiddels de meest machtige posities in de wereld begonnen in te nemen, jou heel graag deze goddelijke kern wilden ontfutselen omdat ze die van henzelf niet meer terug konden vinden.

Daarom was het beter om te vergeten. Wij, de zusters van Al Tijd, zijn echter immer in de buurt gebleven om het licht van jouw stralende diamanten Godcel te hoeden. Om deze opnieuw in je herinnering te helpen brengen, zodra zich het juiste moment in je groei hiervoor zou aandienen. Wij, zusters van Al Tijd, zijn ook overal tegelijk, her en der in jullie universum en wij kunnen onszelf manifesteren waar en wanneer we maar willen. Voor de schrijfster van deze woorden, die onze aanwezigheid al heel lang voelt, schoven wij onszelf duidelijk naar de voorgrond op het moment dat zij zich diepgaand met Venus en de energie van Venus begon te verbinden*.

Venus is als een krachtig, kosmisch chakra dat wezenlijke aspecten van de goddelijke energie (de energie die Alles Is en Niet Is) naar jullie spiegelt. Dat doet ze zowel naar de aarde als naar andere planeten in jullie zonnestelsel. De schrijfster keek in de spiegel en herkende de oude boodschap. Het is een boodschap die ze maar al te goed kent en die bij haar terugkeerde tijdens dit heilige moment van herinneren. Onze woorden worden aangevuld met haar ervaringen (cursief gezet). Zo weven wij een mooie mozaïek samen, zij met haar ervaringen en wij met onze woorden en vice versa. Tussendoor vertelt ze ook wat ze heeft geleerd met betrekking tot Venus. Aan het eind komen wij terug met een manifest waarin je zult zien dat onze boodschap voor jullie van een verrassende eenvoud is!

Aankomst op Venus

Ik maakte me op om naar de aarde te gaan en met velen togen we die kant op. Onderweg zouden we echter ook eerst nog andere stations aandoen. Bij Sirius mocht ik een hele tijd op adem komen en helemaal opgaan in de vreugde van het scheppen en –leuker nog- deze scheppingen zelf uitproberen. Hier lukte het mij om een belangrijk deel van mijn eerste grote verdriet los te laten. Dat verdriet ging over een afsplitsing van mijn wezen, het uiteengaan van twee ‘galaxies’.** Deze splitsing droeg ik heel lang in mij mee als een diepe afscheidingspijn.

Bij Sirius had ik opnieuw een thuis gevonden en ik wilde er wel ‘eeuwig’ blijven. Toen de groep waar ik bij hoorde van hieruit verder wilde trekken en weer uiteenging, voelde ik opnieuw even de oude pijn van afscheid oplaaien. Een deel van hen zou gelijk naar de aarde gaan, en ik zou met een ander deel eerst de afslag naar Venus maken. Daarbij zouden we net als bij Sirius met het element water verbonden blijven. Vanuit het eerdere universum, waar ik/wij vandaan kwam(en), bracht ik/wij namelijk het walvissenbewustzijn mee dat bedoeld was om naar dit deel van het universum te brengen. 

Foto door André Kuipers

Het planetaire wezen wist van mijn (onze) komst en we werden warm en ook enigszins humorvol onthaald door hem/haar in de gedaante van een liefdevol mannelijk en vrouwelijk wezen. Ze waren heel mooi en straalden veel zachte kleuren licht uit. Ook hadden ze menselijke contouren, alhoewel niet strak omlijnd. Ze lachten me toe, want ik was tamelijk vormloos. Heel etherisch en van een waterige substantie, het element waarmee ik bij Venus aankwam. Mijn vorm was vloeibaar en flexibel, en hoe ik het ook probeerde, ik kon niet de menselijke vormen van mijn gastheer en gastvrouw aannemen. Ik miste nog de vaardigheid om mijn vorm te verdichten.

Het werd me al gauw duidelijk dat ik dat op Venus zou gaan leren: mezelf verdichten in energie, tot ik een vorm zou kunnen aannemen die mij voorbereidde op een incarnatie op aarde. Ik zou ook een dosis Venusiaanse energie naar de aarde gaan brengen, vooral de energie van de Godin. En ik begon te herinneren… de ene na de andere herinnering keerde terug!

De schrijfster begon zich te herinneren. Een deel van haar wezen heeft het altijd ‘onterecht’ gevonden dat zij eerst naar Venus moest gaan, omdat ze graag gewild had dat de groep bijeenbleef. Voor haar voelde het heel lang alsof ze één van de laatsten van haar groep was, die naar de aarde zouden gaan…

Als kind droomde ik vaak dat ik achterbleef op aarde, terwijl de rest al verder geëvolueerd en zelfs al klaar leek hier met hun lessen. Zij werden planetaire en kosmische meesters en lieten mij achter om hier nog iets te doen of te leren. Pas nu wordt het mij duidelijk wat het is… en dat alles doordat ik de lessen van Venus nu helemaal durf toe te laten en vooral ook te omarmen. Wat is het wat ik me nu dan herinner? Datgene, wat terug in herinnering is gekomen is de intrinsieke boodschap dat de route van Venus leidt naar een bijzonder soort meesterschap! Het is de route van de volledige belichaming van onvoorwaardelijke Liefde. En belichaming mag heel letterlijk, heel fysiek worden genomen, want wat ermee bedoeld wordt, is dat elke lering en elke ervaring eerst de fysieke reis via het lichaam afleggen om vervolgens in de wereld gebaard te kunnen worden als goddelijk kind of product.

Wanneer we bijvoorbeeld iets met onze zintuigen ervaren, sluiten we onze ogen en laten we de ervaring naar binnen reizen, naar ons hart, naar onze buik en onze baarmoeder. Ook als we binnen- en buitenzintuiglijk waarnemen, bijvoorbeeld bij het voelen of innerlijk zien van hemelse kleuren die niet op aarde bestaan, laten we deze kleuren de reis naar binnen afleggen opdat ze op de een of andere manier in de wereld gebracht kunnen worden. Dat gebeurt via ons zijn, onze handen, ons lichaam en onze intenties zodat ze ofwel door andere levensvormen opgenomen ofwel in het aardse gemanifesteerd kunnen worden. Iedere vezel, ieder atoom en iedere cel van ons lichaam is bij dit goddelijke baringsproces betrokken.

Slow down, ease and grace…

Dit alles vraagt vertraging, een enorme ‘slow down’ en dit is meteen de voornaamste reden waarom de echte Venusenergie door maar zo weinigen gedragen kan worden. Het naar binnen keren van de aandacht om een ervaring te doorvoelen, te doorproeven en kortweg helemaal te doorleven vraagt van mensen een toewijding en vooral ook tijd die in de huidige jachtige maatschappij voor velen nauwelijks beschikbaar is. En is die tijd er wel, dan ervaart het ego dikwijls andere belangen en verlangens (en dan wil het de tijd gebruiken voor andere zaken, waar vaak veel doe-energie bij komt kijken). Of men lijkt meer geïnteresseerd in het resultaat, dan in het ervaren van het zich rustig ontvouwen van een proces.

Wie de Venusenergie ervaart, begrijpt dat het hier niet gaat om krachtige, spectaculaire stralen licht, maar juist om zacht pulserende golven die je helpen je tempo te vertragen opdat zij nog beter tot de kern kunnen doordringen. En die kern, dat is de liefdeskern in je hart, je diamanten Godcel waar onvoorwaardelijke liefde gestimuleerd wordt. Waar je leert iedere angst die je weerhoudt om je volledig met je ware stralende zelf te verbinden, ter plekke los te laten. Dit is een proces van vertrouwen en toelaten, van overgave en ontvangen en dat alles met ‘ease and grace’, want wie zich eenmaal in de energie bevindt zal merken dat de magie van de magnetische aantrekkingskracht begint te werken en hierdoor de volgende ervaringen haast vanzelf naar je toegetrokken worden.

Verliefd

Gelukkig helpt Venus zelf ook mee om je volledig voor haar te openen. Amper begon ik me de oude wijsheid van haar energie te herinneren, of ik voelde een diep thuiskomen en ook een soort verliefdheid opkomen voor de energie en de planeet. Ineens begreep ik de oude klassieke mythen, waarin verteld wordt dat de mens niet kan ontkomen aan zijn bestemming zodra Venus (Aphrodite) zich ermee moeit! Haar aantrekkingskracht is zo groot, dat mensen zich ter plekke ‘gemagnetiseerd’ voelen door haar schoonheid. Zij leek ook de amoureuze gevoelens te bepalen van de dikwijls tragische helden in de oude mythen en verhalen. Om deze reden werd zij zowel bemind als verguisd.

Hans Zatzka, Venus and her girdle

De spontane verliefdheid die ik voelde opkomen, had echter niets te maken met tragi-amoureuze verwikkelingen maar behelsde eerder een inzicht waardoor dingen op hun plaats begonnen te vallen voor mij. Voor het eerst voelde ik dankbaarheid over mijn verbondenheid met Venus, en een gevoel van ‘thuiskomen’ dat ik niet eerder bij haar had gehad. Dat ik dat niet eerder in die mate kende bij haar, had vooral te maken met mijn ambigue gevoelens die nog verbonden leken te zijn met de oude energie rondom Venus. Die dubbele gevoelens dienden eerst getransformeerd te worden. Het was alsof een innerlijke stem tegen mij zei: “op elke plek waar je bewustzijn en ziel geweest zijn, is het belangrijk om je thuis te voelen. Thuis is niet op één plek. Thuis is overal. Als je je ergens niet helemaal thuis voelt, heb je daar nog iets uit te werken.” En dat had ik inderdaad. Venus’ oude energie, die nog in mijn zielenakasha meegedragen werd, ging over verguizing en vervolging. Zoals ik al eerder schreef, was het heel lang niet veilig op onze planeet om de energie van Venus te belichamen en hier te brengen. ***

De energie van Venus gaat over volledig belichaamd zijn en het steeds dieper binnengaan in de stoffelijke, verdichte materie van de lagere dimensies  –de reis die bewustzijn en ziel gingen maken toen ze naar de aarde kwamen en die gepaard ging met verregaande individualisatie. Die indalende beweging is nodig, anders valt er geen materie te vergeestelijken. Het was onze bestemming (waar we uit vrije wil voor gekozen hadden) om de goddelijke liefde en het goddelijke licht tot in de dichtste levensvorm door te laten dringen. En juist deze indaling in de materie werd later door invloedrijke religieuze leiders afgewezen en zelfs veroordeeld. Er ontstond hier een tendens om het lichaam te  taboeïseren en de geest te prijzen. Hierdoor kon de ervaring van de ‘merkabah’ ofwel de ontmoeting van de indalende driehoek (van geest die de materie binnengaat)  en de opstijgende driehoek (waarbij de materie opstijgt om weer pure geest te worden) echter nooit volledig volbracht worden.

Ironisch genoeg zijn juist de Abrahamitische religies en Venus nauw met elkaar vervlochten geraakt, of de religieuze fanatici het nou wilden of niet. Veel priesteressen van Venus zijn in de gebieden rond de Middellandse Zee en het Midden-Oosten geïncarneerd om de Venusleringen te brengen, en er is al enige tijd een grote spirituele uitzuivering gaande om de oude energie van Venus te transformeren die hier bezoedeld is geraakt en de oorspronkelijke en zuivere Venusenergie toe te laten. Ook nu nog zijn er veel mensen die bij Venus denken aan oude projecties, zoals de idee dat de Venusinvloed zou gaan over losbandige seksualiteit en ongecontroleerde oerinstincten. Men is zich dan niet bewust van het gegeven dat dit een voortbrenging is vanuit de lagere chakra’s in de ervaring binnen de derde dimensie, die met de energie van Venus in aanraking kwamen. Dit zijn oude collectieve velden waar men dan op inhaakt, die er nu om vragen om gezuiverd te worden, ook in onze persoonlijke akasha’s!

Venus als planeet, met alle wezens die op en rondom haar leven, heeft reeds lang haar ascentie doorgemaakt. Zij is onze zusterplaneet en wordt ook wel eens beschouwd als het hogere zelf van haar zus, de Aarde. Zij is bij uitstek geschikt om ons te helpen oude bewustzijnsvelden op te schonen en te transformeren, zoals de oude, polaire energie van Atlantis en Orion die veel mensen nog in hun zielenakasha’s met zich meedragen. Ook Atlantis en Orion bestaan reeds lang in een hogere non-polaire dimensie, maar wanneer wij daar nog dingen in uit te werken hebben, is de aarde voor ons dé plek om dit te doen, omdat hier al onze thema’s die gaan over dualiteit en polariteit nog uitgespeeld en begrepen kunnen worden.

Er valt nog veel meer over de Venusenergie te schrijven, maar zoals beloofd wil ik de ‘verrassend eenvoudige boodschap’ van de zusters van Al Tijd ook hier nog invoegen:

Manifest van verrassend eenvoudige Liefde-Wijsheid

 1. Venus is rechtstreeks verbonden met het Hart van Liefde van de Schepping. Je afstemmen op Venus helpt je om steeds meer onvoorwaardelijke Liefde in je leven toe te laten en de eenheid te voelen met alles wat je omringt.
 2. Je wordt gedragen door een groot veld van Eenheid en Liefde. Je kunt ieder moment intunen op dit veld en iedere keer zullen wij meer Liefde in je hart brengen. Wat wij doen is: wij wakkeren het vuur in je hart aan.
 3. De energie die je in je wezen toelaat en aanmoedigt, bepaalt de kwaliteit van je ervaringen. Kies daarom altijd voor liefde, vreugde, dankbaarheid, oprechtheid, vrede, respect en waardering. Hoe jij jezelf en de wereld ervaart, is gebaseerd op de energie die je in jezelf voedt.
 4. Wanneer je dat doet, word je de schepper van je eigen leven, want je creëert hierdoor meer ervaringen van liefde, vreugde, dankbaarheid, oprechtheid, vrede, respect en waardering.
 5. Oordeel niet, over niets en niemand. Zelfs niet in gedachten. Gedachten hebben namelijk minstens zoveel kracht als woorden (en zelfs meer), alleen zien jullie mensen dit meestal niet. Je mag het zeker oneens zijn met elkaar, maar als mensen zijn jullie nu als groepen samen op aarde met verschillende leerprocessen en in verschillende fasen van je innerlijke weg. Jullie leren allemaal in jullie eigen tempo. Oordeel daarom liever niet in termen van ‘beter’ of ‘slechter’. Laat een ieder zijn ervaring en leg die van jou aan niemand op!
 6. Heb vrede met alles in en om je heen. Wanneer je dat niet hebt, verander dan wat je wilt veranderen. Gebruik je verbeeldingskracht om eerst dat te visualiseren wat je graag wilt bereiken. Streef naar evenwicht, in je gedachten, gevoelens en emoties.
 7. Ontwikkel compassie en verbind je met datgene dat deze compassie in je vergroten kan. Dat kunnen mensen, dieren, dingen en ook energieën zijn.
 8. Ook al lijkt Venus je juist meer je lichaam in te trekken, het tegendeel is eveneens waar: je leert het pad naar onsterfelijkheid te bewandelen en drinkt van de fontein van eeuwige jeugd. De meeste mensen vergeten alleen te drinken. Ze bereiken de fontein, maar gaan er dan over filosoferen of zelfs oordelen.
 9. Herhaal dagelijks de volgende woorden: “de fontein van eeuwige jeugd. De fontein van eeuwige jeugd. Ik drink het elixer van de fontein van eeuwige jeugd. Mijn gehele lichaam ervaart de weldaad van de nectar uit de fontein van eeuwige jeugd.” Visualiseer vervolgens hoe dit nectar, dit elixer je lichaam binnenkomen en volg de ervaring helemaal naar binnen. Laat je intuïtie je vervolgens inspireren om je lichaam ook in het tastbare leven te voeden met helende, verjongende ingrediënten (denk aan voeding maar ook aan ervaringen zoals lachen en de natuur ingaan). Wat jou voedt kan anders zijn dan voor iemand anders, dus volg je intuïtie!
 10. Wees volledig in het Nu en ervaar alles als één groot Nu. Alles is één groot Nu wanneer je trilling voorbij een bepaalde ondergrens komt.
 11. Ditzelfde geldt voor angst: het is niet nodig om voor wie of wat dan ook bang te zijn. Wanneer je nog ergens angst voor ervaart in je onderbewustzijn, kan dit ervaringen aantrekken die dit lijken te bevestigen (in wezen dagen ze je echter uit om je angst los te laten). Angst (en ook weerstand) hoort bij de ervaring van de lagere dimensies. Voorbij de angst is er alleen maar Liefde en een sensatie van onwankelbaar Vertrouwen en Eenheid. En een eeuwigdurende impuls van vreugdevol scheppen en nieuwe ervaringen en werelden creëren!
 12. In dit verlengde: wees niet bang om meer van je ziel op aarde te brengen.
 13. Verbind je met je diamanten Godcel, die zich in je hart bevindt. Daal af in je hart als in een prachtige tuin opdat je deze kunt ontmoeten (visualiseren mag). Als je dat fijn vindt, nodig Venus of een andere meester of energie hier uit, om je bij dit proces te ondersteunen. Je hart kan vele dimensies omvatten, het doorkruist alle dimensies tot aan het Hart van Liefde van de Schepping. Hoe opener je hart, hoe makkelijker dit wordt. In je hart kun je ook je de akasha’s vinden. En het is de meest favoriete manier voor gidsen, helpers en andere lichtwezens om met je te communiceren, want jouw geopende hart creëert een soort vortex door tijd en ruimte heen waardoor zij kunnen binnenwandelen. Wat je in je hart ervaart, is daarom zeer reëel.
 14. De bloem is in haar meest glorieuze verschijning reeds als geometrisch patroon gevormd in de fijnsubtiele dimensies. Voordat zij hier op aarde komt, krijgt zij op haar reis door de dimensies alle attributen mee om haar goddelijke blauwdruk te kunnen verwezenlijken. Op aarde begint ze klein, in de knop. Haar hele bloeiproces begint zich bij het begin te ontvouwen, wanneer ze een voor een haar blaadjes opent. Zo is het ook met jouw hart: hoe dicht zij ook kan lijken, op aarde wil zij het liefst helemaal openbloeien en haar goddelijke blauwdruk verwezenlijken. De bloem houdt de goddelijke blauwdruk voor je vast van het hart dat volledig in compassie en liefde geopend is.
Noten:
*zie mijn twee vorige blogs De Bekoring van Venus en Hart vol Licht
**later begreep ik dat dit het uiteengaan van het Andromeda- en Melkwegstelsel betrof.
***zie Hart vol Licht

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.