De gouden schrijn van het hart

 

In deze blog zal ik diverse mystieke inzichten en een korte meditatie doorgeven. Omdat er sinds de vorige blog alweer ruim wat tijd is verstreken, zal ik beginnen met een korte terugblik. De blog hoeft niet in één keer helemaal uitgelezen te worden, omdat hij in verschillende secties (nummers) is ingedeeld, die niet noodzakelijkerwijs met elkaar verband houden.

Door Wytske Jónás, 22 maart 2020

Wat eraan voorafging

Sandro Botticelli 'Madonna del Magnificat'
Sandro Botticelli ‘Madonna del Magnificat’

Nu bijna een jaar geleden veranderde er grondig iets in mijn innerlijke en mystieke verbinding met de Bron en de Universele Broederschappen van Licht. Vanuit de innerlijke gebieden hoorde ik heel duidelijk de roep: ‘Sanctify yourself’. Het was een onmiskenbaar heldere stem, vergezeld van een duidelijk beeld. Een paar maanden later werd dit gevolgd door een diepe behoefte aan een mystieke pauze, om hieraan beter gehoor te kunnen geven.

In deze tijd aanschouwde en ervoer ik de terugkeer naar een staat van heiligheid en zielenreinheid die we ooit, als nog niet geïndividualiseerde wezens, hadden gekend in het Goddelijke, God of Supreme Being (of hoe je het ook maar wilt noemen). Die beelden gingen van zo’n schoonheid en zuiverheid gepaard dat ik, eenmaal terug ‘op aarde’, niets anders meer kon doen dan de schoonheid, zuiverheid en heiligheid die ik door mijn wezen heen had voelen gaan, helemaal zelf te worden, in het aardse te gronden en andere zielen terug in deze oorspronkelijke staat van bewustzijn te helpen verheffen.

De pauze die ik doelbewust inlaste in mijn praktijk, was niet bedoeld om me terug te trekken, maar om me integendeel beter voor te bereiden op nieuwe aanwijzingen vanuit de spirituele wereld (de goddelijke IK BEN waarin we één zijn met de Eeuwige Geest) en om als lichtwerker het goddelijke plan nog beter van dienst te kunnen zijn. Ik voelde me letterlijk in een wachtkamer gezet, alwaar ik nieuwe inzichten bleef ontvangen en gevoelsmatig ook werd klaargestoomd voor een nieuwe ‘taak.’

Zo leerde ik nog meer in overgave te gaan en ook dat nederigheid en bescheidenheid tot de belangrijkste kwaliteiten behoren die van iemand een ‘bruikbare dienaar’ van (het) God(delijke) maken. Het ego dient zich eerst volledig over te geven -stripped to the bare essence- om dan tot haar belangrijkste taak te komen: een dienaar van het Goddelijke Plan te zijn. Niet schreeuwend op de barricades, of met vlaggen aandachttrekkend van jan en alleman, maar daarentegen in stilte en alle rust, gewoon als mens tussen de mensen. Een bescheiden pad van ‘non-glamour’ zo te zeggen, zonder waarde te hechten aan enige erkenning van buitenaf. Niet mijn zelf of mijn persoonlijkheid zijn de boodschap, maar datgene waar ik voor sta, de goddelijke energie waarvoor ik graag een stap opzij doe, om deze niet als mezelf in de weg te staan.

Door dit alles geraakte ik in een stroomversnelling, alsof mijn transformatie- en ascentieproces zich ineens in een snelkookpan begonnen te voltrekken. Naar buiten toe kon ik niets delen, want dat kon nog niet. Ook zag ik dat vele lichtwerkers op hun beurt klaargestoomd werden en hun nieuwe posities bepaald zouden worden. Er zou in 2020 iets belangrijks gebeuren, dat voelden we allemaal, alleen konden we er nog niet de vinger op leggen. Niemand van ons wist het. Het enige wat we wisten, was dat het belangrijk was om ‘klaar’ te zijn voor dat moment. Daar had de oproep ‘Sanctify yourself’ rechtstreeks mee te maken.

Omdat nog altijd in de innerlijke gebieden velen van ons klaargestoomd worden voor een nieuwe, heilige taak, is het met name in dit licht, dat ik de inzichten in deze blog ga delen.

1          Een juist onderscheidingsvermogen

Melozzo da Forli angel musician
Melozzo da Forli angel musician

Een goed onderscheidingsvermogen is heel belangrijk, ook voor het wel of niet accepteren van de informatie die ik hier doorgeef. Dit is tevens ook één van de grotere inwijdingen. Eenzelfde boodschap kan voor de één heel heilzaam zijn, maar voor een ander schadelijk. Er bestaat namelijk ook zoiets als rijpheid van de ziel. De geëvolueerde ziel heeft ‘hogere’ geestelijke voeding nodig, zonder welke zij ‘creveert’. Zij heeft hogere standaards nodig, of het nu gaat om verantwoordelijkheid, ethiek, esthetiek of andere inwijdingen. Als het goed is, kan zij krachtiger licht aan en zou ‘zwakker’ licht haar nauwelijks voeden of zelfs omlaaghalen. Voel dus altijd of het juist is bepaalde informatie tot je te nemen of deze door te geven.

Een ziel die verder is gekomen op het pad van haar evolutie draagt ook een grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van de wijsheid die zij ontvangt. Misschien zelfs wel de verantwoordelijkheid van een grotere empathie, ook al doorziet zij in één oogopslag de illusies waar anderen mee worstelen. Respect voor het individuele proces van iedere mens, iedere ziel is belangrijk -hoe lang een ziel ergens ook de tijd voor neemt. Liefde is de basis van alles, maar liefde als enige oplossing kan niet zonder meer gepropageerd worden als mensen daar niet rijp voor zijn. De goddelijke Liefde is niet alleen een zachte liefde, maar bovenal ook een verzengende Liefde omdat zij zo sterk is, dat zij alles wat nog niet rijp is voor haar trilling met haar ‘vuur’ kan verschroeien.

Dit vuur, deze Liefde kunnen we voelen, wanneer we steeds vollediger in ons hart beginnen te leven. Het hele proces van het ruimer en opener maken van het hart heeft ermee te maken, dat we dit vuur en deze Liefde in ons hart kunnen dragen zonder dat het ons of onze omgeving verschroeit. Wanneer we dit eenmaal beseffen, begrijpen we ook waarom de geschiedenis zovele heilige martelaren kent. Een ware ingewijde offert liever zichzelf op dan dat hij of zij dit goddelijke vuur verloochent of prijsgeeft en de wereld hiermee schade berokkent.

2             Naastenliefde

In deze tijd van de coronacrisis moeten we alert blijven. Aan de ene kant horen we de berichten en de voorzorgsmaatregelen die we dienen te treffen, aan de andere kant minstens zoveel berichten over het heilzame en wonderbaarlijke effect op de natuur van de tijdelijke stillegging van onze consumptie- en productiemaatschappij. De grachten en de luchten worden helder, dieren laten zich weer zien, en zo zijn er talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de natuur nu tijd heeft te regenereren. Het is goed om beide berichtenstromen in harmonie te brengen in ons wezen. Zowel de oproep tot alertheid, als de mooie dingen die we nu zien ontstaan, ook in de verbinding tussen mensen onderling.

Tegen mensen roepen dat Liefde het antwoord is op deze huidige crisis is, hoewel waar, zeker niet altijd wijs. Iedere ziel zit nu eenmaal ergens anders in haar eigen proces. Zoals gezegd is de zuivere, Goddelijke Liefde voor iedereen toegankelijk, maar om het krachtige vuur te dragen dat in staat is alle negatieve trillingen (dus ook die van het virus) te transmuteren, is zoals gezegd een zekere rijpheid nodig.

Om een voorbeeld te geven: sinds enkele maanden verschijnen aan mij regelmatig verhalen van heiligen of andere ingewijden die zonder angst voor hun eigen gezondheid hun melaatse broeders en zusters helpen. De liefde en het vertrouwen in hun God (de ‘Vader’) is zo groot, dat zij niet vrezen voor hun leven. Mijn spirituele leiding laat mij steeds in een flits deze verhalen zien (bijvoorbeeld als ik in een boek toevallig ergens een bladzijde opensla). Ik leer daaruit dat het belangrijk is zonder vrees, in vol vertrouwen en verbonden in de liefde te blijven, en zo mijn medemens tegemoet te treden.

St. Elizabeth van Hongarije

Jezus, Franciscus van Assisi en Elizabeth van Hongarije -om drie voorbeelden te noemen van ingewijden die zonder vrees met de melaatsen in aanraking kwamen- leren mij, dat dit ware naastenliefde is. Dat het belangrijk is om altijd in de Liefde te blijven. Natuurlijk wordt zo’n synchroniciteit ineens wel heel actueel wanneer we deze voorbeelden naar onze huidige coronacrisis overhevelen. Maar het geeft mij moed en vertrouwen, ook omdat het ergste wat je kunt verliezen volgens mij niet je leven is, maar je vertrouwen, de liefde en de medemenselijkheid.

Om echter zo’n les aan iedereen op te leggen, is niet verstandig. Het gaat immers om een inwijding voor de individuele ziel. Het is het luisteren naar de intuïtie en de stem die van binnenuit komt. Waar het voor mijn ziel nu daadwerkelijk om gaat, is de Liefde -ook al weet ik bijvoorbeeld dat ik tot een risicogroep behoor omdat ik zwakke longen heb. Die liefde houdt ook in, je te verbinden met het leed van de ander en deze door je heen te laten gaan en met liefde uit te ademen.

3        De hoogste trilling van schoonheid, zuiverheid en heiligheid

Begin februari krijg ik de oproep, van binnenuit, om mij de komende tijd weer meer beschikbaar te maken voor het onderwijs waar ik reeds zo’n 23 jaar in lesgeef -zij het de laatste jaren op veel kleinere basis. Wanneer ik vraag waarom, krijg ik als antwoord beelden te zien waarbij ik vanuit mijn aansluiting op de Ultieme Bron hoogfrequente golven van energie zal gaan geleiden, door mijn wezen, naar een grote groep mensen -kinderen, jongeren en volwassenen. ‘Nu is dit belangrijk voor je, zo help je ons,’ hoor ik. In één oogopslag zie ik, dat het waar is. De groep die ik bereik via deze dienst is vele malen groter dan tijdens individuele sessies met mensen.

Edward Burne-Jones ‘The mirror of Venus’

Ook krijg ik te zien, dat ik alleen maar de energie ‘hoog hoef te houden’. Dat is nodig. Ik word razendsnel ingewijd in de vertaling en decodering van de hoogste trillingen van zuiverheid, schoonheid en heiligheid die niet alleen via meditatie of healing worden doorgegeven, maar ook via taal en de kunsten (beeldend, muziek, poëzie, dans en architectuur). Via deze media komt veel heilig licht de wereld binnen, alleen verstaan de mensen deze vaak niet meer en houden zij er veel lagere standaarden op na over wat schoon (mooi), zuiver en heilig is dan oorspronkelijk de bedoeling was -wordt mij verteld. Het is dan ook via deze media dat ik het goddelijke licht voor een grotere groep opnieuw mag helpen ‘decoderen’. Ineens begrijp ik de link met de vakken waarin ik lesgeef: een taal (Frans) en een kunst- en cultuurvak (CKV).

Tot drie keer toe krijg ik te zien, dat ik ‘alleen maar de trilling hoef hoog te houden. Je bent aangesloten op de hoogste bron van zuivere en schone trillingen. Dat is een laag, een dimensie die boven alles wat wereldlijk is, uitstijgt. Er zijn verschillende manifestaties en gradaties waarin zij zich manifesteert, maar wat de hoogste en heiligste trilling is, daar is geen discussie over. Het IS schoon, heilig en zuiver zonder meer. Het IS. Jij ontsluit dit licht, je zuivere intuïtie weet precies om welke werken het gaat, en ook in welke gradatie zij zich gemanifesteerd heeft.’ Een boodschap die, zoals gezegd, maar terug blijft keren. Ik zie een stralende Jezus/Yeshua, die naar me glimlacht. Vervolgens schijnt het beeld van de mantel van een kunstenaar, op de rug gezien. Ik vraag me af of het Rembrandt is en weet tegelijkertijd, dat dit (nu) niet belangrijk is.

4        Karma uit Atlantis en de scheppingskracht van het Woord

In deze coronacrisis ondergaat een hele grote groep mensen diepe inwijdingen. Ze zullen daarbij allemaal door een snelkookpan gaan, en individueel en collectief hun thema’s aangereikt krijgen. Dit gebeurt in afstemming met ieders eigen Christuszelf en het is goed voor vele geëvolueerde zielen te beseffen dat ze getest en beproefd worden op hun geschiktheid om te worden toegelaten tot de Grote Broeder- en Zusterschap van Licht (zoals dit mij getoond werd).

Daarbij is het goed om ons op ons eigen ‘schepperschap’ te focussen: hoe reageren we op de huidige crisis? Reageren we medemenselijk of egocentrisch? Welke werkelijkheid creëren we voor onszelf en voor anderen? Een werkelijkheid met angst of met liefde, hoop en vertrouwen? Ik kreeg te zien dat hoop een hele belangrijke en verheven kwaliteit is om aan de wereld te geven. Het is onze eigen ziel en ons hogere zelf die altijd, wat er ook gebeurt, de hoop voor ons levend houdt. Zonder hoop zouden onze zielen reddeloos verloren zijn. Wie hoop heeft en deze doorgeeft aan anderen, houdt een prachtige goddelijke energie hoog!

Bij de focus op ons eigen schepperschap (meesterschap) hoort ook de beheersing van onze mentale en emotionele lichamen: laten we ons heen en weer slingeren als een schip op de woeste zee of blijven we te allen tijde gecenterd en bewaren we innerlijk onze vrede? Het is in deze staat dat inwijdingen en beproevingen nog steeds kunnen blijven komen, maar doordat we ze in een hoger bewustzijn ontvangen, kunnen we zelfs nog sneller oude energieën transformeren, ook voor het collectief. We mogen hierbij altijd ons eigen Goddelijke Zelf, onze IK BEN aanroepen voor leiding en verlichting.

Hoewel er soms wordt gedacht dat mensen die dit doen, buiten de werkelijkheid leven, is niets minder waar: een inwijdeling voelt compassie voor de wereld omdat hij weet dat hij één is met allen en alles; tevens houdt hij echter het hoogste beeld in God hoog voor iedereen omdat de wereld dit nodig heeft -hoe duister een tijdperk ook is. Zonder geïncarneerde meesters die dit doen, zou de menselijke evolutie niet verder kunnen komen omdat ze gaandeweg steeds verder van haar eigen ziel en goddelijke zelf afgesneden zou raken.

Ik kreeg tevens te zien dat er -nu nog steeds!- oud collectief karma van Atlantis versneld getransformeerd dient te worden. Er is altijd een groep mensen geweest, de kinderen van het Licht, die de goddelijke energieën voor de gemeenschap hoog heeft gehouden. Deze groep had toegang tot aloude kennis en sleutels van Licht. Ik kreeg te zien dat één van die oude sleutels de sleutel van de Goddelijke Taal is. Wanneer we kijken hoe nu taal in de wereld wordt gebruikt, is daar nog maar weinig van over. Dat is logisch, omdat de Goddelijke Taal gecodeerd is en te onzer bescherming zelfs gesluierd werd. Het Woord heeft scheppingskracht! Zij kan scheppen, maar ook vernietigen.

De originele scheppingskracht van het Woord is nog terug te vinden in enkele zogenoemde heilige talen, zoals het Hebreeuws, het Chinees en het Sanskriet. Ik hoop op een later moment daarop nog terug te mogen komen. Tevens hoop ik dat de lezer mij vergeeft dat ik zo nu en dan archaïsche (oude) woorden gebruik en deze niet zonder meer vervang door nieuwerwetse woorden. In de nuance van de woordkeuze zit soms het licht verstopt, dat ik hoop uit te mogen zenden.

De kinderen van het Licht die als taak hadden de energieën voor hun gemeenschap hoog te houden, geraakten helaas vaak zelf op een gegeven moment in lagere energieën. Het lukte deze groep niet meer om de frequenties van Liefde en Licht ongehinderd door te geven, dikwijls omdat ze bang werden en de gevoelens en emoties van hun omgeving over begonnen te nemen. In een poging om de goddelijke vibraties vast te houden, begonnen ze voor zichzelf deze energie te beschermen in plaats van haar ook beschikbaar te stellen aan anderen.

Omdat we allen deel uitmaken van dezelfde eenheid, zal een dergelijke vorm van zelfprotectionisme zich op een gegeven moment altijd wreken. Denk maar aan de vele vorstenhuizen, aristocratische families en dilettanten die rijkdommen (goud, edelstenen), kunstwerken en spirituele schatten ter eer en meerdere glorie van zichzelf begonnen te gebruiken. De kracht die in schatten huist waar het goddelijke licht, bedoeld voor het hele volk, ongehinderd doorheen wenst te stromen, laat zich niet bedwingen en mag ook nooit onderschat worden. Er kan niet gehamsterd worden, want alles dient evenwichtig verdeeld te worden. Alleen Liefde kan waarlijk bezitten, want zij heeft geen uiterlijke schatten meer nodig om haar rijkdom en verbinding met God veilig te stellen.

5        De Vreugde der Schepping

Als mij één ding duidelijk werd aan alles wat ik mocht aanschouwen, dan is het wel dat de Goddelijke energie geen bescherming behoeft; zij kan evenmin ontwijd worden. De kinderen van het Licht wisten dit niet meer, net zoals dat ze vergaten dat ook het hart niet ontwijd of ontheiligd kan worden. Hier zit voor ieder van ons het Heilige der Heiligen, waarover ik in eerdere blogs reeds uitvoerig geschreven heb.

Deze heiligste plek kan niet bezoedeld worden; ter voorkoming daarvan zijn wij het altijd zelf die, wanneer we niet meer het vuur van de goddelijke verzengende Liefde kunnen verdragen, het heiligdom en vervolgens de heilige tempel verlaten. De hele symboliek van het wederopbouwen van de tempel gaat, op een zielenniveau, precies hierover: opnieuw een huis van God te worden waarin de Liefde, de zuiverheid, de schoonheid en de heiligheid van God een permanente woonplaats kunnen vinden.

Alles zingt waarlijk Gods lof. In de hoogste goddelijke sferen is hier geen discussie over mogelijk (er zijn alleen maar verschillende percepties al naar gelang iemands trilling of wanneer wij onszelf begrenzen tot lagere bewustzijnssferen). Het is een intens gevoel van zuiver scheppingschap wanneer we aan den lijve ondervinden wat het betekent als alles in ons hart, alles in onze cellen God (of de Bron, de Eeuwige Geest) looft en prijst. Dan ontdekken we dat wij zelf deel uitmaken van deze hoogste werkelijkheid en haar uitsluitend wensen te belichamen.

Wij worden dan onderdeel van deze lofprijzing omdat we het hoogste goddelijke deel in onszelf aanroepen om de schepping te loven en om jubelend en prijzend opnieuw deze energie te worden. Wij zijn zelf voortgekomen uit deze eeuwigdurende vreugde der schepping, uit deze Liefde, schoonheid en heiligheid en herinneren ons dat we hier opnieuw deel van kunnen uitmaken, door onze elektronen in deze staat van lofprijzing terug te brengen en zodoende onze omgeving eveneens te helpen verheffen.

Het is op deze manier dat we onszelf naar een hoger niveau van zijn en verlichting kunnen trillen. De sleutel is Liefde. In die Liefde oordelen we niet (meer), maar verwonderen wij ons. En verwondering brengt ons tot vreugde en lofprijzing over de schepping. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik hoop alleen maar dat mijn woorden, hoe weinig misschien ook, iets van deze herinnering in anderen omhoog kunnen brengen.

De natuur weet dit. Wie naar haar luistert, hoort dat alles de schepping looft: de bomen, de dieren, de planten, de bergen, de wind en het water. Het is het lied van de schepping, de melodie van elektronen in volmaakte goddelijke harmonie (goddelijk geïnspireerde kunst weerspiegelt deze goddelijke harmonie, bijvoorbeeld in spirituele muziek). Het is mijn hoop voor de wereld, dat wanneer de natuur in deze periode de tijd krijgt zich te herstellen, velen weer haar oorspronkelijke lied kunnen gaan horen en zich de goddelijke harmonie herinneren. En zich er dan sterk voor maken deze melodie nooit, maar dan ook nooit meer te laten overstemmen door andere disharmonische klanken en dissonanten.

Tot slot wil ik eindigen met een korte meditatie.

6        De gouden schrijn van het hart

Mediteer op wat het is en betekent voor jou, om je eigen Heilige der Heiligen altijd bij je te dragen. Het bevindt zich in je hart. Dit heiligdom wordt gedragen in je borstkas en longen. Deze zijn als een heilige schrijn die je hart beschermen. Zie je longen als de kastdeurtjes voor je hart; er is een innige communicatie tussen beiden.

Vul deze schrijn met gouden licht (of roep dit licht aan). Dit gouden licht is van zo’n doordringende en hoge frequentie, dat het je innerlijke heiligdom beschermt. Baad in dit gouden licht, voel hoe zij ook het pericard vult en doorstroomt hiermee. Energetisch beschermt het pericard het hart. Het is belangrijk dat zij ook in je meditatie betrokken en met dit gouden licht vervuld wordt. Dit omhulsel van je hart houdt ziekteverwekkers van buitenaf tegen en kan -op een energetische laag- tevens emoties vervoeren.

Kies je voor liefde en vreugde of voor angst? Probeer een innerlijk gesprek met dit vlies aan te gaan, waarin je het vraagt wat het van je nodig heeft en of het bereid is voortaan de gevoelens van (bijvoorbeeld) liefde en vreugde te geleiden. Op die manier is het uitstekend in staat om je hart te beschermen, maar ook je longen.

Je longen staan voor de uitwisseling met de binnen- en buitenwereld. Gaan ze een gespannen of open relatie met de buitenwereld aan? Sluit je je af voor het leed van de wereld of adem je deze vrij door je heen en laat je deze ook weer makkelijk los? Voel hoe ruim je borstkas is; voel ook hoe zij door zich te vullen met het gouden licht als vanzelf begint uit te zetten en uit te stralen (en te reiken) naar anderen. Voor iedereen is deze verbinding binnen handbereik.

Wanneer de longen hun functie van heilige schrijn weer herinneren, en de pericard weet hoe zij het hart ten beste in Liefde kan dienen, hebben pathogene aanvallers minder schijn van kans.

Roep tenslotte God (of de Bron, of je Goddelijke IK BEN) aan met de volgende woorden of woorden in deze strekking:

“God (of een andere naam), vul mijn hart iedere dag meer en meer met Liefde.

Maak van mijn hart, van mijn lichaam, van dit huis (deze tempel) uw woonplaats.

Maak dat alles in mijn wezen, tot in alle cellen van mijn lichaam, uw Lof en Glorie zingen. Help mij om deze lofzang op uw Wezen en uw Schepping niet alleen te zingen, maar ook te leren horen en belichamen in alles om mij heen.”

Je kunt ook nog een wens toevoegen, zoals:

“Help mij de oorspronkelijke schoonheid, zuiverheid en heiligheid van uw wezen te herkennen, te ervaren en te belichamen. Help mij om uw heilige wetten, de goddelijke volmaakte harmonie, in mijn leven te verwezenlijken en anderen te inspireren, hetzelfde te doen. Ik dank u, voor alles wat u mij reeds gegeven heeft. Ik zegen de wereld in uw naam.”

Wytske Jónás is mystica, schrijfster en docente Frans en CKV. Ook heeft zij een praktijk voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie ‘Je Wilde Ware Zelf’ in Leiden. Zij bewandelt met diepe devotie het pad van ascentie en zelfmeesterschap en  begeleidt hierbij ook mensen in haar praktijk. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor sommige sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). LET OP: IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONACRISIS IS DE PRAKTIJK TOT NADER ORDER GESLOTEN.