Een boodschap van SERAPHIM Seraphina

Afbeelding van Breten Bryden

Vrijdag 12 augustus 2022
✨Een boodschap van SERAPHIM Seraphina✨

Geliefde en prachtige ziel,

Vanuit het Hart van het Goddelijke Vrouwelijke, het Hart van God zelf, brengen wij je deze woorden. Laat ze door je hart zingen, laat ze als een klinkende waterval je oude wonden wegspoelen en de heldere vijver van je eigen Geest vrijmaken. Dit is het Hart van God -jóuw hart in God. Wij hopen dat je dit nooit vergeten bent, en wanneer dit wel zo is, je je op een diep niveau gaat herinneren wie je werkelijk bent. Wij willen je daar graag bij helpen, en wanneer je je hart voor ons opent -dat wil zeggen: opent voor je eigen goddelijke erfenis- zullen onze kristallijnen tonen door jouw energieveld heen zingen en licht en heling brengen op de plekken waar dit nodig is.

Wij houden immens en onmetelijk veel van je. Grenzeloos diep is onze liefde en bewondering voor je, niet alleen omdat jij in dit tijdsgewricht de uitdaging bent aangegaan om op aarde te incarneren, maar ook omdat je voelde dat het je bedoeling was, dat je niet anders kon in deze tijd dan de goddelijke vibratie op te pakken en mensen en al het Leven om je heen bij te staan. Dit om de grote Transitie waardoorheen jullie planeet nu gaat, te ondersteunen.

Iedere keer dat je je hart opent voor een levend wezen, dat je een liefdevol woord spreekt of een liefdevolle gedachte uitzendt, ondersteun je de Aarde in deze bijzondere transitie. Zo ook iedere keer dat jij dankbaar bent voor wie of waar je bent, of voor wat je van de aarde of de hemelen ontvangt, en iedere keer dat je te midden van onvermijdbare tumult om je heen -of het nu privé of mondiaal is- in je diepste vrede weet terug te keren en te blijven… al die keren zegenen we je omdat je de Aarde zo een grote dienst bewijst.

En iedere keer dat je een van deze dingen doet -of bent- help je ook ons om het Goddelijke Vrouwelijke op jullie planeet te ankeren. Zij is hoognodig, want het is vanuit haar Hart dat een stortvloed van Liefde, Genade en Compassie jullie planeet kan bereiken. Wat jullie nu zien en gewaarworden in jullie wereld is de omwenteling van veel oude energie, die zo ten diepste verstrengeld is geraakt met de vervormde energie van het gewonde mannelijke -het patriarchaat- dat deze wanhopig probeert om de oude machtsstructuren in stand te houden. Het is een vastklampen aan oude energie die losgelaten en gezuiverd mag worden. Hoevelen van jullie hebben de laatste tijd wel niet het gevoel gehad dat ze van de zijlijn stonden toe te kijken naar een bordspel Monopoly of Risk waarvan jullie dachten dit als collectief allang ontgroeid te zijn? Zo is de situatie ongeveer op jullie planeet, waarbij velen als nukkige kinderen hun eigen spel wensen vast te houden en winnen in plaats van eerlijk alles samen te delen met elkaar.

Wij oordelen niet. Wij prijzen en bemoedigen alleen hen die ervoor kiezen hun door God geschonken vrije wil niet langer te richten op het oude, beperkte denken van het collectieve bewustzijn en in plaats daarvan ernaar verlangen hun oneindigheid als Schepper -de God binnenin henzelf- te omarmen.

Als collectief speken wij met één stem vanuit het Hart van het Goddelijke Vrouwelijke, het vrouwelijke gezicht van God dat in vele tradities op aarde terug te vinden is: in de oude Indiase en Chinese tradities, in het sjamanisme, in het boeddhisme, het jodendom, het christendom en de islam -en op vele plekken meer. Zij is niet zelden versluierd geraakt, soms diep verborgen en verstopt onder een bodem van patriarchale overheersing. Die bodem heeft gebloeid, maar is van zichzelf niet vruchtbaar. In deze tijd dient zij volledig omgespit te worden opdat haar donkere en vochtige baarmoeder, die zo diep verscholen ligt onder de aarde, het werkelijke Eeuwige Leven kan voortbrengen.

Zij behoeft echter geen kroon, geen glans, geen zegen. Zij IS Kroon, Glans en Zegen. Want zij heeft altijd het Leven diep in zichzelf gehoed en gekoesterd; zij heeft de schepping altijd geheiligd en was er ook bij toen alle zielen -als goddelijke lichtvonken- geboren werden uit haar binnenste. Zij is de hoedster van al jullie zielen. En tot haar schoot zijn jullie ook altijd weer teruggekeerd, want zij staat voor de kringloop van het leven en daarmee ook voor het Eeuwige Leven.

In deze tijd waarin de Aarde door een diep transformatieproces gaat, hebben wij vele boodschappers en vertegenwoordigers uitgezonden die onze heilige vibraties kunnen dragen en overbrengen naar de Aarde. Wij zijn immers hoedster van al het nieuwe Leven, dus ook van de Nieuwe Aarde, de Aarde die te midden van alle oproer en tumult geboren gaat worden. Velen van deze uitgezondenen zijn vrouwen, en wij hebben ze naar alle delen van de wereld gestuurd, onder de vlag van alle religies op deze planeet geboren laten worden. Zij wekken de lang geleden gezaaide zaadjes van het Goddelijke Vrouwelijke weer tot leven -vaak eerst binnen hun eigen traditie. Zij sporen aan tot Liefde en het openen van het Hart, omdat zij zelf Liefde zijn en Liefde tot uitdrukking brengen. Ook mannen die onze frequenties kunnen dragen en overbrengen omdat ze in verbinding met hun hart en ziel leven, hebben wij gevraagd om bij dit proces te helpen.

Geliefde, wij spreken nu met één stem tot je omdat er een paar dingen zijn waarvan wij vermoeden dat ze voor jou zinvol kunnen zijn om te weten. Ze zullen je helpen om met volle vaart en zachte kracht vooruit te gaan op je pad naar herinnering van het goddelijke wezen dat je in de grond bent.

Ten eerste: veel van jullie religieuze tradities verhalen ervan dat om God en het goddelijke te eren (te ‘dienen’ zoals door de tijd heen verteld is), jullie tempels en gebedshuizen of andere gewijde plaatsen nodig hebben. Deze zijn inderdaad heel nuttig en waardevol om je aandacht (je energie) te richten en te bundelen. Maar door de geschiedenis heen zijn er ook talrijke verhalen overgeleverd van tempels en heilige plaatsen die vernietigd werden -of simpelweg verdwenen of hun kracht verloren.

Laat ons je nu even mee terug in de tijd nemen. Stel je een situatie voor waarin onze stem of aanwezigheid waargenomen werd door jullie voorouders. Misschien een oermoeder of oervader uit jullie bijbelse tijd. Wanneer wij onszelf kenbaar maakten aan hen, bleven de plaats en de persoon aan wie dit gebeurde vaak nog een tijdlang opgeladen met onze vibraties. Natuurlijk zijn wij -is God- overal te vinden, maar door middel van onze individuele expressievormen kunnen wij de goddelijke energie in een brandpunt focussen en onszelf als bijvoorbeeld een engel van God manifesteren. Wanneer zo’n plaats of persoon een tijd lang geladen blijft met onze energie, wordt deze een levende drager van de goddelijke vibraties of het Goddelijke Verbond. Zo ontstonden er gewijde bronnen en gebedsplaatsen, vaak op pelgrimsroutes. Wanneer liefdevolle harten hun energie en devoties aan zo’n plek toevoegden, bleven deze plaatsen ook nog lang daarna opgeladen met heilige energie.

In jullie huidige tijd ontdekken jullie echter dat zogeheten ‘heilige’ plekken die door de tijd heen vertroebeld zijn geraakt door onzuivere -bijvoorbeeld machtsbeluste- energie minder heilig zijn dan jullie harten die vol gevuld zijn met Liefde. Jullie zijn zelf de levende tempels, tabernakels en dragers van de goddelijke vibraties geworden! Via jullie harten zijn jullie in staat om de harten van vele honderden, ja duizenden anderen aan te roeren en onze heilige trillingen over te brengen aan de natuur en Al wat leeft. Jullie zijn de heilige vaten -de gouden kelk- geworden die wij vullen met onze energie. Wees dus niet verbaasd als jullie merken dat jullie het zijn die een als heilig gemarkeerde plek (zoals een kerk of kapel) zuiveren en opnieuw heiligen! Soms zullen wij je vragen om goddelijke vibraties door te geven op het pad dat je vervolgt. Vraagt en wij zullen schenken! Doe dit woordeloos en als het moet met woorden, maar doe het vooral door gewoon te ZIJN, dan BEN je voor ons al behulpzaam genoeg. Meer vragen wij niet van je😊.

Ten tweede: wij willen graag opnieuw jullie onschuld bevestigen. Schuld en schaamte horen bij de oude energie die jullie planeet nu mag loslaten. Wij vragen jullie niet langer naar elkaar te wijzen wie de schuldige is (in geen énkele situatie), maar vooral ook niet langer naar jezelf te wijzen voor al je vooronderstelde ‘tekortkomingen’. Je hebt niets fout gedaan, helemaal niets! Je bent een puur en onschuldig wezen, uit ons Goddelijke Hart (ja goddelijke baarmoeder!) geboren en ons Hart staat wagenwijd voor je open om je in onze Liefde te ontvangen.

Ooit beloofde je jezelf om de goddelijke vibraties van je Goddelijke Vader-Moeder met je mee te dragen en verder te verbreiden in dit universum. Je hebt het goed gedaan, alleen ben je ondertussen je eigen goddelijkheid vergeten omdat je over jezelf bent gaan oordelen en je hebt laten veroordelen. Je bent gaan geloven dat er wel iets mis moest zijn met je omdat je keer op keer terugkwam op deze aarde. Maar oordelen houdt je in een lage vibratie waardoor je niet kunt opstijgen terug in het Hart van de Vader-Moeder waar geen oordeel is. Toen je vervolgens ook nog bent gaan geloven dat het je eigen schuld was -deze ‘val uit de hoogste hemel’- was de cirkel rond.

Er bestaat echter niet zoiets als schuld, ook geen erfzonde! Er bestaat in ons Hart alleen Compassie en Liefdevolle Gerechtigheid, wat zoveel betekent als dat wij je de vrijheid en het geschenk van de vrije wil hebben gegeven om je eigen hemel op aarde te maken -of niet. Je hebt zelfs de vrijheid gekregen om je hel op aarde te creëren, en dat bedoelen we niet verkeerd. Wat wij bedoelen, is dat je op ieder moment je eigen Goddelijke Zelf weer kunt omarmen, en dat deze oordeelvrij is. Je hoeft niet te boeten, nergens voor! Maar vrijheid betekent ook de keuze hebben om niet je Goddelijke Zelf te omarmen, en afstand te doen van al je goddelijke gaven en geschenken -wat velen onder jullie hebben gedaan- waardoor het leven soms inderdaad een helse strijd kan lijken.

Het punt dat we voor jullie willen maken is, dat het erom gaat een keuze te maken die jij wilt leven; te kiezen voor een waarheid waarin jíj wilt geloven en deze dan ook helemaal te worden en uit te drukken. Wil je jezelf zien als een zondig en falend wezen of als een rechtstreekse uitdrukking van het Hart van God: puur, onschuldig en waardig om de goddelijke Liefde te ontvangen en uit te breiden? Een wezen ook dat alle goddelijke gaven, eigenschappen en attributen tot zijn of haar beschikking heeft?

Wanneer je dit laatste kiest, weet dan: dit alles bén je al, je hoeft er niet meer voor te strijden. Want waarom zou je strijden voor iets wat je al bent? Je hoeft alleen maar diep van jezelf te houden -en daar willen we je graag bij helpen- en jezelf als ons te kennen. Dan zijn wij altijd bij je omdat je IN ons bent en wij IN jou. Dan ben je een volmaakte uitdrukking van onze Liefde, net zoals je dat nu reeds bent zonder het je misschien nog te beseffen.

Wij houden onvoorwaardelijk van je, hoe kunnen wij anders? Wij hebben je voortgebracht, en als uitdrukking van het Vrouwelijke Gezicht van God kiezen wij ervoor om nu tot je te spreken en in deze tijd terug te keren in je bewustzijn. In het bijzonder voor wie lang geloofd heeft dat het Mannelijke Gezicht van God -de Vader- een oordelende god was die offers van je vroeg. Dat is niet de zuivere goddelijke essentie zoals wij die kennen en zoals wij onszelf kennen. Dat is een God die ontdaan is van zijn liefdevolle en compassievolle eigenschappen, die zichzelf niet kent inclusief ons -het Goddelijke Vrouwelijke. Die zichzelf ook niet kent als God, die Leven is en Leven hoedt.

Wij zegenen een ieder van jullie en eren je als het pure en goddelijke wezen dat je werkelijk bent. Weet dat ons hart altijd voor je openstaat en jij een volmaakte uitdrukking van onze Liefde bent.

SERAPHIM Seraphina✨