Jozef – een Boodschap uit het Hart van de Vader

Lieve allemaal, ik wil jullie een gezegende kerst toewensen en alvast een nieuw jaar vol liefde, gezondheid en voorspoed. Op deze eerste kerstdag kom ik met een blog gewijd aan Jozef. Het is het verslag van een mystieke ontmoeting met zijn energie en essentie. Duidelijk wordt dat achter de ‘stilzwijgende man van Maria’ een krachtige ziel schuilt; en ook dat Jozef in onze huidige tijd van snelle bewustzijnsverandering een belangrijke bijdrage kan leveren aan zowel de geboorte van het Christuslicht in onze harten alsook aan de terugkeer van het ‘Heilige Mannelijke’ en het ‘Heilige Vaderschap’ op aarde 😊

Fijne dagen en veel leesplezier!

Jozef – een Boodschap uit het Hart van de Vader

Door Wytske Jónás, 25 december 2020

INTRODUCTIE

Begin december werd ik al wandelend door een tuincentrum getroffen bij het zien van twee beelden van Maria en Jozef in een wit gewaad. Vooral het ingetogen beeld van Jozef, met de linkerhand naar zijn hart gericht en de rechterhand licht omlaag gebogen als om een heilig wonder te tonen, raakte mij in mijn hart. Het zou het begin betekenen van een mystieke kennismaking met Jozefs essentie in de weken daarna. Ik nam de twee beelden mee, en later nog eens twee voor een vriendin van mij. Ook zij was geroerd door de aanblik, en ze vertelde me dat zij eveneens juist verbinding had gemaakt met Jozefs energie.

Ik werd benieuwd naar Jozefs verhaal en zijn boodschap. Maar begreep ook al snel dat ik daarvoor het beste te rade kon gaan in mijn eigen hart, in de mystieke heilige ruimte binnenin. Want hoe aards hij soms ook is afgebeeld door de eeuwen heen (met name in de schilder- en beeldhouwkunst), zijn essentie is in wezen ongrijpbaar. Wie is deze stille man, van wie nauwelijks tot geen woorden zijn overgeleverd in de bijbels-schriftelijke traditie? En op wiens stille voorkomen om mij heen soms smalend gereageerd werd (men vond hem ofwel onbeduidend als figuur, ofwel een plusvader of soms zelfs het prototype van de bedrogen echtgenoot). Zijn rol in de voorbereiding van de komst van het Christuslicht naar de aarde werd blijkbaar nog altijd onderschat.

Afdalend in mijn hart ontdekte ik wederom, dat juist in de stilte soms de grootste geheimen worden prijsgegeven. En ook dat alleen in de meest zuivere stilte, gedragen in een cocon van ‘humbleness’, ‘humility’ en onzelfzuchtigheid, het Christuslicht op aarde in de stof geboren kon worden. Verslag van een mystieke ontmoeting met Jozef.

***

EEN LAAG DIEPER

In een poging om verbinding te maken met een gelijksoortige nederigheid en onzelfzuchtigheid, probeerde ik Jozefs essentie in woorden te vatten en zijn boodschap in geschreven taal weer te geven. Dat lukte aanvankelijk maar deels. De woorden stroomden, maar halverwege moest ik steeds teruggaan, en leek het of ik iets vergeten was. Wat miste ik uit zijn boodschap? Wat liet ik onbewust liggen? Er stond inmiddels een volledige uitgeschreven boodschap op papier, maar er ontbrak iets, iets wat ten diepste essentieel was.

Ik ging opnieuw te rade in mijn hart. “Jouw taak zit een laag dieper, op een ander level van de voorbereidende treden naar het meesterschap van je ziel. Het is geen kunst om mijn boodschap uit te zenden in de wereld als woorden. Velen zullen deze woorden gretig lezen, en het zal zeker een stukje raken in hun eigen ziel, maar het zal grotendeels een stuk bevrediging van mentale en spirituele nieuwsgierigheid betekenen. Je zult dan een vertolkster zijn van onze wijsheid en boodschap in de wereld, maar het zal niet de essentie van de missie van onze Broeder- en Zusterschap overbrengen. Je zult eerst één moeten worden met deze essentie in je wezen.”

ONTMOETING MET JOZEF

Jozef wachtte me op in mijn hart en leek daarbij op het beeld dat mij in het tuincentrum zo geroerd had. Ons hart is een smeltkroes, een kruising van diverse wegen die samenkomen in één enkel punt. In dat punt, de meest heilige ruimte van ons hart, kunnen we veilig door de dimensies reizen en de meesters en andere kosmische wezens contact met ons maken. Ze verschijnen als het ware in ons energieveld, op de manier die op dat moment bij ons past. Dat kan als een beeld uit een boek of film zijn of een beeld dat zelf tot leven komt, maar ook als een cultureel bepaalde representatie of een herinnering uit een eerdere incarnatie.

Jozef was geduldig wachtend verschenen in een soort weide en gebaarde mij om met hem mee te wandelen. Zwijgzaam als hij was, raakte ik al wandelend steeds dieper doordrongen van een ervaring die hij op me over leek te willen brengen. Door mij op Jozef af te stemmen, bereidde ik mij niet alleen voor op een boodschap, maar juist ook vooral op zijn aanwezigheid in mijn eigen wezen. Op een gewijde ruimte die ik eerst zelf helemaal mocht toelaten in mijzelf, een uitnodiging om het Hart van de Vader in mijzelf te verkennen. Tussendoor pauzeerden we even om een kudde schapen voorbij te laten trekken en het was duidelijk dat Jozef deze schapen goed kende.

“Dit zijn de woorden die je mag overbrengen: je kunt mij leren kennen in de stilte van je hart. In deze heilige stilte kun je het beste contact maken met mijn essentie. Deze essentie is in wezen oeroud en velen van jullie zullen wellicht even uit het traditionele kerstverhaal moeten stappen om de banden op te schonen die je verbinden met het beeld dat je van me hebt. Ik was mijn tijd ver vooruit. Voor de zielen die in die tijd leefden althans, want de essentie die ik via mijn incarnatie als Jozef in de wereld heb helpen brengen, was al veel langer bekend -in Atlantis en ver daarvoor.

In de tijd waarin de grote meester die jullie hebben leren kennen als Jezus, het Christuslicht naar de aarde bracht, was de vlam van de energie die ik hooghield nagenoeg verdwenen in jullie wereld. Er waren enkele uitzonderingen, kleine gemeenschappen waar deze energie goed werd voorbereid. Van een van deze gemeenschappen maakte ik als Jozef rond het begin van de christelijke jaartelling deel uit, vandaar het witte gewaad dat je me nu ziet dragen. Het is een duiding van mijn verbinding met de kosmische Broeder- en Zusterschap die voor jullie als mensheid al eeuwen de fakkel van de Goddelijke Vlam hooghoudt.

HET HART VAN DE VADER

In jullie huidige tijd zijn velen van jullie inmiddels zo veel gegroeid als ziel, dat jullie de diepere lagen van het verhaal rondom Christus’ geboorte beginnen te begrijpen. Jullie herinneren je het verbond dat jullie als ziel op je hebben genomen om het (Christus)licht terug te helpen brengen in de wereld. Ook als je niet christelijk bent opgevoed. De boodschap die ik hier wil overbrengen is namelijk universeel en overstijgt jullie religies, omdat mijn essentie eveneens universeel en religie-overstijgend is.

Deze essentie maakt deel uit van een groter geheel – van de Grote Geest en het Hart van de Vader. Jullie beginnen nu pas enigszins te begrijpen hoe dit Hart van de Vader werkt. Niet alleen het Hart van de Moeder, maar ook het Hart van de Vader moet helemaal open zijn om het Christuslicht geboren te laten worden. In de hogere octaven van Zijn zijn deze Harten reeds geopend en maken ze deel uit van het Ene Hart – het Universele Goddelijke Hart. In de lagere octaven, waar de planeet aarde deel van uitmaakt, moet alles eerst in de stof geboren worden om de hogere imprints, die deel uitmaken van het Goddelijke Plan voor dit deel van de universa, in de materie neer te zetten. Het christuslicht had een materiële vorm nodig, in de vorm van een zuiver kind, om op aarde te komen. Maar ook een zuivere vader en moeder. Zowel Maria al ik waren daar ons leven lang op voorbereid, het was een kosmische afspraak die overeenkwam met de evolutie van onze zielen.

O lieve mensen, als jullie eens wisten hoe heilig de Stilte is! Maria was spaarzaam met haar woorden, en zo ook ik. Geen onvertogen woord kwam over onze lippen: wij waren diep doordrongen van de reikwijdte van onze daden, gedachten en gesproken en ongesproken woorden; zij zijn pure energie, die je óf voor de verspreiding van de goddelijke liefde kunt gebruiken óf voor de schaduw van deze wereld. En die schaduw wordt nu juist voor het grootste gedeelte gevoed door woorden, gevoelens, emoties en gedachten waar geen acht op wordt geslagen; die niet God dienen, maar de uitdrukking zijn van het menselijke verlangen naar plezier, macht, voldoening, zinsbegoocheling, lastering en afgunst. Kun je je voorstellen hoe groot en haast ondoordringbaar die schaduw op jullie aarde nu is, juist in jullie moderne tijd? Het is stroperige energie die jullie inmiddels niet alleen omringt, maar ook diep in jullie aardse lichamen is binnengedrongen.”

LICHTPOORT

“De kosmische meester Jezus had een zuivere lichtpoort nodig om ongeschonden door de aardse dichte energie naar de aarde te komen. Deze poort hield ik als Jozef open. Hoe anders kon het lam -een metafoor voor het zuiverste, tederste en zachtste licht- in deze wereld komen waar het gelijk verslonden had kunnen worden door de ongetemde (lees: niet veredelde zielen) wilde dieren? Dat was mijn rol. Indien ik een zelfgenoegzaam iemand was geweest, of iemand die niet de grote stap opzij van mijzelf en mijn persoonlijkheid had kunnen zetten, had ik deze taak niet kunnen uitvoeren.”

Jozef zweeg. Ik werd zijn immense onzelfzuchtigheid en nederigheid gewaar. Ik zag, hoe deze kwaliteiten, waarin zijn ziel gegroeid was, een ongelooflijke kracht vrijmaakten voor de komst van het Licht naar onze planeet. Jozefs hart was één met het Hart van de Vader zoals Maria’s hart afgestemd was op het Hart van de Moeder -net als in een heilige conjunctie van sterren en planeten. Jezus’ komst naar de aarde was goed voorbereid, en betekende niet alleen de geboorte of terugkeer van het goddelijke Licht op onze planeet, maar ook de geboorte van de Heilige Geest in de materie. De Heilige Geest had menselijke draagvaten nodig om op aarde te komen, als initiatie voor de generaties die zouden komen.

HET HEILIGE MANNELIJKE EN HET HEILIGE VROUWELIJKE

Alleen binnen het Heilige Vrouwelijke van God kon deze Heilige Geest geboren worden, want ook in de hogere octaven van het Zijn is Zij het die samen met het Heilige Mannelijke in God voortdurend nieuwe werelden schept en baart. Het Heilige Vrouwelijke, in de vorm van de Heilige Moeder, is het koesterende en voedende aspect van God dat het zaadje van goddelijke licht in haar diepste binnenste laat groeien, tot het sterk genoeg is om naar buiten te komen. Zij biedt de zachtheid en tederheid van het Hart van de Moeder. En het Heilige Mannelijke, in de vorm van de Heilige Vader, weet dat zowel het ontkiemende zaadje als het pasgeboren licht bescherming nodig hebben en een veilig kader waarbinnen het tot wasdom kan komen. Het biedt de bescherming en de geborgenheid van het Hart van de Vader.

Deze afstemming op het Hart van de Vader wist Jozef te waarborgen. Zijn toewijding en onzelfzuchtige, in God vertrouwende geestestoestand waren nodig om het Christuslicht op aarde niet alleen geboren te laten worden, maar ook veilig te helpen opgroeien. Als het ware schiep hij de condities (sine qua non) waarbinnen dit Licht zowel kon groeien als zich verspreiden in de wereld. Maar eveneens ontwikkelde hij zich tot een goede huisvader, die zijn zoon ook praktisch goed verzorgde en hem niet alleen alles over het mens-zijn leerde, maar hem ook de fijne kneepjes van het vak aanleerde (o.a. timmeren en schapen hoeden).

Nog steeds wandelend met Jozef kwamen we aan bij een open weideveld met enkele rotsblokken waar ik even plaats kon nemen. Ik was inmiddels een klein kind geworden, noch mannelijk noch vrouwelijk of misschien wel afwisselend een jongen en een meisje- dat alle ruimte kreeg om te spelen, te zijn, te genieten, op te groeien en -zoals de meeste kinderen in essentie op aarde komen- het licht uit de goddelijke wereld gul uit te delen aan alles en iedereen om mij heen. Nu eens was ik het kind, dan weer werd ik zelf Jozef en kon ik de wijsheid, de weidsheid en de kracht van de gewijde ruimte voelen die hij voor me droeg en waarbinnen het kind veilig kon opgroeien.

Ik begreep dat dit de essentie was van Jozefs energie en zijn boodschap: zelf deze gewijde, vaderlijke ruimte in mijn wezen toe te laten en te laten groeien opdat het goddelijke kind in mijzelf alle ruimte mocht krijgen. Ik diende daarvoor de Heilige Vader binnenin mij te vinden en één te worden met het Hart van de Vader. En om zelf het Heilige Huwelijk tussen de Heilige Vader en de Heilige Moeder in mijn wezen te voltrekken.

Behalve het mogelijk maken van de geboorte van het Licht in de wereld, zag ik dat het Heilige Vaderschap op aarde nog een belangrijke taak had: waar de Moeder de eerste jaren dit licht koestert, voedt en beschermt, zag ik dat de Vader vervolgens helpt om dit licht sterker te maken. Dat is het tegenovergestelde van wat nu doorgaans gebeurt op onze planeet: het lammetje, symbool voor het pasgeboren tedere en zachte goddelijke licht in onszelf, wordt geleerd zich te beschermen tegen een vijandige wereld en ook dat het beter is om zich terug te trekken of zich in wolfskleren te hullen.

Opgenomen in Jozefs energie voelde ik echter hoe groots en krachtig de gewijde ruimte is, die het Hart van de Vader hooghoudt opdat het Licht in alle veiligheid en geborgenheid in kracht kan toenemen om uiteindelijk niets anders meer te kunnen, dan zichzelf uit te schenken en te verspreiden in de wereld. Geen wegstoppen van het Licht, zoals we eeuwenlang hebben meegemaakt (dikwijls door meerdere incarnaties heen), maar juist een krachtig en in volle overtuiging tevoorschijn komen van dit Licht in de wereld. Daarvoor is eerst het Heilige Huwelijk tussen de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder in onszelf nodig.

Dit was, in een notendop, wat Jozef mij liet zien. We leven in een tijd waarin we leren begrijpen dat wij zelf de ‘Second Coming of Christ’ -de wedergeboorte van de Christus op aarde zijn. Ons bewustzijn is gegroeid en velen van ons maken in dit leven het verhaal van hun ziel rond. We hebben ervaren hoe de terugkeer van de Goddelijke Moeder en het Heilige Vrouwelijke in de wereld onze harten heeft geopend en ons de weg naar ons innerlijke heiligdom en naar het liefdevolle hart heeft gewezen en ook naar vervulling van ons menszijn in de materie. Hierdoor kan het Heilige Mannelijke, gevoed door het Heilige Vrouwelijke in zijn wezen, eveneens zijn terugkeer aangaan in onze wereld. Dit heeft immers het Heilige Vrouwelijke nodig gehad om het Christuslicht werkelijk geboren te laten worden.

Jozefs bijdrage aan de geboorte van het Christuslicht op aarde was dus heel belangrijk en goed voorbereid. Mij afstemmend op zijn energie voelde ik hoe zuiver en onzelfzuchtig zijn energie was. Het was een grote inwijding voor zijn ziel en zijn grootste beloning bestond uit de dankbaarheid voor het mogen helpen hoeden en dragen van het Christuslicht in de wereld. Aan enkele boodschappers van de Great White Brotherhood (o.a. Elizabeth Clare Prophet en Tatyana Mickushina) zou doorgegeven zijn dat Jozef een incarnatie van de Meester Saint Germain was. Dit zou mij niets verbazen, want de energie van Jozef voelde inderdaad als een noodzakelijke initiatie voor het Meesterschap van een rijpe ziel.

Ik wens jullie allemaal een prachtig en gezegend kerstfeest toe, en ook dat het Christuslicht in jullie harten in kracht mag toenemen en verder verspreid mag en zal worden in de wereld 😊!