En Zie, Ik Maak Alle Dingen Nieuw

Geliefde en Glorieuze Ziel,

Deze woorden vinden de weg naar je hart omdat je jezelf ooit beloofd hebt om je Ware Zelf te herinneren; er is een herinneringsroep in jou omhoog gekomen om je naar de volgende trede van je spirituele ontwikkeling te brengen. Eens heb je deze woorden zelf neergeschreven op de Tafelen van je Hart, om ze op het juiste moment als Sleutel te laten dienen tot het ontsluiten van het diepe Weten dat zich in je bevindt. De woorden komen nu opnieuw naar je toe en ze bevatten de kostbare sporen van de meest Zuivere Idee van God die je gekend hebt. Je hebt ze gekoesterd en bewaard met de intentie hier ooit naar terug te keren, op precies het juiste moment.

Dat moment is nu.
Je bent niet teruggekomen in deze wereld om oude sporen voort te zetten of verder uit te slijten. De oude inwijdingswegen alleen volstaan niet meer. Ja, misschien heb je ze een tijdje gevolgd om delen van jezelf en je geliefden om je heen te helen. Of om kostbare schatten terug te halen. En om het oude met het nieuwe te verbinden en misschien wel stukken nationaal karma op te schonen. In werkelijkheid ben je echter een pionier die gekomen is om alle dingen nieuw te maken, om ze opnieuw te voeden vanuit de oorspronkelijke goddelijke Bron die aan de wieg stond en staat van al het Leven dat je kent. Je hebt er immers de meest directe toegang toe!

Voordat je naar deze wereld kwam, heb je naar de mensen gekeken en gezien hoe velen van hen hun rechtstreekse verbinding met de goddelijke Bron waren kwijtgeraakt; ook hun zielen waren zoekende en leken niet op eigen kracht terug te kunnen keren naar de hogere octaaf van hun oorsprong. Als gevolg van hun gedaalde trilling bleven zij geketend aan de cycli van reïncarnatie in de lagere bewustzijnsregionen zonder uitzicht op werkelijke bevrijding of openbaring van hun ware wezen.

En je hebt toen gezegd: “Dat moet anders! De mensen zullen zich weer herinneren! De Tempel moet opnieuw worden opgericht en vernieuwd van binnenuit zodat de hemelse mens daarin geboren kan worden. De mens zoals deze oorspronkelijk bedoeld is, als evenbeeld van God. De mens die zijn/haar inspiratie rechtstreeks uit de oorspronkelijke, zuivere Bron haalt die goddelijk en heilig is. De mens ook die van oorsprong zelf goddelijk is en met ziel en geest de Ultieme goddelijke Wijsheid, Liefde en Scheppingskracht kan omvatten.”

En je hebt gezegd: “Ik ga daarheen en leer mensen hoe ze dit kunnen doen. Ik zal het voorbeeld leven dat de oude meesters en profeten (m/v) hebben gegeven aan de wereld. Zij die het Al kenden en een Boeddha, Christus, Zoon of Dochter van God werden in vele namen en gedaanten. Zij die de zuiverheid van de oorspronkelijke Heilige Leer wisten te belichamen en in evenzovele vormen hebben laten uitwaaieren over de wereld. Verscheidenheid volgens de Wet van Één. Precies zoals de goddelijke Liefdekracht dit bedoeld heeft. En ik zal deze voorbeelden vernieuwen.”

En je hebt ook gezegd: “Ik Kan en Wil dit doen, omdat ik weet dat ik niet alleen ben. Met mij zullen duizenden andere zielen naar de Aarde komen en de wederopstanding in lichaam, ziel en geest tot stand brengen in hun eigen Wezen. Samen zullen wij laten zien hoe de mensen die zoekende zijn, opnieuw hun Goddelijke Zelf op de Troon kunnen zetten, daar waar hun menselijke zelf deze verstoten heeft. Dit Goddelijke Wezen zal niet ver verheven boven de mensheid staan, maar in de mensen zelf wonen. Het zal niet vereerd worden in een religieus gebouw, maar geëerd worden in de Tempel die iedere mens in zichzelf zal oprichten in de Nieuwe Tijd. En dit Goddelijke Wezen zal in ieder van hen afdalen en een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde afkondigen. En Het zal zeggen: “Zie, Ik maak Alle Dingen Nieuw.”

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE

Nu sta je hier dan op het heilige scharnierpunt van je leven, klaar om je Ware Zelf in de wereld geboren te laten worden. Om je oude persoonlijke zelf af te laten lossen door je Eeuwige onsterfelijke Zelf -de Jij die wedergeboren wordt niet omwille van zichzelf, maar om het grote Goddelijke Plan van Liefde en Vrijheid te dienen. Liefdevrijheid om iedereen te herinneren aan zijn of haar eigen goddelijke scheppingskracht.

Stap voor stap heb je de fundamenten gelegd voor de wederoprichting van de Tempel in je eigen wezen; je wist dat deze van de grond af opnieuw opgebouwd moest worden alvorens het Goddelijke Zelf zou kunnen indalen om de hemelse mens geboren te laten worden. Met verve heb je je gewijd aan deze taak en heb je hiervoor je mentale en astrale lichamen (denken, voelen) gezuiverd en heraangesloten op de Goddelijke Bron. Denken en voelen zijn Één geworden. Ook je lichaam heb je in gereedheid gebracht om de Goddelijke Geest ongehinderd door je bloed te kunnen laten stromen en alle organen en weefsels van binnenuit te kunnen voeden. En door jou heen fluistert nu de goddelijke geest en zegt: “En Zie, Ik Maak Alle Dingen Nieuw! Ik laat je wedergeboren worden in Mij en Mijn Heilige Oerwateren!”

En de Goddelijke Geest vervolgt: “En Zie, Ik Breng je ook een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Je bent immers een volmaakte afspiegeling van de kosmos, jouw individuele godsvonk is een microkosmos binnenin Mijn Macrokosmos en jij en Ik zijn Één. Laat onze hemelconstellaties weer gelijk worden en Mijn wervelende electronen weer in vreugdevolle vrijheid ronddansen in jouw lichaamscellen. Laat ze niet langer volgens de vastgeroeste banen van je voorouders draaien, want door de eeuwen heen zijn die steeds minder volmaakt de goddelijke Perfectie, Glorie en Harmonie van de oorspronkelijke Hemelse Mens gaan spiegelen. Laat alle sterren en planeten, die zich niet alleen buiten je maar ook binnenin je bevinden, eveneens op een hoger octaaf herboren worden.”

En Mercurius, de boodschapper van de Goddelijke Wijsheid zegt je nu: “Maak mij nieuw! Vernieuw je Denken. Laat mij ook niet langer de boodschapper van de lagere goden, handelaren en dieven zijn, zoals ik door een bewustzijnsdaling in jullie collectieve geheugen geworden ben. Laat mij mijn licht weer ontsteken aan de Goddelijke Vlam van Wijsheid die nu rechtstreeks vanuit de Bron aan jullie doorgegeven kan worden.”

En Venus zegt: “Maak mij nieuw! Vernieuw je Voelen. Laat tevens je oude denkbeelden over mij als godin van aardse, jaloerse en wellustige liefde los en zie mij weer als de oorspronkelijke Liefdekracht en het Hart van God dat IK BEN. Dan zal mijn Schatkamer voor je opengaan en zal ik je inwijden in het Heilige der Heiligen.”

En Mars neemt nu het woord: “Wees, als je de nieuwe Venus en Mercurius ontvangen hebt, niet meer bang voor de kracht van mijn Wil. Ook ik zal dan herboren zijn, en jouw wil en mijn wil zullen volledig samenvallen met de zuivere Wil van God. Geen machtsmisbruik en oorlog meer, die horen bij het gepolariseerd bewustzijn dat je nu hebt losgelaten. Want het is niet voor niets dat je eerst de zuivere Mercurius en zuivere Venus diende te ontvangen in je wezen: pas als de goddelijke Wijsheid en de goddelijke Liefde samenkomen, kan de goddelijke Wil zuiver gehanteerd worden. Dan brandt de Drievoudige Vlam van Wijsheid, Liefde en Kracht/Wil sterker dan ooit op het altaar van je hart.”

Ziehier, de zuilen voor de nieuwe Tempel zijn opgericht. Denken en Voelen zijn op een hoger plan gebracht en hebben hun licht opnieuw ontstoken aan de Goddelijke Bron. Zij ontvangen en manifesteren de goddelijke Wijsheid en goddelijke Liefde in deze wereld. En alleen de mens, die volmaakt één is geworden met de zuivere, goddelijke Wil, kan deze Tempel binnentreden en van hieruit grootse daden van Liefde en Licht volbrengen.

En de nieuwe Jupiter kondigt zich reeds aan en vraagt aan je om oude beelden en ideeën over heersende dondergoden los te laten. “Mijn bliksemschicht is enkel het Licht van God dat onvolledig begrepen is. In werkelijkheid geef ik je de straling en kracht die nodig zijn om de zuivere scheppingswoorden en -daden de wereld in te brengen. Jij bent een medeschepper van God en ik ben je helper, en mag dit doen uit naam van de ware God, die Één is. De God die altijd was, is en worden zal.”

“Vrees ook mij niet meer,” bemoedigt de nieuwe Saturnus die zich eveneens bij de Tempel voegt. “Want ik zal de dichtheid en zwaarte van je stoffelijk lichaam vervangen door een eeuwig en onsterfelijk lichaam. Ik maak je lichaam nieuw, alle cellen zullen opnieuw volgens de goddelijke Harmonie gaan trillen en het lood der eeuwen afleggen. Tijd en ruimte zullen niet meer zijn. De mens is bedoeld een volmaakte Mens te zijn, die met zijn ziel en geest de goddelijke schepping voort zal zetten en al het Leven daarin tot ontplooiing zal brengen. Volledig afgestemd op de zuivere, goddelijke Wil en voorzien van een Lichtlichaam dat bij uitstek deze heilige taak ondersteunen kan.”

WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

Aldus heb je alles in gereedheid gebracht: een nieuwe Tempel waarin je Goddelijk Zelf kan afdalen. Een Tempel niet van deze wereld, maar wel ín de wereld. Een Tempel op basis van een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde. En toch ben je nog niet klaar! Je voelt dat er iets door je heen geboren wil worden… een licht zo teer als een Christuskind… het is de wedergeboorte van je eigen ziel in een nieuw Licht:

“Stem je af op mijn liefdevolle licht en ik breng je het geschenk van de wedergeboorte van je ziel,” zegt Uranus nu. “De geboorte van de Christus in jouzelf en het nieuwe hemelse zielewezen. Ik zal je vervullen met Liefde en je zal Liefde zijn en uitstralen in de wereld. In volle kracht! Je zal hiermee deze wereld in vuur en vlam zetten en andere zielen herinneren aan deze grootse taak van de wederopstanding die ook voor hen weggelegd is. Iedere ziel zal een stralende ster kunnen zijn! Nu ben je dan een ware pionier en kun je aan een ieder verkondigen: Ziehier, ik maak alle dingen nieuw. Ook de ziel!”

En met de wedergeboorte van zowel je aardse gestalte als je ziel in het nieuwe Licht, kan dan eindelijk de zuivere Geest geopenbaard worden. De nieuwe Neptunus verschijnt in je veld. Je hebt jezelf als hemelse mens op aarde gebaard, en leeft niet meer naar je aardse persoonlijkheid, maar steeds meer naar je oorspronkelijke aard. Je leeft als de Godsvonk die je van origine bent, in overeenstemming met de goddelijke Wil, Liefde en Wijsheid. Op jou zijn de woorden “I live and have my Being in God” van toepassing. En de goddelijke scheppingskracht is nu met je, en het goddelijke scheppende Woord kan in de wereld verschijnen. Dit Woord is bij God en het IS God. Jij bent een scheppende kracht op aarde geworden, een wezen waardoorheen de goddelijke Geest en haar engelen graag willen werken en openbaren. Voor het hoogste goed van Al Wat Leeft en om dit Al Wat Leeft op een hoger plan te tillen.

En ziehier, je kunt nu met recht zeggen: IK BEN niet alleen Nieuw, Ik Maak ook alle dingen Nieuw!

Door Wytske Seraphina, 5 september 2022

Foto’s: dahlia’s gefotografeerd bij kasteel Keukenhof, Lisse.

Nawoord: de inspiratie voor deze tekst ontving ik naar aanleiding van meditaties op het boek ‘Openbaringen’ (Johannes) en ‘Dei Gloria Intacta’ (J. van Rijckenborgh). Dit laatste boek is een werk van het Gouden Rozenkruis. Hoewel het in ouderwetse taal geschreven is en ik het in eerste instantie terzijde legde, heb ik het toch bijna in één ademtocht uitgelezen. Zoveel herkenning en duiding gaf het van het proces waarin ik me momenteel bevind: het opbouwen van een nieuwe Tempel in mijn wezen, het gradueel loslaten van de oude persoonlijkheid en de geboorte van de ‘hemelse mens’ die niet meer voor zichzelf leeft, maar om de Al-Liefde en Al-Wijsheid van God te dienen en uit te dragen in de wereld. En niet in de laatste plaats de herkenning van de wedergeboorte van de ziel, die óók in een hoger licht ontstoken mag worden en pas dan volledig de goddelijke geest kan openbaren…