Het Lied van de Eenheid

Het Lied van de Eenheid

Door Wytske Jónás, 31 mei 2020

“Luister,

Geliefde,

Artwork by Tatiana F. Light

Er is een plek, in de diepte van je hart, waar je innig gekoesterd wordt en waar je altijd veilig bent. We zouden het woord ‘veilig’ eigenlijk niet eens willen gebruiken, want het is een plek waar je geen bescherming nodig hebt. Op deze plek ben je namelijk één met het grote goddelijke veld van Eenheid en Liefde, en ervaar je het Al-Weten en het Begrip van de heilige processen in het hart van Gods creatie.

Het is hier, op deze plek die je bereikt hebt via de zachtste doorgang in je hart -een doorgang die je zelf hebt vrijgemaakt van de doorns van je gedachten en emoties- dat je uiteindelijk bent thuisgekomen. Gefeliciteerd! Dit is de plaats van je diepste vrede, maar ook van de volste glorie van het thuiskomen, gevuld met de goddelijke melodie van de schepping. Het is het thuiskomen in de stilte, maar ook in de volle glorie van het Zijn, omdat je hier het Lied van de Eenheid – de goddelijke scheppingsmelodie kunt horen.

Geliefde, nu je hier bent aangekomen, willen we je voorzien van informatie over hoe je in deze staat van zijn kunt blijven. Deze staat van zijn is het belichamen van de hoogste tijdlijn voor de aarde in dit moment. Ook als je nog niet op deze plek bent aanbeland, kun je rustig doorlezen. De woorden zullen een trilling in je binnenste teweegbrengen die jou helpt om deze plaats in je hart binnen te gaan (en wanneer je dat niet wenst, kun je rustig deze boodschap terzijde leggen).

Voor we verdergaan: weet dat we als één collectief door onze schrijfster heen spreken en dat we vaker op deze manier met haar werken. We maken gebruik van haar woordenschat en terminologie, omdat zij er door ons op getraind is om in een flits van een seconde een compleet lichtpakketje te ontvangen en deze vervolgens in aardse taal uit te pakken en te verwoorden. In haar schatkist liggen veel joods-christelijke termen en begrippen, en die zal zij dan ook aanwenden omdat zij als ingewijde de heiligheid en kracht daarvan begrijpt. Er loopt een krachtige lijn tussen haar en de joods-christelijke aartsmoeders en -vaders. Zij kent de staat van Zijn waar we het hier over gaan hebben.

Weet echter dat de ervaring die wij beschrijven universeel is en niet gebonden aan de één of andere religie. Onze schrijfster zal dit zelf ook keer op keer benadrukken: alle religies delen een zuivere, heilige kern omdat zij zijn voortgekomen uit het veld van de Al-Ene als bakens voor de mensheid tijdens haar zoektocht naar haar vergeten goddelijkheid.

Hoe verder de ziel in haar evolutie komt, hoe zuiverder de voeding is waar ze naar verlangt. Zij komt dan vanzelf uit bij de meest mystieke en heilige kern die haar naar haar eigen goddelijkheid terugvoert. Of deze nu uit een joodse, christelijke, islamitische, boeddhistische, hindoeïstische of wat voor religieuze of niet-religieuze bron dan ook voortkomt. Het is het hart dat resoneert, filtert en selecteert. De aardse ‘mind’ is hierbij niet meer aan zet, omdat deze geneigd is in te delen en te verdelen, in plaats van te verbinden in eenheid.

Zie je, Geliefde, dat er een pad bestaat voorbij de hekken en markeringspaaltjes van de religies? Dit pad voert je rechtstreeks binnen in het grootse veld van Liefde en Eenheid, die de kernen van al deze geloven en levensvisies delen. En met dit prachtige veld is een ieder van jullie verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, omdat jullie allemaal jullie eigen schitterende facet van de godsvonk in jullie meedragen. Uit dat zuivere Veld van Liefde en Eenheid zijn jullie allen voortgekomen, te beginnen met jullie zielengroep (monade) die zich in een myriade aan vonkjes heeft opgedeeld. Elk van die vonkjes is een ziel geworden en draagt op zijn beurt een vonkje van het oorspronkelijke Eenheidsveld van God/Al Wat Is in zich.

Iedere zielengroep brengt ook een breed palet aan uitdrukkingsmogelijkheden voort en jouw ziel heeft één van deze mogelijkheden jubelend opgepakt en beloofd om de vreugde, de glorie, de schoonheid en de liefde van de Schepper verder te verspreiden. Ieder van jullie doet dit op een geheel unieke wijze en er is geen ziel hetzelfde; elke ziel heeft haar eigen trillingspatroon en drukt daarmee haar stempel op de schepping. Dat is ook precies de bedoeling, want door het creëren van haar eigen mandala, haar unieke mozaïek aan ervaringen, verrijkt ze de monade waaraan ze ontsproten is. En iedere monade of zielengroep verrijkt op zijn beurt weer de goddelijke schepping.

Geliefde, het is in eenzelfde jubelende vreugdestemming dat we je kunnen meedelen dat zovele van jullie zielengroepen nu bezig zijn de ‘schaapjes binnen te halen’ onder de liefdevolle weiding van jullie eigen goede herder (jullie ‘IK BEN’). Jullie zijn klaar om een volgende ervaring binnen te gaan, om een nieuw veld te betreden binnen de Oneindige Liefde-Schepping. Jullie kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het scheppen en inwijden van nieuwe universa, of terugkeren als Leraren voor hen die nog hun lessen afronden in de duale modaliteit of in de voltooiingsfase van de monadische ‘inzameling’, ook wel de ‘Grote Inademing’ van God genoemd.

Wanneer je hier bent uitgekomen, ben je in het Hart van de Schepping beland via een doorgang in je eigen hart, welke je voor jezelf hebt gebaand door een progressieve verfijning en meesterschap van je gedachten, emoties en fysieke behoeften. Dit is heuglijk nieuws, gefeliciteerd! Je herinnert je hier je oorsprong, de oorsprong van je ziel en jouw groep. Alle zielengroepen (monaden) zijn in het begin van de Schepping ontstaan, en van daaruit zijn jullie als zielen uitgezwermd om het Licht en de Liefde van jullie Bron te verheerlijken.

Dat was waar het allemaal mee begon voor jullie. Jullie pakten de melodie van de Schepping op, één voor één, en waren gevuld met de glorie en heerlijkheid van jullie Bron. Zó vervuld waren jullie, dat jullie deze voortdurende lofprijzing van glorie en heerlijkheid wilden verbreiden en vermeerderen in een veelheid aan creaties. Een veelheid aan sferen, dimensies en manifestaties. In jullie is altijd de herinnering hieraan bewaard gebleven, ondanks het gegeven dat zovelen van jullie dit begonnen te ‘vergeten’.

Jullie leven echter nu in een tijd waarin jullie je dit weer massaal zullen herinneren! Daarom is het hoogste lied dat de ziel kan zingen het Lied van de Schepping, van de Eenheid, van de glorie van het Licht en de Liefde in God. Wat een hoge en zuivere trilling zou al het geschapene hebben, wanneer het van pure vreugde dit lied van de Liefde en het Licht zou zingen, nietwaar?

Welnu, Geliefde: dit is precíes waar jij op het toneel verschijnt! Jij die, na een lang en moedig zuiverings- en verfijningsproces in het Hart van de Schepping -en dus in Gods Glorie- bent teruggekeerd. Jij bent een medeschepper van deze goddelijke schittering geworden, een geleider en verspreider van dit Licht en deze Liefde; wanneer je daarvoor kiest, zul je niets anders kunnen doen dan deze heerlijkheid en luister uit te stralen naar alles om je heen.

Jij bent de lofprijzende geworden, een ervaring die je in wezen vertrouwd is omdat je die reeds hebt opgedaan in andere sferen en dimensies van je Zijn- voor je afdaling naar deze duale wereld. Je herinnert je samen te hebben gezongen met de engelen die een onophoudelijke lofprijzing ten gehoren brengen- de goddelijke sanctificatie. En je herinnert je dat het niet de eerste keer is dat je het Heilige Altaar hebt gediend, of dit nu in de aardse of ‘hemelse’ dimensie was. Heilig, heilig, heilig!

Nu je hier dan bent teruggekeerd, en de herinnering hieraan gewekt is in je ziel, waarom dan niet deze staat van zijn continueren en verankeren in je aardse wereld? Om dit Heilige Altaar blijvend te hoeden als beproefde Dienaar, Geliefde en Leraar? Ja Geliefde, wij vragen je dit met reden, want wat wij kunnen zien is dat dit voor velen van jullie de grootste uitdaging is dit jaar. Het is zelfs jullie Grote Inwijding. Het is Goddelijke Dispensatie die jullie verleend is als zielen, Goddelijke vrijstelling die jullie eerst maandenlang in een wachtruimte heeft geplaatst – een soort vacuüm tussen jullie oude en nieuwe werkelijkheid. In die wachttijd zijn jullie één voor één voorbereid om jullie nieuwe positie in te nemen (van dienaren, profeten, leraren, leiders) en in een golf van Goddelijke Gratie zijn jullie op een nieuw platform gezet. En hier nu begint jullie Grote Inwijding: hoe blijven jullie in deze staat van zijn en brengen jullie deze ‘omlaag’ (=ankeren) naar jullie aardse werkelijkheid?

Natuurlijk zien wij ook dat er in jullie wereld nu zoveel speelt -politiek, economisch en sociaal gezien. Maak je echter geen zorgen. Dit platform waar je naartoe gebracht bent, is niet voor niets voor jullie gecreëerd. Het is vanaf deze plek dat jullie, verbonden in je hart met het zuivere veld van Liefde en Vrede, jullie grootste invloed kunnen uitoefenen.

Jullie moesten eens weten hoe krachtig dit werkt -ja, door gewoon in je hart te blijven en deze Liefde en Vrede blijvend te voeden. Hiermee zijn jullie katalysatoren, omdat de Goddelijke Liefde niets anders kan dan hierop te reageren door zichzelf te vermeerderen, via jullie en door jullie heen. Het gevolg is een enorme stuwingskracht die opgewekt wordt door het vrijkomen van hoogfrequente energie waardoor werkelijk alles een nieuwe positie moet gaan innemen. Door het binnenhalen en ankeren van zoveel licht naar jullie aarde, wordt alles opgestuwd en omgewoeld teneinde uitgezuiverd en getransformeerd te worden.

O, konden jullie maar zien hoeveel radius er van jullie uitgaat, wanneer je in het heilige centrum van je wezen blijft en niet meer naar de randen van de cirkel hoeft te rennen, noch te reageren op alles wat om je heen gebeurt!

Wij vertellen je, Geliefde, dat door de hoogste en zuiverste frequenties te belichamen en te aarden, jullie ook de heiligheid en glorie van God weerspiegelen. Jullie zijn hiermee ‘holy visionaries’ die de Heilige Visie de wereld indragen en hooghouden. En dat is juist nu in jullie wereld zo heel erg nodig. Een ‘holy visionary’ zijn houdt tevens in, dat jullie ervoor kiezen om in ALLES de hoogste visie hoog te houden. Dus ook in je medemens, hoe onzuiver of duister zijn of haar handelingen in jouw ogen misschien kunnen lijken. Door altijd alleen maar het goede en het heilige in je medemens te zien, help je hem of haar om bij zijn of haar ware kern uit te komen. Om het Licht dat hij of zij ook is, te omarmen.

Wij zien dit zo: in jullie duale wereld zijn veel grote lichten (en lichtengelen) in het verleden van jullie lineaire tijd voor het ‘donker’ gevallen. Groot licht werpt immers, wanneer zij de duale sferen van licht en donker ingaat, een grote schaduw. Dit is altijd een keus geweest, en we hebben de vrije wil in jullie duale wereld altijd gerespecteerd. Wanneer zo’n licht nu, in plaats van de Liefde en de Glorie van God, de schaduw en het donker begint te vermeerderen, verliezen wij nooit uit het oog dat de kracht waarmee dit gebeurt, uiteindelijk omgevormd kan worden (is teruggespiegeld worden) tot dezelfde kracht die voor het Licht wordt ingezet.

Spiegel daarom altijd iemands ware kern terug, houd de visie van iemands licht en heiligheid hoog, en oordeel niet. Laat het aan het goddelijke veld en aan de zielengroep van een ziel -en daarmee verbonden jullie Grote Centrale Zon- over om hierover te oordelen. Pas wanneer er geen hoop meer is voor een ziel om op eigen kracht of met hulp de weg naar het Licht terug te vinden, wordt tot recyclage van die ziel overgegaan. De ziel wordt dan gezuiverd in de Grote Centrale Zon zodat de energie opnieuw en gezuiverd gebruikt kan worden. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan, want het Goddelijke Veld zal altijd de ziel, de zielengroep en dus de IK BEN ondersteunen en helpen bij het bemiddelen.

Daarom, Geliefde, is de vreugdevolle en jubelende lofprijzing van het Lied van de Schepping en de Eenheid de hoogste en zuiverste frequentie die jullie door jullie harten kunnen laten zingen en weerklinken. Zij is het meest levensvatbaar en levengevend. Zo simpel is het eigenlijk: zij vermeerdert zichzelf omdat de trilling van heerlijkheid en vreugde niet anders kan dan zichzelf door te geven. Zij is de volle kelk die overstroomt en van God ontvangt om vervolgens de lofprijzing van de Schepping uit te schenken aan alles en iedereen om haar heen. En alles en iedereen wordt hierdoor aangeraakt, en begint deze zelfde glorie te verspreiden. Dat is de betekenis achter de woorden, dat de aarde als vanzelf vervuld raakt door de Glorie van God, en jullie spelen hier een belangrijke rol in!

Hoe meer zielen in dit veld van Eenheid beginnen te trillen -en wij zeggen: blíjven trillen, want daarin ligt momenteel jullie grote uitdaging en inwijding- hoe sneller de transformatie van jullie oude wereld naar een nieuwe wereld volbracht zal kunnen worden. Jullie oude wereld is aan het ontbinden, lager trillende tijdlijnen worden in rap tempo geïsoleerd en omhoog getransformeerd. Deze lagere tijdlijnen -of werkelijkheden, zo je wilt- worden gaandeweg door steeds minder mensen gedragen en belichaamd.

Maak je geen zorgen over deze afbrokkeling, zelfs niet wanneer de belichamers van deze uiteenvallende tijdlijnen uit pure paniek proberen versneld hun oude agenda’s door te drukken. Zie het als een laatste, wanhopige poging om vast te grijpen wat niet langer vastgehouden kan worden. Simpelweg omdat de hoeveelheid en de kwaliteit van het Licht op jullie aarde nu te hoog is, om aan het oude vast te kunnen blijven houden. En simpelweg omdat deze oude tijdlijnen in het Licht van de Allerhoogste niet levensvatbaar zijn. Zien jullie nu hoe belangrijk het is om op te stijgen -als via een jakobsladder- naar dit Licht van de Allerhoogste om dit vervolgens omlaag te brengen en te ankeren in jullie wereld? Holy visioning is hier een onderdeel van, ofwel het door goddelijke ogen kijken naar je medemens en het goede en heilige in hem of haar terug te spiegelen.

In jullie taal bestaat een uitdrukking: wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Wij zouden liever zeggen: Liefde is haar eigen Rechter. Maar Liefde kan alleen daar komen, waar ze gebracht en ontvangen wordt. En waar ze vervolgens herkend wordt. Jullie zijn degenen die die Liefde kunnen brengen naar de plekken waar zij nodig is. Daarom is ‘holy visioning’ zo belangrijk, juist nu in deze tijd. En het heeft bovendien het bijkomende voordeel, dat jullie altijd beschermd zullen zijn omdat jullie je uit vrije wil voortdurend in het Licht van de Meest Stralende bevinden.

Drink deze woorden in, Geliefde, en wel diep in je hart: in het centrum van je diepste vrede, waar je één bent met God en waar jouw hart de vreugdevolle melodie van de Schepping zingt, kan niets jou deren. Daar ben jij één met de Geest, en Geest is altijd vrij. Wil jij anderen hierbij helpen, om ook in dit Veld te komen? Laat hun dan deze zelfde melodie horen, eerst stil en zachtjes, vervolgens aanzwellend tot zij als vanzelf blijft doorzingen in hun harten en als een vonkje de andere (slapende) vlammetjes om haar heen aansteekt en tot een lovend vuur doet oprijzen.

Dat, Geliefden, is de kracht van jullie verenigde harten. Dat is de kracht van de uitstorting van de Heilige Geest, die jullie met Pinksteren gedenken. Zing en dans het vreugdevolle Lied van de Goddelijke Glorie, deel royaal en overvloedig uit de kelk van de Heilige Geest, die over jullie uitgeschonken wordt.”

Een gezegend Pinksteren

Op de afbeeldingen:

-illustratie door Tatiana F.Light

-de beroemde Hebreeuwse sanctificatie (Kedushah): kadosh, kadosh, kadosh, Yah Tzeva’ot; m’lo kol ha’arets k’vodo -holy, holy, holy is the God of Hosts; the world is full of (filled with) His/Her Glory. Deze kun je zingen, thuis, in de natuur of waar je ook bent. Toen ik ermee begon, merkte ik dat de melodie inderdaad bleef doorzingen in mijn hart. Ik word er ‘s ochtends zelfs dikwijls wakker mee

-El Elyon, de Meest Verhevene (een van de Hebreeuwse namen van God).