De Tempel van Licht – SANCTIFICATIE

De Tempel van Licht – SANCTIFICATIE

Door Wytske Jónás, 13 april 2020

Tweede paasdag, daarom twee mooie afbeeldingen van Yeshua (Jezus) . Ik heb helaas de tekenaars niet kunnen achterhalen, maar in spirit ben ik hun zeer erkentelijk voor het Licht dat zij hierin hebben willen doorgeven.

Lieve mensen, ik zou het wel willen uitroepen, zó helder zie ik de beelden en ontvang ik de boodschappen. Er is Licht, ultiem Licht vanuit de hoogste ongedeelde Bron naar de Aarde aan het komen. Het is Licht met de hoogste frequenties, omdat het rechtstreeks vanuit de Schepper zelf voortstroomt.

Stel je eens voor dat dit Goddelijke Licht, wanneer zij als hoogste emanatie vanuit de Schepper stroomt, doorgaans eerst door de sferen afdaalt, daarbij goddelijke kwaliteiten en eigenschappen met zich meevoerend die zich één voor één beginnen te manifesteren in de hogere en lagere werelden – elk al naargelang de frequentie van deze werelden waar dit Licht doorheen stroomt. Al stromend begint het Licht goddelijke stralen te vormen en kleuren, klanken en geometrische vormen te ontvangen om zich vervolgens uiteindelijk in de ‘laagste’ wereld van ‘zijn’ -onze fysieke werkelijkheid- te manifesteren als levende of (schijnbaar) ‘levenloze’ materie.

Ons hele universum is doortrokken van dit Goddelijke Licht in wier schittering we zo dikwijls een glimp opvangen van de hoogste ongedeelde Eenheid in God, de Bron waar zij uit voortstroomt (emaneert). Zo’n schittering kunnen bijvoorbeeld de dansende zonnestralen op een wateroppervlak zijn, of het prachtige licht in een kunstwerk dat de poort in ons hart, waarachter het licht leek opgesloten, openbreekt. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Dit hoogste ondeelbare Goddelijke Licht, dat in de oude Hebreeuwse geschriften ‘Or Ein Sof’ genoemd wordt (het Oneindige Licht) bereikt ons nu vanuit de hoogste eenheid in God/de Schepper. Het is prachtig, en het raakt ons diep, zeer diep.

Dit is waar we ons vele levens lang op voorbereid hebben, en waar ook vele levens lang esoterische training én training ‘in de wereld’ aan voorafgegaan is. En daarbij zijn we steeds meer gaan ontdekken dat we weliswaar ín de wereld zijn, maar nooit ván de wereld. De wereld ‘heeft ons niet’, want we zijn het goddelijke pad toegewijd. Dit goddelijke pad is bezaaid met inwijdingen, en van inwijdelingen zijn we nu in groten getale ingewijden aan het worden.

Met mijn innerlijke (geestes)oog kan ik waarnemen hoe een grote groep mensen nu klaargestoomd is en wordt om dit Licht op te vangen en te ‘refracteren’ of opbreken in lichtdeeltjes die zich precies aanpassen aan de situatie en de omgeving om ons heen. Alsof wij zelf een heldere prisma zijn geworden -de piramide of tempel van kristal. Als ingewijden worden wij, op onze beurt, voortrekkers en voorbeelden voor grote groepen mensen die hierna zullen volgen. Net zoals de Meesters dit vóór ons waren en die ons liefdevol aan de hand hebben genomen om ons te helpen volharden in onze toewijding en trouw aan dit niet altijd makkelijke pad.

Heel helder zie ik ook, dat er geen ‘maar’ of ‘twijfel’ is. Wie oren heeft, die hore; wie ogen heeft, die ziet. Degenen die dit van zichzelf weten, die wéten ook dat dit zo is. Dit komt door de rechtstreekse aansluiting op de Goddelijke Bron van dit Licht. Er is geen plaats voor ongeloof. Wie niet gelooft, is er mogelijk (nog) niet klaar voor: het is zoals het is en dat is zonder oordeel (dit laatste is heel belangrijk!). Elke ziel, elk vonkje van God, krijgt alle ruimte en tijd om de weg terug naar het ondeelbare Licht en de ondeelbare Eenheid in God af te leggen. Twijfel en ongeloof komen niet voort uit het hart, maar uit de egostructuur en preciezer uit dat deel van ons verstand dat zich nog niet volledig heeft durven overgeven aan het ‘Hogere Verstand’ -het hogere Intellect of de hogere mentale laag van ons wezen- dat bemiddeld wordt door respectievelijk ons Hogere Zelf, onze ‘zonne-engel’ en de (individuele) I AM (IK BEN).

Dit paasweekend vroeg ons nu als ingewijden en inwijdelingen om een oud en/of diepgeworteld stuk egobewustzijn op te geven -en dit als het ware te nagelen aan het kruis ten gunste van de wederopstanding van ons ware, stralende Zelf. Het verhaal van Yeshua is een baken op ons eigen inwijdingspad. Het ‘oude zelf’ moet sterven en plaats maken voor de ‘Christos’, de gezalfde. In het Hebreeuws: HaMasjiach = de Messias. Wij zijn dus altijd onze eigen Verlosser, maar het is -net zoals voor Yeshua gold- de Vader/Moeder die we in en door ons heen kunnen en mogen laten werken en voor wie wij een stap opzij zetten. Dit doen wij opdat het Oneindige Licht door onze tempels opgevangen en doorgegeven kan worden -‘niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede’.

Net als Yeshua hebben wij gehoor gegeven aan de oproep tot sanctificatie. ‘Sanctify yourself’, oftewel maak je tempel gereed om dit Goddelijke, Oneindige Licht te ontvangen en door te geven (=op te breken in hapklare deeltjes, zoals ook Yeshua het brood voor zijn discipelen brak, het ware brood uit de hemel). Net als Yeshua hebben we onze tempels in gereedheid gebracht en de geldwisselaars verjaagd, opdat het Goddelijke Woord, dat deel uitmaakt van het Goddelijke Licht en het hemelse voedsel, krachtig en ongehinderd door ons heen moge stromen. Via lange, innerlijke processen hebben wij ons klaargemaakt voor onze sanctificatie, of heiliging, zodat wij zelf de Gezalfden kunnen zijn.

Or Ein Sof. Letterlijk: Licht Zonder Eind. Dit Oneindige Licht stroomt nu naar onze Aarde. Zij die er klaar voor zijn, zullen het weten. Zij die er klaar voor staan, zullen het verder de wereld in helpen brengen. Aan dit Licht nu de opdracht: gaat heen en vermenigvuldigt U. Want voorwaar, wat anders dan dit Goddelijke Licht, dat tevens Liefde is, zou juist in onze wereld en in deze tijden, vermeervoudigd dienen te worden?

Gezegend zijn degenen, die deze woorden lezen. Een boodschap van God.

(*saillant detail: de laatste woorden, een boodschap van God, schreef ik eerst niet op. Toch hoorde ik ze heel helder. Mijn eigen schroom zat er tussen. En schroom is -net als twijfel en ongeloof- een slechte raadgever in het goddelijke dienaarschap. De boodschap over twijfel en ongeloof, die ik zo even tevoren nog opschreef, zal ik zelf dus ook nogmaals dieper ter harte nemen )