Geen categorie

De Kracht van het Gebed

DE KRACHT VAN HET GEBED ✨💖🙏💖✨

 
In deze blog wil ik graag twee prachtige lichtstromen laten samenvloeien: die van de joodse en de christelijke mystiek. ✨ Beiden hebben hun eigen rijkdom en schoonheid, maar het is wat mij betreft juist in het samengaan van deze twee dat hun schittering nog duidelijker naar voren komt. Het mystieke jodendom en het mystieke christendom versterken elkaars ‘quintessence’, de stralende en wezenlijke kern die in allebei geopenbaard wordt.
 
Het is net of ze samen nóg meer compleet worden, alsof de oude en de nieuwe getuige elkaar bij de hand nemen om de weg nog duidelijker aan te kunnen wijzen. En om elkaar te kunnen helpen herinneren, want ze hebben op het gebied van ascentie de mensen heel wat te bieden. Zelfs is het zo, dat veel lichtwerkers en meesters-in-wording die in de huidige tijd geïncarneerd zijn, ook al meerdere incarnaties hebben gehad op belangrijke momenten en scharnierpunten van deze twee monotheïstische religies. Tijdens deze levens hebben zij veelal een stevig fundament gelegd voor hun latere transformatie en wederopstanding in het Licht. En het is nu, in onze eeuw en in de huidige incarnatie, dat zij hun beloftes inlossen.
 
DE JOODSE QUINTESSENCE ✨🪔
 
De quintessence van het jodendom zit hem vooral in het licht dat uit zijn mystieke olielamp straalt. Wie zijn intentie zuiver zet (‘kavanah’), hoeft maar een bladzijde met Hebreeuwse gebedswoorden open te slaan om het licht dat van deze lettertekens afstraalt rechtstreeks in zijn hart te voelen. De Hebreeuwse letters zijn geen dode tekens, maar levende wezens en dragers van kennis en wijsheid. Het is door onze intentie dat wij deze letters als brandende fakkels de wereld in kunnen brengen alwaar zij hun heilige werk beginnen te doen. Door op deze letters te mediteren (bijvoorbeeld die uit de naam YHVH) roepen we niet alleen een wereld van licht, schoonheid en goddelijke rechtvaardigheid op, maar ook is het alsof wij de olielamp -de goddelijke vlam- in het binnenste van ons wezen oppoetsen en opnieuw laten branden.
 
Als er twee woorden zijn die voor mij de joodse mystiek karakteriseren, dan zijn het wel ‘heiligheid’ en ‘schoonheid’. Het is een joods esoterisch gebod om onszelf heilig te maken (net als God opnieuw heilig worden) en een ‘holy sanctuary’ voor de goddelijke Aanwezigheid op aarde te worden. Net als de hogepriester in de Tempel verkrijgen wij dan toegang tot het innerlijkste gebied -het Heilige der Heiligen- en mogen wij dit goddelijke licht gaan verspreiden aan de wereld om ons heen. Dit is overigens esoterische wijsheid, die lange tijd ‘stil’ werd gehouden binnen een selecte groep van ingewijden. Pas nu in onze tijd zijn veel mensen klaar voor deze initiaties.
 
Hetzelfde geldt voor Schoonheid: zij is een kwaliteit van God en neemt de middelste plaats in op de kabbalistische levensboom (Ets Chayim). Zij, de Goddelijke Schoonheid (Tiferet) vormt het hart van de levensboom die de andere kwaliteiten van de Schepper (zoals Glorie, Wijsheid en Liefde) in evenwicht houdt. Schoonheid heeft dus te maken met balans en harmonie én met het hart. Met haar licht ontwaakt zij de vlam in onze harten waardoor wij ons de goddelijke schoonheid herinneren. Tiferet bevindt zich dus niet voor niets in het hart van de joodse mystiek.
 
DE CHRISTELIJKE QUINTESSENCE ✨🪔
 
Ook de christelijke mystiek spreekt van de schoonheid en luister van God. Waar echter het orthodoxe jodendom geen afbeeldingen maakt van levende wezens, wordt een belangrijk deel van deze schoonheid en luister binnen het christendom juist via de beeldende kunst doorgegeven aan de mensen. Dit gebeurt in bijvoorbeeld afbeeldingen van heilige personen met hun symbolen, en dan met name in afbeeldingen van Jezus (Yeshua) en Maria en van heilige momenten uit het leven van Jezus.
 
Ook worden in het hart van de christelijke mystiek Liefde en in het bijzonder Naastenliefde sterker benadrukt, alsook de goede werken die we voor elkaar en voor God (de goddelijkheid in onszelf) worden aangemoedigd te doen. Een van Jezus’ belangrijkste uitspraken over liefhebben komt overigens ook voor in het ‘Shema Jisrael’ (‘Hoor Israël), een van de belangrijkste joodse gebeden:
“Ve-Ahavta et Adonai eloheecha bechol levavcha oe-bechol nafshecha oe-bechol me’odecha”.
(‘Heb YHVH je God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je kracht’).
Dit gebod gaat over het ons te allen tijde herinneren dat we goddelijk zijn en vanuit onze diepste goddelijkheid te spreken, handelen en leven. Door onze God (onze goddelijke kern, onze goddelijkheid) lief te hebben met heel ons hart, ziel en kracht is ons hart helemaal met deze liefde gevuld en kunnen we niet anders dan conform deze liefde en goddelijkheid leven. Ons hart is als een beker die uitstroomt naar de wereld om ons heen (kosi revaya: mijn beker stroomt over).
 
DE KRACHT VAN WOORDEN 👄
 
Het spreken van heilige woorden is heel belangrijk. Het is met de mond dat we het makkelijkst zondigen, en het is met de mond dat we de krachtigste mantra’s en gebeden kunnen opbouwen en ons eigen gewaad van Licht kunnen weven. Wie de mond met het hart weet te verbinden, staat een krachtig instrument ter beschikking om alles om zich heen te zegenen en te heiligen.
 
De kracht van het gebed is wat het mystieke jodendom en christendom met elkaar verbindt. God creëerde al sprekend en zingend de wereld (in den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God) en dat vinden we ook in de Hebreeuws-Aramese woorden ‘ibra kadibra’ (abracadabra) terug: ‘ik schep door mijn spreken.’ Daar komen geen toverformules of droge opzeggingen van gebeden aan te pas; het gaat er juist om ons hart met de geest van het woord te verbinden. Zo kunnen de klanken van de lichtletters via onze belichaming (fysieke tempel) hun weg naar buiten vinden. Sterker nog: zo worden wij medescheppers op aarde.
 
Volgens de kabbalistische traditie is aan elke letter en klank een engel verbonden en het is door ons meesterschap van het Hart dat wij deze levende letters -deze lichtwezens- leren ‘besturen’ en in te zetten voor het uitvoeren van Gods werk op aarde. Doen wij dit niet, dan hanteren wij slechts dode letters en geven wij geen goddelijk Leven (Licht) door.
Door zo bewust met onze woorden -zowel in gedachten als in spraak en geschrift- om te gaan, scheppen wij mede de werelden met het goddelijke Oneindige Licht (Or Ein Sof). Hoe meer wij onze harten zuiveren en met Liefde vullen, hoe krachtiger en zuiverder dit goddelijke Licht door ons heenstroomt. Door van al onze gedachten en gesproken woorden gebeden te maken (en dat geldt tevens voor onze overige handelingen!), transformeren we onszelf in een ‘mishkan tefilah’ – een Huis van Gebed.
 
SANCTIFIED! ✨✨
 
Artwork by A. Andrew Gonzalez


Zijn we eenmaal zo’n Huis van Gebed (of Tempel van Licht) geworden, dan zijn we uiteraard nóg meer verantwoordelijk voor het juiste onderhoud ervan, vooral ook omdat we ons dan realiseren dat we het grootste en heiligste volbracht hebben wat we als mens op aarde konden volbrengen. We zijn Levende Tempels geworden, en omdat wij levend en belichaamd zijn, is onze radius groter dan die van een ‘stationaire’ tempel die maar op één plaats kan blijven en waar de mensen zelf naartoe moeten gaan. Een levende tempel, een levend Huis van Gebed, trekt de wereld in, ontmoet mensen (en dieren en andere wezens) en is een zegen voor alles om hem of haar heen. Hij of zij zegent de plekken waar men komt en reist veilig interdimensionaal tussen de ‘lagere’ en de ‘hogere’ werelden. Daarmee is hij of zij een mobiel heiligdom geworden voor de Goddelijke Aanwezigheid op aarde. Precies zoals deze Goddelijke Aanwezigheid dit van het begin af aan gewenst heeft voor het wezen ‘mens’, want vanaf het begin was zij op zoek naar vaten die haar zuivere en Oneindige Licht konden dragen en uitstralen. En zodra een vat (lees: mens) hier klaar voor is, ontvangt zij het goddelijke stempel: ‘Sanctified!’ (Geheiligd!).
 
Op een mooie manier komen hier dus zowel de joodse als de christelijke wijsheidstraditie samen. Wist je trouwens dat nu aan veel van haar Kinderen van Licht de oproep wordt gedaan om dit sanctificatieproces versneld in te gaan? Ongeveer een half jaar geleden ontving ik via Sanat Kumara een oproep dat allen van het ‘oude Israël’ of beter: ‘dragers van het stralende licht van het oude Israël’ opgeroepen worden zich te verzamelen. Dit heeft overigens niets met religie te maken; het staat er los van en heeft veel meer betrekking op allen die zich aangesproken voelen door de woorden ‘Kinderen van Licht’. Israël is een staat van zijn, een hoge bewustzijnsfrequentie die ooit naar de aarde is afgedaald om te helpen bij het grandioze plan om van de aarde een plek van Licht en een hemels paradijs te maken.
 
Het gaat om de terugkeer van de goddelijke mens (Adam Kadmon) in de Tuin van Eden (Gan Eden). Veel van de kinderen van licht zijn echter verstrikt geraakt in de aardse illusies (verbanning uit het hemelse paradijs =galut) en vergeten dat ze dragers zijn van de oorspronkelijke goddelijke codes. Dat is de oorspronkelijke betekenis van de naam ‘uitverkoren volk’. Het heeft niets met bevoorrechting te maken, maar alles met het dragen van de oorspronkelijke codes voor het opwekken van de Christuskracht en de komst van het hemelse Koninkrijk (het hemelse Jeruzalem). Deze codes bevatten sleutels voor het verhogen van het bewustzijn op aarde en het ‘bevrijden’ van de schepselen in de lagere werelden. Een grote groep is hier drager van, ongeacht of ze joods, christelijk, andersgelovig of niet-gelovig zijn!
 
Wat we nu, in deze tijd en vooral in dit jaar meemaken, is een versnelde ontwaking en inzameling van al deze lichtvonken en een herpositionering van lichtkrachten, omdat de bundeling van dit licht juist nu nodig is in deze tijden waarin zware energie (met name angst) bij veel mensen de overhand dreigt te nemen.
 
Er gebeurt veel op dit moment, mondiaal en energetisch, planetair en interplanetair. En het beste wat we kunnen doen is: zorgen dat we klaar staan, dat we ons (innerlijk) werk gedaan hebben, en dat we als het erop aan komt als één groot energieveld het ‘Lichaam van Christus’ kunnen doen verrijzen en het hemelse Koninkrijk op aarde kunnen brengen.
 
Een utopie deze laatste woorden? Ik ontvang, als mystica die zuiver en devoot het joods-christelijke mystieke pad probeert te bewandelen en luistert naar de raadgevingen via haar hart, het afgelopen half jaar vanuit de Lichtwereld vele verschillende berichten over waar we in deze tijd doorheen gaan. Ik zie verschillende tijdlijnen voor mijn geestesoog en verschillende scenario’s die mogelijk gaan plaatsvinden. Ik krijg te zien wat belangrijk is om te doen en hoe op dit moment massaal groepen lichtwerkers geherpositioneerd worden.
 
Ook ik werd enkele maanden in een soort wachtruimte geplaatst, alwaar ik nieuwe instructies ontving voor de komende tijd, o.a. hoe belangrijk het is om de komende tijd al het voorbereide lichtwerk en de nieuwe verbindingen nog dieper te gaan gronden. En dat God en de Lichtwereld dan juist nog makkelijker door ons heen kunnen beginnen te werken, om zoveel mogelijk mensen aan hun originele goddelijkheid te helpen herinneren.
 
En het is juist deze goddelijkheid die we nu als collectief heel hard nodig zullen hebben, want de enige en allergrootste verlossing die de mens in deze tijd kan verwachten, is de verlossing door zijn Goddelijke Zelf.
 
TOT SLOT: ENKELE VOORBEELDEN VAN GEBEDEN 🙏
 
-De gebeden, die de meeste kracht verzamelen en gedragen worden door het grootste aantal engelen, zijn die gebeden waarin om het hoogste goed voor allen wordt gevraagd. En voorbeden voor het heil van anderen.
 
-De juiste ‘kavanah’ (intentie) is belangrijk. Wanneer je vraagt om iets te ontvangen, vraag dan om te ontvangen zodat je ook weer kunt geven. Vraag te ontvangen vanuit het verlangen te willen geven.
 
-Een mooi gebed is aan God te vragen om je hart iedere dag meer en meer met Liefde te vullen. Doe dit in het volste vertrouwen dat Liefde je altijd de volgende stap zal wijzen. Veel issues zullen zich vanzelf oplossen zodra jij meer in Liefde bent. Liefde vraagt niets voor zichzelf persoonlijk, Liefde Is en Vertrouwt. Liefde verandert je levensomstandigheden, zonder dat jij deze hebt hoeven sturen.
 
– Vraag in je gebed of alle wezens en schepselen verlicht mogen worden; gelukkig mogen worden/zijn; gezond mogen worden/zijn; bevrijd mogen worden/zijn. Vraag dit binnen het licht van de Allerhoogste Liefde en Wijsheid in God. Stuur deze energie naar ál je medeschepselen, dus ook naar hen die je vijanden zijn of hen die volgens jou deel uitmaken van de donkere krachten (het mooie is: als een deel van jou nog onbewust vastzit in zo’n donker stuk -zonder dat je het weet- en dus meeresoneert op bijvoorbeeld de energie van angst, dan kun je hiermee dit deel versneld helpen bevrijden).
 
– Vergeef je vijanden. Met iedere vijand die je vergeeft, bevrijd je tevens een slapend of onbewust deel in je eigen wezen zodat je in een hogere trilling terechtkomt.
 
-Was je veel je handen? Maak van dit handen wassen een gewijd proces. Spreek een zegen uit over je handen zodat ze een heilig instrument worden voor gewijde handelingen en heilige dienst aan je omgeving (zelfs al raak je nu geen mensen aan). Wat we zegenen, maken we heilig.
 
-Zegen en spreek een gebed uit over alles wat je doet/zegt/denkt. Zorg dat het vanuit het hart is. Als dat lastig is, kun je beginnen met iets simpels als: ‘Ik eet nu. Mijn eten is een gebed (voor…).’ Wees creatief, de juiste intentie vanuit het hart is datgene wat telt!
 
-Deel je gebeden met anderen, zodat we elkaar kunnen helpen in deze tijden het licht hoog te houden. Veel mensen hebben nu dat steuntje in de rug extra nodig. ❤️
 
Afbeeldingen: de eerste 2 afbeeldingen zijn van A. Andrew Gonzalez; de Hebreeuwse tekst is uit het ‘Shema Yisrael’ van een online cursus Hebreeuws op YouTube door Ayelet en de laatste afbeelding is van een olielampje 🪔

Reacties uitgeschakeld voor De Kracht van het Gebed